Οι επαγγελματίες του επαγγελματικού προσανατολισμού πρέπει να έχουν επίγνωση της μεγάλης ποικιλίας μοντέλων ικανότητας στους πελάτες, η οποία επηρεάζεται από το μορφωτικό επίπεδο, τη γλωσσική ικανότητα, την κοινωνική κατάσταση, την προέλευση από οικογένειες μεταναστών, τη γνωστική ικανότητα, με αποτέλεσμα διαφορετικές απαιτήσεις ως προς την παρουσίαση πληροφοριών για την αγορά εργασίας και τη χρησιμοποίησή τους σε δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού.

Όταν εργάζεστε με ομάδες με ειδικές ανάγκες, είναι σημαντικό να καθορίσετε τις ανάγκες και την ικανότητα της ομάδας-στόχου με την οποία εργάζεστε. Σχεδιάστε εξαρχής τις δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού κατά τρόπο ώστε να είναι όσο προσιτές απαιτείται για το πλαίσιο και τις ομάδες πελατών με τις οποίες εργάζεστε. Πρακτικές παρεμβάσεις μπορούν ενίοτε να βελτιώσουν την προσιτότητα των παρεχόμενων πληροφοριών (π.χ. εικόνες αντί κειμένου, εικονογράμματα αντί κειμένου). 
Αναζητήστε ειδικά υποστηρικτικά εργαλεία. Έχουν αναπτυχθεί ειδικά εργαλεία και τεχνικές για την παροχή πληροφοριών σε ομάδες με ειδικές ανάγκες. Μερικά εργαλεία εφαρμόζουν τις αρχές του σχεδιασμού για όλους, ο οποίος ανταποκρίνεται στις ανάγκες όσο το δυνατόν περισσότερων ομάδων με ειδικές ανάγκες.

 
ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

http://designforall.org/

Είναι σημαντικό να επενδύσετε σε μια διεπαφή η οποία παρουσιάζει τις πληροφορίες για την αγορά εργασίας κατά τρόπο που αντιστοιχεί στις ανάγκες και στην ικανότητα του πελάτη. Μερικά εργαλεία είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε να μπορούν να προσεγγίσουν ευρεία ομάδα πελατών, συμπεριλαμβανομένων πελατών με ειδικές ανάγκες (π.χ. χαμηλό γλωσσικό επίπεδο ή χαμηλές γνωστικές δεξιότητες), όπως το εργαλείο Berufe Entdecker, το οποίο βασίζεται σε εικόνες. Ιδίως όταν η ομάδα-στόχος περιλαμβάνει μαθητές ή νεαρούς δυνητικούς επαγγελματίες, τα επιγραμμικά εργαλεία που επενδύουν σε ελκυστικό σχεδιασμό τόσο από άποψη αισθητικής όσο και από άποψη κειμένου αυξάνουν τη δυνητική προσέλκυση της κοινότητας μαθητών/σπουδαστών (όπως για παράδειγμα, ο διαδικτυακός τόπος BeroepeninBeeld.nl (Επαγγέλματα στην εικόνα), ο οποίος φαίνεται να προσελκύει μαθητές, σπουδαστές, αλλά και εκπαιδευτικούς).

Έχουν αναπτυχθεί ειδικές προσεγγίσεις και προγράμματα για ομάδες με ειδικές ανάγκες. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται συχνά από τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού ή άλλους συμβούλους που εργάζονται με ομάδες με ειδικές ανάγκες και όχι πάντοτε από τους ίδιους τους μεμονωμένους χρήστες. 

 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • Οπτικό εργαλείο για μαθητές Berufe Entdecker (Γερμανία): http://entdecker.biz-medien.de/
  • Επαγγελματικές πληροφορίες σε απλή γλώσσα, τις οποίες εκπόνησε η λετονική κρατική υπηρεσία απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου του εγχειριδίου του αιτούντος εργασία: http://www.nva.gov.lv/karjera/
  • Πρωτοβουλία η οποία αφορά την αναγκαιότητα στοχοθετημένων παρεμβάσεων προσαρμοσμένων σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες KomposyT (Σλοβακία) www.komposyt.sk
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η πρωτοβουλία Het Beroepenhuis  εφαρμόζει διαφοροποιημένη προσέγγιση για ομάδες με διαφορετικές ανάγκες (σπουδαστές με ειδικές ανάγκες και ξενόγλωσσοι σπουδαστές (OKAN), οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα τη γλώσσα της χώρας). Με την πάροδο του χρόνου, αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία επαγγελματικού προσανατολισμού η οποία μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στην ικανότητα και στις ανάγκες των επισκεπτριών ομάδων. Τα υλικά που υποστηρίζουν την επίσκεψη αναπτύχθηκαν σε διάφορες μορφές (συμπεριλαμβανομένων εικονογραμμάτων και απλής γλώσσας). Η έκθεση περιλαμβάνει τομείς εξερεύνησης με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας (π.χ. ο τομέας του εστιατορίου είναι ευκολότερος από την παρουσίαση του τομέα των χημικών προϊόντων μεταξύ άλλων επειδή οι σπουδαστές είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με θέσεις εργασίας σε εστιατόριο σε σύγκριση με την αλυσίδα επεξεργασίας στη χημική βιομηχανία). Οι εργασίες σχεδιάζονται με διαφορετικούς βαθμούς δυσκολίας. Το πρόσωπο που κατευθύνει την ομάδα μπορεί να προσαρμόζει τις οδηγίες ακόμη και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, όχι μόνο σε επίπεδο ομάδας αλλά και σε επίπεδο μεμονωμένων σπουδαστών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι ίδιες πληροφορίες καθίστανται προσιτές σε όλους.  www.beroepenhuis.be