Vägledare bör vara medvetna om att det finns en stor mångfald av ”förmågemönster” bland klienterna, beroende på utbildningsprofil, språklig förmåga, social situation, invandrarbakgrund och kognitiv förmåga, vilket medför olika krav vid presentation av och arbete med arbetsmarknadsinformation i vägledningsverksamhet.

När du arbetar med grupper med särskilda behov är det viktigt att definiera behoven och förmågan hos den klientgrupp du arbetar med. Utforma från början din vägledningsverksamhet så att den är så tillgänglig som krävs för sammanhanget och de klientgrupper du arbetar med. Ibland kan praktiska grepp förbättra tillgängligheten för den information som lämnas (t.ex. bilder i stället för text, piktogram i stället för text).
Håll utkik efter verktyg för specifikt stöd. Speciella verktyg och tekniker har utvecklats för lämnande av information till grupper med särskilda behov. Vissa verktyg tillämpar principerna om ”design för alla”, där utformningen motsvarar behoven hos så många grupper med särskilda behov som möjligt. 

 
PRINCIPEN OM DESIGN FÖR ALLA

http://designforall.org/

Att satsa på ett gränssnitt som presenterar arbetsmarknadsinformation utifrån klientens behov och förmåga är viktigt. Vissa verktyg är utformade på sådant sätt att de kan nå en bred grupp av klienter, inklusive klienter med särskilda behov (t.ex. låg språklig nivå eller kognitiv kompetens), såsom det bildbaserade verktyget Berufe Entdecker. I synnerhet när målgruppen är elever eller unga blivande akademiker ökar onlineverktyg som har en attraktiv utformning både visuellt och textuellt deras potentiella genomslagskraft bland eleverna/studerandena (som till exempel webbplatsen BeroepeninBeeld.nl (”Yrken i Bilden”), som tycks tilltala elever och studerande men även lärare. 

Särskilda strategier och program har utarbetats för grupper med särskilda behov. Denna information används ofta av de yrkesvägledare eller yrkesrådgivare som arbetar med grupper med särskilda behov och inte alltid av de enskilda användarna själva. 

 
VERKTYG FÖR ARBETSMARKNADSINFORMATION SOM ÄR ANPASSADE TILL KLIENTGRUPPER
 
INTEGRERAD STRATEGI FÖR KLIENTGRUPPER MED SÄRSKILDA BEHOV

Het Beroepenhuis har en differentierad strategi för grupper med olika behov (elever med särskilda behov och så kallade Okan-elever, det vill säga nyanlända invandrarelever i introduktionsklasser vilka inte har landets språk som modersmål). Under årens lopp har en vägledningsmetod utvecklats som lätt kan anpassas med utgångspunkt i besöksgruppernas förmåga och behov. Det material som används vid besöket har utarbetats i olika format (inklusive piktogram och som lättläst version). Utställningen rymmer ”prova på”-stationer med olika svårighetsgrad (t.ex. är restaurangstationen lättare än presentationen av kemisektorn, bland annat på grund av att restaurangjobb är mer bekanta för elever än processlinjer i den kemiska industrin). Uppgifterna utformas i olika svårighetsgrader. Den person som vägleder gruppen kan anpassa instruktionerna även under besöket, inte bara på gruppnivå utan även på individuella elevers nivå. På detta sätt görs samma information tillgänglig för alla. www.beroepenhuis.be