V efektívnom využívaní informácií o trhu práce na účely profesijného poradenstva je úloha odborníka kľúčová.  Integrácia ITP do poradenstva zahŕňa nasledujúce prvky:

 • Zvoľte ITP, ktoré je vhodné na prácu s konkrétnym klientom – alebo skupinou klientov v konkrétnom období;
 • Efektívne sprostredkujte ITP klientovi (klientom) počas poradenských aktivít s klientmi
 • Reagujte a zodpovedajte na otázky, ktoré k pracovníkom dorazia, prostredníctvom e-mailu, telefónu, internetu, sociálnych médií či iných digitálnych komunikačných platforiem. 
 • Pomôžte klientom k samostatnejšej práci s ITP
 • Využite podporné stratégie na propagáciu používania ITP

Nižšie uvedená tabuľka sa zameriava na rôzne druhy informácií o trhu práce, ktoré môžu byť v procese plánovania profesionálnej dráhy užitočné:

Krok v cykle spracovania informácií v otázkach kariéry[2]

Popis

Informácie o trhu práce

Komunikácia

Externá požiadavka: zistenie potreby, bude potrebné vykonať profesijné rozhodnutie

Interný stav alebo reakcia: ako sa osoba cíti, správa, ako na potrebu reaguje[3]

 

Analýza

Zlepšiť sebapoznanie získané zo skúseností, posudkov, poradenstva, cvičení: hodnoty, záujmy, zručnosti, preferencie v zamestnaní

Zlepšiť odborné znalosti

Kapacita spracovať tieto informácie a meta-poznanie (aký druh informácií potrebujem)

Poskytovanie informácií o povolaniach, vzdelaní, školiacich programoch a vzťahu medzi vzdelaním a školením a povolaniami. ITP prezentované v škále formátov s cieľom zamerať sa na potreby a spôsoby učenia sa klienta/zákazníka

Poskytovanie informácií o svete práce (štruktúra, inštitúcie, odvetvia, pracovné právo, politiky, dopyt...)

Spájanie zručností a preferencií v zamestnaní s možnými povolaniami a dopytom na trhu práce

Syntéza[4]

Identifikovať a zvoliť alternatívy a zúžiť výber na 3 až 5 možností povolaní, štúdií, programov

Spájanie zručností a preferencií v zamestnaní s možnými povolaniami a dopytom na trhu práce (pokračovanie, zdokonaľovanie)

Ohodnotenie

Stanovenie nákladov a prínosov jednotlivých alternatív

Stanovenie priorít a predbežné rozhodnutie

Podrobné informácie o alternatívach (posudky, video, webové zdroje, návšteva firmy...)

Informácie o požiadavkách prijatia kandidátov k štúdiu alebo práci

Uskutočnenie

Plánovanie a uskutočnenie rozhodnutia

Praktické informácie, napr. postupy podávania žiadosti, CV

Komunikácia

 

Preskúmanie externej požiadavky a interného stavu.  Je tam pocit spokojnosti s rozhodnutím? Môžem rozhodnutie uskutočniť?

 

Zdroj: upravené z popisu cyklu CASVE od Petersona, et al. 2003

 

Cedefop vyvinul referenčný zoznam aktivít profesijného poradenstva, ktorý je uvedený v rámčeku. Informácie o trhu práce sú relevantné v mnohých poradenských aktivitách.

Referenčný sprievodca poradenských aktivít (Cedefop)

Informatívne aktivity

Značenie – Zaistiť, aby mali ľudia správne informácie o všetkých relevantných organizáciách a službách poradenstva, ktoré poskytujú, a aby tým pádom boli schopní vybrať si zdroj, ktorý je s ohľadom na ich potreby najvhodnejší. Značenie je zjavne dôležitá záležitosť problematiky prístupu k poradenským službám a môže byť prispôsobené kultúre, napríklad reakciou na lingvistické obmedzenia a sústredením relevantných informácií v službách určených imigrantom. Informovanie – Poskytovanie informácií (o trhu práce) o príležitostiach práce, vzdelania, školenia alebo iných, bez diskusie o hodnote či relevantnosti jednotlivých možností. Pomáhanie – Pomoc jednotlivcom a skupinám interpretovať informácie a zvoliť najvhodnejšiu možnosť.

