Nõustajad peavad arvestama, et nende klientide võimed võivad tugevalt erineda; võimeid mõjutavad klientide hariduslik taust, keeleoskused, sotsiaalne olukord, rändetaust, kognitiivsed võimed ning nendest lähtudes tuleb arvestada erinevate nõudmistega tööturgu käsitleva teabe esitamisel ja sellega töötamisel nõustamistegevuse käigus.

Erivajadustega rühmade puhul tuleb kindlaks määrata konkreetse kliendirühma vajadused ja võimed.Kujundage oma nõustamistegevus juba algusest peale konteksti ja konkreetse kliendirühma jaoks sobivaks.Mõnikord piisab pakutava teabe kättesaadavuse parandamiseks praktilistest muudatustest (nt piltide või piktogrammide kasutamine teksti asemel). Pöörake tähelepanu eritoetuste töövahenditele.Erivahendid ja -võtted on välja töötatud selleks, et teave jõuaks ka erivajadustega rühmadeni.Mõne töövahendi puhul kohaldatakse kujunduspõhimõtteid ühtmoodi kõigi jaoks – selliste vahendite kujundus püüab vastu tulla võimalikult paljudele erivajadustele. 

 
PÕHIMÕTE „DESIGN FOR ALL“

http://designforall.org/

Kahtlemata on tähtis investeerida liidesesse, mis esitab tööturgu käsitlevat teavet kliendi vajaduste ja võimete alusel. Mõned töövahendid on kujundatud väga laiahaardelisena, sobides muu hulgas erivajadustega klientidele (nagu vähese keeleoskuse või väheste kognitiivsete võimetega kliendid), näiteks pildipõhine töövahend Berufe Entdecker. Kui sihtrühmaks on õpilased või noored ja võimekad töötajad, aitab visuaalselt ja tekstiliselt pilkupüüdvasse kujundusse panustavate veebipõhiste töövahendite kasutamine suurendada töövahendi võimalikku populaarsust õpilaste/üliõpilaste seas (nt veebileht BeroepeninBeeld.nl (erialad pildis), mis näib meeldivat nii õpilastele, üliõpilastele kui ka õpetajatele). 

Erivajadustega rühmade jaoks on välja töötatud erikäsitlused ja -programmid. Seda teavet kasutavad sageli erivajadustega rühmadega tegelevad karjäärinõustajad, mitte tingimata üksikud kasutajad omal algatusel.

 
KLIENDIRÜHMADELE KOHANDATUD LMI-VAHENDID
  • Visuaalne kooliõpilastele mõeldud töövahend Berufe Entdecker (Saksamaa): http://entdecker.biz-medien.de/
  • Läti tööhõiveameti ja teiste välja töötatud karjääriteave lihtsas keeles (tööotsija käsiraamat): http://www.nva.gov.lv/karjera/
  • Hariduslike erivajadustega laste jaoks kohandatud sihipäraste sekkumiste vajadusele keskenduv algatus KomposyT (Slovakkia): www.komposyt.sk
 
ÜHTNE KÄSITLUS ERIVAJADUSTEGA KLIENDIRÜHMADE JAOKS

Het Beroepenhuis kasutab erinevate vajadustega rühmade (erivajadustega õpilased ja OKANi õpilased, kelle emakeel pole nende päritolumaa keel) puhul eristatud käsitlust.Aastate jooksul on välja töötatud nõustamismetodoloogia, mida on võimalik kerge vaevaga kohandada külastavate rühmade võimete ja vajaduste järgi. Külastust toetavad materjalid on välja töötatud erinevas vormis (sh piktogrammide kujul ja n-ö lihtsas keeles).Väljapanek koosneb erineva raskusastmega uurimisnurkadest (nt restoraninurk on lihtsam kui keemiasektori kohta koostatud esitlus ja seda muu hulgas tänu asjaolule, et õpilased on restoranitöödega märksa paremini kursis kui keemiatööstuse protsessidega).Ülesanded on koostatud eri raskusastmetega.Rühmajuht saab tööjuhendeid kohandada nii rühma kui ka iga õpilase tasandil ja seda isegi jooksvalt külastuse käigus.Nii tehakse sama teave kättesaadavaks kõigi jaokswww.beroepenhuis.be