Pracovníci by si mali uvedomovať, že medzi klientmi existuje rozmanitá škála úrovní schopností, ktorá je ovplyvnená profilom nadobudnutého vzdelania, jazykovými schopnosťami, sociálnou situáciou, prisťahovaleckým pôvodom, kognitívnymi schopnosťami, čo vedie k rôznym požiadavkám prezentácie a práce s informáciami o trhu práce pri poradenských aktivitách.

Pri práci so skupinami s osobitnými potrebami je potrebné definovať potreby a schopnosti skupiny klientov, s ktorou pracujete. Od začiatku navrhujte svoje poradenské aktivity tak, aby boli dostatočne prístupné podľa požiadaviek daného kontextu a skupín klientov, s ktorými pracujete. Niekedy sa dá prístupnosť poskytovaných informácií zlepšiť praktickým zásahom (napr. obrázky namiesto textu, piktogramy namiesto textu).
Vyhľadávajte špecifické nástroje podpory. Na poskytovanie informácií skupinám s osobitnými potrebami boli vyvinuté špeciálne nástroje a techniky. Niektoré nástroje využívajú princíp dizajnu pre všetkých, kde je dizajn v súlade s potrebami čo najväčšieho počtu osobitných potrieb. 

 
PRINCÍP DIZAJNU PRE VŠETKÝCH

http://designforall.org/

Je dôležité investovať do rozhrania, ktoré podáva informácie o trhu práce v súlade s potrebami a možnosťami klienta. Niektoré nástroje sú navrhnuté tak, aby oslovili širokú skupinu klientov vrátane klientov s osobitnými potrebami (napr. slabá úroveň jazyka, horšie kognitívne schopnosti), ako napríklad nástroj Berufe Entdecker, ktorý je založený na obrázkoch. Obzvlášť v prípade, kedy sú cieľovou skupinou žiaci alebo mladí potenciálni odborníci, zvyšujú internetové nástroje, ktoré investujú do atraktívneho vizuálneho aj textového dizajnu, svoj potenciálny dosah na komunitu žiakov/študentov (ako napríklad webstránka BeroepeninBeeld.nl (Profesie v obraze), ktorá priťahuje žiakov, študentov, ale aj učiteľov). 

Pre skupiny s osobitnými potrebami boli vyvinuté špeciálne prístupy a programy. Tieto informácie často využívajú profesijní pracovníci alebo poradcovia, ktorí pracujú so skupinami s osobitnými potrebami, nie vždy ich využívajú samotní používatelia. 

 
NÁSTROJE ITP URČENÉ SKUPINÁM KLIENTOV
  • Vizuálny nástroj pre žiakov Berufe Entdecker (Nemecko): http://entdecker.biz-medien.de/
  • Informácie o profesionálnej dráhe podané v jednoduchom jazyku a vyvinuté okrem iných aj lotyšskou štátnou pracovnou agentúrou, príručka uchádzača o prácu: http://www.nva.gov.lv/karjera/
  • Iniciatíva zameraná na potrebu cielených intervencií prispôsobených deťom s osobitnými vzdelávacími potrebami KomposyT (Slovensko) www.komposyt.sk
 
INTEGROVANÝ PRÍSTUP K OSLOVENIU SKUPÍN KLIENTOV S OSOBITNÝMI POTREBAMI

Het Beroepenhuis využíva odlišný prístup k skupinám s odlišnými potrebami (študenti s osobitnými potrebami a študenti z OKAN, u ktorých štátny jazyk nie je ich materinský jazyk). Postupom rokov bola vyvinutá metodológia poradenstva, ktorá sa dá jednoducho funkčne prispôsobiť schopnostiam a potrebám návštevných skupín.. Podporné materiály k návšteve boli rozpracované v rôznych formátoch (s použitím piktogramov a jednoduchého jazyka). Na výstave sa nachádzajú kútiky na preskúmanie s rozdielnymi úrovňami obtiažnosti (napr. reštauračný kútik je jednoduchší, než prezentácia chemického odvetvia, pretože práce v reštauráciách poznajú študenti lepšie, než technologické linky chemického priemyslu). Zadania sú navrhnuté s rôznymi úrovňami obtiažnosti. Osoba, ktorá skupinu sprevádza, môže aj počas návštevy prispôsobiť inštrukcie, a to nielen na úrovni skupiny, ale aj na úrovni jednotlivých študentov. Takýmto spôsobom sa rovnaké informácie sprístupnia každému. www.beroepenhuis.be