Rozvíjanie zručnosti riadiť vlastnú kariéru

Poradenstvo – Práca s jednotlivcami s cieľom pomôcť im nájsť, objasniť, zhodnotiť a porozumieť vlastným skúsenostiam a preskúmať rôzne dostupné alternatívy, ako aj implementačné stratégie. Mentorovanie – Ponuka jednotlivcom a skupinám poskytnúť oporu a pomoc v prekonávaní osobných prekážok a uplatnení svojho potenciálu. Aktivity mentorovania sú do veľkej miery ovplyvnené zručnosťami, hodnotami, systémami a osobnosťou mentora, ako aj jeho/jej schopnosťou pôsobiť ako vzor. Zhodnotenie – Pomoc jednotlivcom získať organizované a štruktúrované pochopenie svojho osobného, vzdelanostného a profesijného rozvoja v záujme robenia informovaných úsudkov o relevantnosti naskytnutých príležitostí (v práci, školení atď.). Existuje veľký počet hodnotiacich metód, napríklad psychologické testy (napr. súpravy testov GATB a BTPAC) a portfóliá zručností. Výuka – Plánovaná a systematická postupnosť výukových aktivít, ktorá poslucháčom umožní získať vedomosti, zručnosti a kompetencie. V poradenstve je výuka vo vysokej miere zameraná na podporu získavania zručností riadiť vlastnú kariéru, návrat k metodológiám ako sú rozvinutie CV a motivačných listov, metódy hľadania práce, techniky riadenia času, techniky medziľudskej komunikácie. Okúsenie – Poskytnutie pracovných skúseností, práce na skúšku, ochutnávok vzdelávania a iných skúseností, ktoré jednotlivcom umožnia získať priame skúsenosti a ujasniť si tak svoje rozhodnutia.

Priama podpora a budovanie kapacity

Sprístupnenie – Podpora jednotlivcov a skupín v jednaní s organizáciami, ktoré poskytujú alebo ovplyvňujú pracovné a vzdelávacie príležitosti. Zastupovanie – Rokovanie priamo s organizáciami v mene jednotlivcov alebo skupín osôb, ktoré môžu mať v prístupe ďalšie prekážky. Zastupovanie je o krok ďalej, ako sprístupnenie, a môže byť mimoriadne dôležité pre imigrantov. Vytváranie siete – Budovanie vzťahov s jednotlivcami a organizáciami s cieľom podporiť a zlepšiť poskytované poradenstvo.

Správa kritických informácií a zabezpečenie kvality

Nadviazanie – Udržiavanie kontaktu s jednotlivcami po poradenskej intervencii s cieľom určiť, či je potrebné ďalšie poradenstvo a akého typu, zhodnotiť priame výsledky sedení, kariérny postup v názoroch jednotlivcov na služby. Spätná väzba – Získavanie a usporadúvanie informácií o potrebách jednotlivcov a skupín a povzbudzovanie poskytovateľov príležitostí reagovať prispôsobením poskytovaného. Správa – Vytváranie a implementácia zrozumiteľných poradenských programov, zabezpečenie ich stability a rozvoja a zároveň zaistenie relevantnosti ponuky a kvality ponúkaného materiálu, poznatkov a ľudských zdrojov spolu s pravidelným a štruktúrovaným zhodnotením. Manažmentu prináša veľa úžitku pevný systém zabezpečenia kvality, ktorý je založený na efektívnych mechanizmoch nadväzovania a spätnej väzby. Inovácia/Zmena systémov – Podpora rozvoja aktivít a základných metodológií, ako aj postupov riadenia, s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb. Inovácia si vyžaduje zavedenie systémov zabezpečenia kvality so spoločnými kritériami a je úzko spojená s iniciatívou na regionálnej a národnej úrovni. Záujem o špecifickosť cieľovej skupiny by mal byť prítomný za účelom dosiahnuť napríklad úspešné partnerské učenie medzi poskytovateľmi/systémami.

