Reading time
4m

Tento súbor nástrojov informovanosti o trhu práce je určený všetkým osobám, ktoré vykonávajú povolania súvisiace s celoživotným poradenstvom a kariérnym postupom alebo sa oň zaujímajú. Koncept celoživotného poradenstva sa rozumie v širších súvislostiach, tak, ako ho definuje Európska únia. Cieľom celoživotného poradenstva je zlepšiť schopnosti kariérneho rozvoja a uľahčiť výber štúdia a zamestnania. 

 
DEFINÍCIA CELOŽIVOTNÉHO PORADENSTVA

Celoživotné poradenstvo je nepretržitý proces, ktorý umožňuje občanom bez ohľadu na vek a v ktoromkoľvek bode svojho života identifikovať svoje schopnosti, zručnosti a záujmy, robiť rozhodnutia o svojom vzdelaní, školení a povolaní a viesť svoju vlastnú životnú cestu vo vzdelávaní, práci a iných prostrediach, kde tieto schopnosti a zručností získavajú či používajú (Uznesenie Rady EÚ, 2008). Označuje profesijné poradenstvo a pracovno-vzdelávacie aktivity na školách a univerzitách, v službách zamestnanosti, strediskách profesijného poradenstva, programoch sociálnej podpory atď. vo všetkých etapách života. Cieľom celoživotného poradenstva je zlepšiť schopnosti kariérneho rozvoja a uľahčiť výber štúdia a zamestnania.

Informácie o trhu práce sú základným prvkom profesijného poradenstva a usmerňovania. Informácie o trhu práce pomáhajú preskúmať možnosti a alternatívy sveta práce a ako je možné ich dosiahnuť. V závislosti na etape života a osobnej situácii konkrétnej osoby (klienta) sú aj rôzne druhy informácií o trhu práce viac alebo menej relevantné. 

 
 • Pre žiakov sú typické otázky ITP: na čo mám nadanie? Čo mám rád/rada? Prečo pracujeme? Aká je hodnota práce? Čo je to povolanie? Čo je to odvetvie?
 • V prípade dospelých študujúcich sa môžu objaviť nasledujúce otázky o informáciách o pracovnom trhu: sú moje schopnosti stále v súlade s tým, čo zamestnávatelia potrebujú? Keď sa vraciam na pracovný trh po niekoľkých rokoch, aké príležitosti sú k dispozícii? Aké školenia alebo podpory sú k dispozícii, ak chcem získať nové schopnosti alebo doplniť schopnosti, čo už mám?

Nástroje informácií o trhu práce sa niekedy zameriavajú na jednu konkrétnu skupinu používateľov, niekedy sú zase navrhnuté pre rôzne používateľské skupiny.

Tu môžete zistiť, aké rôzne používateľské skupiny existujú. 

 
SKUPINY POUŽÍVATEĽOV CELOŽIVOTNÉHO PORADENSTVA

Informácie o trhu práce sú užitočné pri profesijnom poradenstve a konzultačných činnostiach širokej škály používateľských skupín. 

Rozlišujeme nasledujúce skupiny používateľov:

 • Žiaci
 • Študenti v OVP 
 • Vysokoškolskí študenti
 • Dospelí študujúci
 • Zamestnaní
 • Nezamestnaní
 • Starší dospelí
 • Riziková mládež
 • Znevýhodnené skupiny
 • Ľudia s prisťahovaleckým pôvodom

V tomto súbore nástrojov ukážeme pridanú hodnotu informácií o trhu práce pri celoživotnom poradenstve a ako môže používanie informácií o trhu práce posilniť poradenské aktivity. V našej spoločnosti hrajú IKT kľúčovú rolu, preto v službách celoživotného poradenstva nájdete tiež informácie o úlohe IKT, informácií o trhu práce a celoživotného poradenstva.

Tento súbor nástrojov má slúžiť ako východiskový bod ďalšieho skúmania a ako syntéza kľúčových myšlienok. Nájdete tu príklady správnych postupov. Sú tu poskytnuté odkazy na iné užitočné zdroje, napríklad správy, príručky, manuály, webstránky, atď. 

Poznámka: podrobné popisy správnych postupov nájdete v príručke o ITP, IKT a celoživotnom poradenstve a v štúdii Cedefop Labour market information and guidance.