Information about 2023 intake and deadline for submission of applications will be available in due course.
WAŻNA INFORMACJA: Stażyści zostaną odpowiednio poinformowani, czy w związku z sytuacją związaną z COVID-19 w momencie rozpoczęcia stażu będą obowiązywać specjalne ustalenia.

Cel programu stażu

Co roku Cedefop oferuje program stażu, którego celem jest:

  • zapewnienie absolwentom szkół wyższych, doktorantom i studentom z kwalifikacjami technicznymi wyjątkowego doświadczenia z pierwszej ręki w zakresie funkcjonowania Cedefop, a ogólniej – instytucji UE;
  • umożliwienie stażystom zdobycia praktycznego doświadczenia i wiedzy na temat codziennej pracy działów i służb Cedefop;
  • stworzenie możliwości pracy w środowisku wielokulturowym, wielojęzycznym i wieloetnicznym, przyczyniając się do rozwoju wzajemnego zrozumienia, zaufania i tolerancji;
  • propagowanie integracji europejskiej w duchu nowego ładu poprzez aktywne uczestnictwo w celu kształtowania świadomości prawdziwego obywatelstwa UE;
  • stworzenie możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie studiów, zwłaszcza w określonych obszarach kompetencji. Wprowadzenie stażystów w świat pracy oraz związane z nim ograniczenia, obowiązki i możliwości.

Terminy i czas trwania

W ciągu roku odbywa się jeden nabór stażystów, na okres 12 miesięcy.

Wymogi dotyczące wyboru i przyjęcia na staż

– Obywatelstwo –
Stażystów wybiera się wyłącznie spośród obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i państw kandydujących. Wykaz państw kandydujących można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/environment/enlarg/candidates.htm

– Wykształcenie –
Kandydaci ubiegający się o staż muszą ukończyć studia pierwszego stopnia (studia uniwersyteckie) i uzyskać dyplom ukończenia studiów lub jego odpowiednik przed upływem terminu składania wniosków. Aby wniosek był ważny, należy załączyć pierwszy dyplom ukończenia studiów wyższych (np. licencjackich). Do informacji można dołączyć świadectwa ukończenia studiów magisterskich, doktoranckich, certyfikaty językowe itp. W zależności od priorytetów operacyjnych Cedefop może również zapraszać do składania kandydatur na staże w konkretnych dziedzinach (np. konserwacja budynków, kuchnia, dokumentacja itp.), w których staż jest obowiązkowym wymogiem programu studiów wyższych.

– Języki –
Aby stażysta w pełni skorzystał ze stażu, był w stanie brać udział w spotkaniach i odpowiednio wykonywać swoje zadania:

  • kandydaci z państw członkowskich muszą posiadać bardzo dobrą znajomość (poziom minimalny: B2 według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) co najmniej dwóch języków UE, z których jednym powinien być język angielski. W przypadku niektórych stanowisk może być wymagany wyższy poziom;
  • kandydaci z państw kandydujących muszą posiadać bardzo dobrą znajomość (poziom minimalny: B2 według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) co najmniej języka angielskiego. W przypadku niektórych stanowisk może być wymagany wyższy poziom.

– Wybór i przyjęcie na staż –
Kandydatów wybiera się na podstawie kwalifikacji i z uwzględnieniem priorytetów operacyjnych Cedefop. Należy pamiętać, że przyjęcie na staż nie nadaje stażyście statusu urzędnika lub innego pracownika Unii Europejskiej ani nie zapewnia żadnych praw lub pierwszeństwa w zakresie powołania do służby w Cedefop.

Jak złożyć wniosek?

– Wnioski przez internet –
Wniosek należy złożyć zgodnie z instrukcjami opublikowanymi na naszej stronie internetowej, korzystając z formularza zgłoszeniowego online. Poza uzasadnionymi przypadkami (np. niepełnosprawnością) nie będą przyjmowane wnioski w formie papierowej.

Prosimy o jak najwcześniejsze wypełnienie formularza, ponieważ niedługo przed upływem terminu system jest przeciążony i istnieje ryzyko, że wniosek może nie zostać przesłany pomyślnie.

