About Cáilíochtaí agus dintiúir

Cáilíochtaí – tá na teastais agus na dioplómaí a bhronntar tar éis oideachais, oiliúna agus foghlama – ríthábhachtach i sochaithe nua-aimseartha. Bíonn tionchar acu ar ár gcumas post a fháil, gairm a chleachtadh, foghlaim ar feadh an tsaoil a leanúint agus bogadh idir tíortha. Bíonn feidhm acu freisin ar ár seasamh sóisialta ginearálta agus ár stádas. Tá cáilíochtaí tábhachtach:

  • d’fhostóirí, ag cur in iúl cad is féidir a bheith ag súil leis ó fhostaí féideartha;
  • maidir le hoideachas agus oiliúint, lena ndearbhaítear gur éirigh le hiarrthóir tacar torthaí foghlama a bhaint amach;
  • do lucht déanta beartas, mar phointe fócasach de bheartais oideachais agus oiliúna, ag soláthar aschuir inláimhsithe de phróisis foghlama i measc nithe eile.

Cé go bhfuil ról tábhachtach ag cáilíochtaí agus céimeanna ó oideachas tosaigh agus oiliúint san Eoraip, tá cineálacha nua dintiúir (lena n áirítear suaitheantais dhigiteacha, micridhintiúir, nanadhintiúir agus eile) á gcur chun cinn níos mó mar bhealach comhlántach chun luach a chur ar an bhfoghlaim, rud a ligeann do dhaoine aonair eispéiris foghlama a bhailiú agus a ‘chruacháil’ ar bhealach solúbtha, ag a luas féin agus ar feadh a saoil.

""

Tá raon leathan cáilíochtaí san áireamh anois i gcreataí cáilíochtaí náisiúnta atá nasctha leis an gCreat Eorpach um Cháilíochtaí (EQF). Éascaíonn na creataí seo cáilíochtaí a thuiscint agus a chur i gcomparáid laistigh de thíortha agus eatarthu, agus spreagann siad tíortha chun athmhachnamh a dhéanamh agus athchóiriú a dhéanamh ar bheartas agus ar chleachtas maidir le hoideachas, oiliúint agus foghlaim ar feadh an tsaoil. Chuir creata cáilíochtaí agus athchóirithe gaolmhara le breis trédhearcachta i gcórais cháilíochtaí, agus le rochtain níos fearr ar dheiseanna foghlama ar feadh an tsaoil.