Mnohí pracovníci by chceli mať v súvislosti s informáciami o trhu práce „jednotný vstupný bod“, centrálnu lokalitu, v ktorej sa zhromažďujú všetky informácie o trhu práce. Tá však často neexistuje. 
Pracovníci môžu ťažiť z vytvorenia osobného portfólia kľúčových nástrojov informácií o trhu práce, ktoré považujú pri svojej práci za najužitočnejšie. Tento zoznam alebo portfólio môže byť kombináciou externých zdrojov (manuály, databázy, webstránky) a interných zdrojov (prezentácie, vzdelávacie hry, hodiny, dotazníky/kvízy), ktoré pracovník/pracovníčka vytvoril/-a pre organizáciu, kde pracuje. 

Mnohé iniciatívy poskytujú odborné vedenie a informácie viacerým skupinám používateľov, niektoré iniciatívy sa sústredia na konkrétnu používateľskú skupinu. Nižšie uvádzame niekoľko zaujímavých príkladov.

INICIATÍVY PRE VIACERÉ SKUPINY POUŽÍVATEĽOV:

Pokročilý nástroj, ktorý integruje informácie o trhu práce a poradenstvo: eGuidance (Dánsko)  www.ug.dk/evejledning
Nástroj zameraný na viaceré skupiny používateľov, menovite mladých ľudí, dospelých a uchádzačov o prácu, je portál kariérneho rozvoja štátneho lotyšského úradu práce  http://www.nva.gov.lv/karjera/

Tip: ak si chcete webstránku prečítať, použite režim prekladu stránok. Existuje tiež verzia v „jednoduchom jazyku“. 

 
INICIATÍVY PRE KONKRÉTNE SKUPINY POUŽÍVATEĽOV:

Žiaci:  iniciatíva Het Beroepenhuis (Belgicko-Flámsko) sa špecializuje na vzdelávacie a pracovné poradenstvo pre vekovú skupinu 11-14 rokov. Okrem toho ponúkajú poradenstvo, ktoré je prispôsobené študentom s osobitnými potrebami (nižšie kognitívne schopnosti) a študentom s prisťahovaleckým pôvodom.  www.beroepenhuis.be.
Študenti v OVP: nástroj TET-tori pomáha študentom v poslednom ročníku základného vzdelania (15. r-16. r) vyťažiť čo najviac zo svojho obdobia „úvodu do pracovného života“. Toto obdobie pracovných skúseností je kľúčovým aspektom ich kariérneho poradenstva a školenia.   http://peda.net/veraja/tori

Zamestnaní/starší dospelí: strediská informácií profesionálnej dráhy BIZ, ktoré poskytujú verejné služby zamestnanosti (Nemecko) vyvinuli poradenský prístup k dospelým klientom ako doplnenie svojich pôvodných cieľových skupín (žiakov,...), napr. pre osoby, ktoré sa po niekoľkých rokoch vracajú na pracovný trh.

Ako môžu IKT a ITP podporiť celoživotné poradenstvo?

Príchod IKT otvoril dvere k možnostiam vytvoriť a implementovať početné množstvo nástrojov, ktoré sa dajú použiť pri usmerňovaní a celoživotnom poradenstve.

 

 • Existujú informačné nástroje, ktoré obsahujú rôzne druhy užitočných informácií o trhu práce, ako napríklad databázy povolaní, prognózy o zručnostiach a trhu práce, databázy voľných pracovných miest, databázy príležitostí na vzdelávanie, …
 • Existujú komunikačné nástroje, napríklad video životopisy, elektronické portfóliá, softvér na vyhľadávanie povolaní, internetové diskusie, sociálne médiá atď., ktoré sa dajú využiť pri celoživotnom poradenstve. 

 

Poradcovia a organizácie, ktoré poskytujú profesijné poradenstvo môžu kombinovať rôzne druhy nástrojov IKT alebo si zvoliť selekciu nástrojov na poskytovanie poradenských služieb. 