Po pomyślnym złożeniu wniosku kandydat otrzyma automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem i numerem protokołu (numer ten należy zawsze podawać w kolejnych wiadomościach wysyłanych do Cedefop). Jeśli przez pomyłkę wniosek zostanie wprowadzony dwukrotnie i kandydat otrzyma dwa numery protokołu, należy nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail na adres: traineeships@cedefop.europa.eu

We wniosku należy koniecznie podać prawidłowy adres e-mail, ponieważ cała dalsza korespondencja będzie odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Niekompletne wnioski, wnioski otrzymane po terminie lub przesłane pocztą elektroniczną/pocztą tradycyjną zostaną odrzucone.

Ze względu na dużą liczbę otrzymanych wniosków Cedefop nie odpowiada na indywidualne zapytania dotyczące wyniku rozpatrywania wniosków.

– Istotne informacje –
Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku przez internet należy zapoznać się z poniższymi informacjami:

– Dokumenty uzupełniające –
Do wniosku należy dołączyć skan dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz życiorys w języku angielskim (najlepiej w formacie europejskim: https://europa.eu/europass). Dyplomy wydane w dowolnym języku urzędowym UE nie wymagają tłumaczenia.

Wnioski, w których brakuje dyplomu ukończenia studiów wyższych lub CV, nie będą rozpatrywane przez Cedefop.

Dyplom ukończenia studiów wyższych nie jest wymagany jedynie w przypadku, gdy staż jest obowiązkowym wymogiem programu studiów wyższych (np. w zakresie konserwacji budynków, kuchni, dokumentacji itp.)

Organizacja stażu

Odpowiedzialność za stażystów ponosi opiekun. Opiekun przekazuje stażystom wskazówki podczas stażu, pełniąc rolę mentora.

Sprawozdania oceniające są wypełniane na koniec stażu zarówno przez stażystę, jak i przez opiekuna. Stażyści, którzy ukończyli minimalny wymagany okres stażu (tj. 3 miesiące), otrzymują zaświadczenie określające termin odbycia stażu w danym dziale.

Miesięczne stypendium

Stażyści otrzymują miesięczne stypendium na utrzymanie. Wysokość stypendium jest ustalana przez Cedefop i regularnie korygowana w zależności od ograniczeń budżetowych.

Obecnie kwota stypendium wynosi:

  • 1,073.66 EUR miesięcznie dla stażystów z zagranicy (z państw członkowskich UE lub państw kandydujących), a także dla stażystów mieszkających w Grecji, którzy muszą przeprowadzić się do Salonik na czas trwania stażu;
  • 805.24 EUR miesięcznie dla stażystów zamieszkałych w Salonikach przed rozpoczęciem stażu.

Zwracane są również koszty podróży (w ramach określonych limitów).

Stażyści z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dodatek do stypendium w wysokości połowy kwoty stypendium. Celem tego dodatkowego wynagrodzenia jest pomoc stażystom z niepełnosprawnościami w pokryciu dodatkowych wydatków, takich jak transport, koszty specjalnego zakwaterowania itp., które mogą być konieczne ze względu na ich niepełnosprawność.

Ochrona danych

Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie prywatnościw odniesieniu do wniosków o przyjęcie na staż składanych przez internet.

Sieć stażystów

Sieć absolwentów i stażystów CEDEFOP” to grupa, która zrzesza byłych, obecnych i przyszłych stażystów oraz łączy ich z Cedefop. Jej głównym celem jest ułatwienie stażystom i Cedefop utrzymywania kontaktów oraz zapewnienie wielu korzyści zarówno organizacji, jak i absolwentom. Jej celem jest również rozpowszechnianie idei i propagowanie kultur pomiędzy różnymi państwami europejskimi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym.


Staże niepłatne

Organizacja staży niepłatnych jest obecnie utrudniona z powodu pandemii COVID-19.

Ze względu na niepewność co do rozwoju sytuacji nie możemy zagwarantować, że staże niepłatne będą się odbywały.

Materiały do pobrania

Traineeship rules - superseded

EN

Rules governing the traineeship programme at Cedefop

EN

Updated version (14-09-2023) of Annex II to the Rules

EN