Работещите в областта на професионалното ориентиране трябва да имат предвид голямото разнообразие от модели на способности сред потребителите, обусловени от тяхното образование, езикови умения, социално положение, произход (напр. мигрантски) и умствени заложби. То налага различни изисквания за представянето на информация за пазара на труда при дейностите за професионално ориентиране и боравенето с тази информация.

Когато работим с групи, чиито нужди са по-особени, е важно да определим потребностите и способностите на конкретната група, с която се занимаваме. От самото начало предвиждайте своите дейности за професионално ориентиране така, че да са с необходимата достъпност според контекста на групата потребители, с която работите. Някои практически мерки могат да подобрят достъпността на предоставяната информация (напр. изображения или пиктограми вместо текст). Търсете специфични помощни средства. За предоставяне на информация на групите със специални нужди са разработени специални инструменти и техники. Някои прилагат принципите на „универсалния дизайн“ — т.е. инструментът или техниката са замислени така, че да отговарят на максимален възможен брой особени потребности.

 
ПРИНЦИП „УНИВЕРСАЛЕН ДИЗАЙН“

http://designforall.org/

Важно е да се инвестира в интерфейс, който да представя информацията за пазара на труда съобразно с нуждите и способностите на клиента. Някои инструменти са замислени така, че да могат да достигат до широк кръг от потребители с особени нужди (напр. слабо владеене на езика или умствени способности) — например картинният способ Berufe Entdecker. Особено за целевата група на учениците и младите потенциални професионалисти, онлайн инструментите, при които е инвестирано в атрактивен визуален и текстов дизайн, повишават проникването сред учениците/студентите (например уебсайтът „Професии в картини“ (BeroepeninBeeld.nl) очевидно привлича не само ученици и студенти, но също и преподаватели).

За групите със специални нужди има разработени специални подходи и програми. Тази информация в много случаи се използва не от самите потребители с особени нужди, а от професионалистите или консултантите по кариерно развитие, които работят с тези специални групи.

 
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИПТ, СПЕЦИАЛНО ПРИГОДЕНИ ЗА КОНКРЕТНИ ГРУПИ ПОТРЕБИТЕЛИ
  • Картинен инструмент за ученици Berufe Entdecker (Германия): http://entdecker.biz-medien.de/
  • Представена на прост език кариерна информация, разработена от Държавната агенция по заетостта на Латвия, например наръчник за търсещите работа: http://www.nva.gov.lv/karjera/
  • Инициатива за посрещане на нуждата от целеви мерки, специално пригодени за деца с особени образователни потребности: KomposyT (Словакия) www.komposyt.sk
 
ИНТЕГРИРАН ПОДХОД КЪМ ГРУПИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ

Проектът Het Beroepenhuis прилага диференциран подход към групите с различни потребности (учащи със специални нужди и учащи по OKAN, чийто майчин език не е местният). С годините е разработена методика за професионално ориентиране, която може лесно да се адаптира към способностите и нуждите на отделните групи, които идват на посещения. Помощните материали за посещенията са разработени в различни формати (включително пиктограми и опростен език). Изложението съдържа кътове за изследване с различни нива на трудност (напр. кътът на заведенията е с по-ниска степен на трудност, отколкото този на химическия бранш, и една от причините е, че работата в заведения е по-позната на учащите, отколкото производствените линии в химическата промишленост). Задачите са замислени с различни степени на трудност. Ръководителят на групата може да адаптира заданията дори в хода на посещението, при това не само на групово, но и на индивидуално ниво за отделните учащи. По този начин една и съща информация става достъпна за всички. www.beroepenhuis.be