You are here

Ako pracovať so skupinami s osobitnými potrebami?

Pracovníci by si mali uvedomovať, že medzi klientmi existuje rozmanitá škála úrovní schopností, ktorá je ovplyvnená profilom nadobudnutého vzdelania, jazykovými schopnosťami, sociálnou situáciou, prisťahovaleckým pôvodom, kognitívnymi schopnosťami, čo vedie k rôznym požiadavkám prezentácie a práce s informáciami o trhu práce pri poradenských aktivitách.

Pri práci so skupinami s osobitnými potrebami je potrebné definovať potreby a schopnosti skupiny klientov, s ktorou pracujete. Od začiatku navrhujte svoje poradenské aktivity tak, aby boli dostatočne prístupné podľa požiadaviek daného kontextu a skupín klientov, s ktorými pracujete. Niekedy sa dá prístupnosť poskytovaných informácií zlepšiť praktickým zásahom (napr. obrázky namiesto textu, piktogramy namiesto textu).
Vyhľadávajte špecifické nástroje podpory. Na poskytovanie informácií skupinám s osobitnými potrebami boli vyvinuté špeciálne nástroje a techniky. Niektoré nástroje využívajú princíp dizajnu pre všetkých, kde je dizajn v súlade s potrebami čo najväčšieho počtu osobitných potrieb. 

 
PRINCÍP DIZAJNU PRE VŠETKÝCH

http://designforall.org/

Je dôležité investovať do rozhrania, ktoré podáva informácie o trhu práce v súlade s potrebami a možnosťami klienta. Niektoré nástroje sú navrhnuté tak, aby oslovili širokú skupinu klientov vrátane klientov s osobitnými potrebami (napr. slabá úroveň jazyka, horšie kognitívne schopnosti), ako napríklad nástroj Berufe Entdecker, ktorý je založený na obrázkoch. Obzvlášť v prípade, kedy sú cieľovou skupinou žiaci alebo mladí potenciálni odborníci, zvyšujú internetové nástroje, ktoré investujú do atraktívneho vizuálneho aj textového dizajnu, svoj potenciálny dosah na komunitu žiakov/študentov (ako napríklad webstránka BeroepeninBeeld.nl (Profesie v obraze), ktorá priťahuje žiakov, študentov, ale aj učiteľov). 

Pre skupiny s osobitnými potrebami boli vyvinuté špeciálne prístupy a programy. Tieto informácie často využívajú profesijní pracovníci alebo poradcovia, ktorí pracujú so skupinami s osobitnými potrebami, nie vždy ich využívajú samotní používatelia. 

 
NÁSTROJE ITP URČENÉ SKUPINÁM KLIENTOV
  • Vizuálny nástroj pre žiakov Berufe Entdecker (Nemecko): http://entdecker.biz-medien.de/
  • Informácie o profesionálnej dráhe podané v jednoduchom jazyku a vyvinuté okrem iných aj lotyšskou štátnou pracovnou agentúrou, príručka uchádzača o prácu: http://www.nva.gov.lv/karjera/
  • Iniciatíva zameraná na potrebu cielených intervencií prispôsobených deťom s osobitnými vzdelávacími potrebami KomposyT (Slovensko) www.komposyt.sk
 
INTEGROVANÝ PRÍSTUP K OSLOVENIU SKUPÍN KLIENTOV S OSOBITNÝMI POTREBAMI

Het Beroepenhuis využíva odlišný prístup k skupinám s odlišnými potrebami (študenti s osobitnými potrebami a študenti z OKAN, u ktorých štátny jazyk nie je ich materinský jazyk). Postupom rokov bola vyvinutá metodológia poradenstva, ktorá sa dá jednoducho funkčne prispôsobiť schopnostiam a potrebám návštevných skupín.. Podporné materiály k návšteve boli rozpracované v rôznych formátoch (s použitím piktogramov a jednoduchého jazyka). Na výstave sa nachádzajú kútiky na preskúmanie s rozdielnymi úrovňami obtiažnosti (napr. reštauračný kútik je jednoduchší, než prezentácia chemického odvetvia, pretože práce v reštauráciách poznajú študenti lepšie, než technologické linky chemického priemyslu). Zadania sú navrhnuté s rôznymi úrovňami obtiažnosti. Osoba, ktorá skupinu sprevádza, môže aj počas návštevy prispôsobiť inštrukcie, a to nielen na úrovni skupiny, ale aj na úrovni jednotlivých študentov. Takýmto spôsobom sa rovnaké informácie sprístupnia každému. www.beroepenhuis.be

Collapsible section
Collapsed by default