 

 • To však nutne neznamená, že poradcovia, ktorí sú špecializovaní a dobre pracujú v konkrétnom režime, by mali mať špecializované zručnosti aj vo všetkých ostatných nástrojoch.
 • Viackanálovosť nutne neznamená, že sa tie isté informácie poskytujú prostredníctvom rôznych kanálov, môže to tiež znamenať, že každý kanál má svoj špecifický účel a že je medzi rôznymi kanálmi komplementárnosť.
 • Napríklad môže ísť o situáciu, že sa internetová diskusia použije na komunikáciu s klientmi, ktorí už absolvovali osobný pohovor, alebo použitie nástrojov sociálnych médií na zameranie sa na mladých a výber v oblasti vzdelávania.

 

V mnohých prípadoch sú poskytovatelia poradenstva dobre vyškolení a dostatočne vybavení na to, aby používali IKT na konkrétne účely, ktoré si ich pozícia vyžaduje. Preto nie je cieľom tohto súboru nástrojov „učiť“ zručnosti IKT, ale umožniť poskytovateľom uvažovať o dôsledkoch nových technológií v ITP a robiť informované rozhodnutia o tom, ako ich čo najlepšie používať v poskytovaných službách. 

 

Kľúčové body, o ktorých majú profesijní poradcovia uvažovať, sú nasledovné:

 

 • Zvýšiť svoje pochopenie IKT, ktoré môžu byť dostupné na pomoc pri podpore osôb, ktoré vyhľadali ITP s cieľom plánovania profesionálnej dráhy
 • Zvážiť, ako sa môže využívať online poradenstvo, keďže stále viac vlád posúva k digitalizácii a povzbudzuje občanov, aby so štátom komunikovali/interagovali online
 • Spoznať nové spôsoby práce, ktoré sú efektívnejšie a menej časovo náročné 
 • Byť schopní zhodnotiť klientovu pripravenosť na používanie nástrojov ITP a IKT
 • Pomôcť klientovi k väčšej samostatnosti a sebadôvere pri spravovaní svojich záležitostí
 • Zapojiť sa do skupinových pracovných diskusií a podávať manažmentu názory, ako vyriešiť zistené problémy
 • Uvedomenie si vlastných zručností IKT a ITP
 
Príklady:
 • Aktívna pomoc: Z rôznych krajín máme niekoľko pekných príkladov, ako sa sociálne médiá dajú využiť v stratégiách aktívnej pomoci. V Belgicku používa Le Forem stránku na Facebooku, prostredníctvom ktorej komunikuje s mladými ľuďmi a propaguje verejné služby zamestnanosti. Túto stránku na Facebooku sleduje viac než 10 000 používateľov. Okrem toho sa na zdieľanie videí o verejných službách zamestnanosti používa stránka YouTube a na zdôraznenie nových školiacich príležitostí sa používa stránka Twitter. V Taliansku používa Komunikačný plán ochrany mládeže 2014-2015 špecifické webové a mobilné kampane s cieľom zdieľať informácie s konkrétnymi cieľovými skupinami.
 • Elektronické portfólio: Podmienkou efektívneho e-portfólia ako riešenia nedokonalostí na pracovnom trhu je, aby bolo súčasťou všeobecnej platformy.  Nedávny projekt v Holandsku, Let's Connect, ukázal, že použitie nástroja nie je realizovateľné v izolovaných kontextoch. Je nevyhnutné, aby e-portfóliá slúžili ako spojenie medzi rôznymi organizáciami alebo prostrediami. Takýto cieľ sa dá dosiahnuť iba pomocou určitej miery štandardizácie, čo sa týka vymieňaných informácií. Táto výmena je podmienená spoločným a zdieľaným pochopením informácií (napríklad kompetencií, ktoré reprezentujú „širokopásmové“ informácie) rôznymi stranami. (Lievens, 2015)

 

 • Ste zapojení do školenia zamestnancov v profesijnom poradenstve? Výcvikovú príručku o IKT a ITP pre manažérov a poradcov nájdete tu.​
 • Chceli by ste si prečítať príručku o otázkach riadenia v oblasti IKT, ITP a celoživotného poradenstva? Nájdete ju tu.​