Reading time
4m

Tööturgu käsitlev teave on teave töökoha või tööturu kohta. Tööturgu käsitlev teave kirjeldab tööturu seisukorda minevikus ja olevikus ning tööturu tulevikuprognoose. See teeb selgeks, kus töövõimalused suurenevad või vähenevad, millised ametid üldse olemas on, mida mingis ametis kutse omandamiseks on vaja õppida, mida ameti omandamine eeldab, kuidas leida töökoht, kuidas vahetada töökohta või edeneda karjääriredelil.

 

Aga millele viitab siis tööturgu käsitlev töödeldud teave (labour market intelligence)?Tööturgu käsitlev töödeldud teave viitab sellisele tööturgu käsitlevale teabele, mida on enne avalikkusele esitlemist analüüsitud ja tõlgendatud.Põhimõtteliselt on suurem osa kutseteabest tööturgu käsitlev töödeldud teave.Selles töövahendis kasutatakse mõistet „tööturgu käsitlev teave“ ühtaegu nii tööturgu käsitleva teabe kui ka tööturgu käsitleva töödeldud teabe vastena.

Järgnevalt on esitatud tööturgu käsitleva teabe määratlus elukestva nõustamise seisukohast.

 
LMI DEFINITSIOON ELUKESTVA NÕUSTAMISE JAOKS

Tööturgu käsitlev teave on elukestva nõustamise jaoks defineeritud kui teave järgmiste asjade kohta.

 1. Tööturu profiil ja suundumused, sh tööhõive, töötus ja sissetulekute väljavaated sektorite, ametite kaupa. Andmed peaksid olema kättesaadavad riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, kus on olemas statistiliselt usaldusväärne teave ja mitteavalikustatavad andmed. Tööturu 
  reeglite, seaduste ja tööturupoliitika aluspõhimõtted.
 2. Oskuste, sh oskuste vajaduste ja mittevastavuste, oskuste puuduste ning praeguste ja tulevaste nõutavate oskuste suundumused. Statistiliselt usaldusväärse ja avalikustamata teabe olemasolul tuleks esile tuua ka piirkondlikud ja kohalikud suundumused.
 3. Ameteid puudutav teave, sh teave oskuste nõuete, haridusliku tausta, huvialade, töötingimuste, oskuste nappuse, töötasu ja sissetulekute kohta.
 4. Ametisse ja tööle saamine ning tööalane edenemine, st vabad töökohad.
 5. Haridus- ja koolitusteele asumine ning seal edenemine elukutse tarbeks oskuste omandamisel või soovitud töö saamiseks puuduvate oskuste omandamisel.
 6. Karjääriplaneerimist puudutav teave selle kohta, kust saada vastavat teavet ja abi.
 7. Võrdsed võimalused ja mitmekesisuse küsimused (toetusmeetmed) ning muutused tööjõu koosseisus.

Mis on hea tööturgu käsitlev teave?

Tööturgu käsitleva teabe kvaliteedistandardid peaksid olema kõrged, sest tööturgu käsitlev teave on mitmetahuline (nagu definitsioonist näha) ja sellega ei ole kerge töötada. Järgnevalt on toodud tööturgu käsitleva teabe kvaliteedikriteeriumid elukestva nõustamise seisukohast.

Milline tööturgu käsitlev teave on elukestva nõustamise seisukohast hea?

Kvaliteetsel tööturgu käsitleval teabel peaksid olema järgmised tunnused:

 • täpsus (nt statistiline usaldusväärsus);
 • täielikkus, nt sektorite, piirkondade alusel;
 • ajakohasus: värsked andmed, mida uuendatakse sageli;
 • asjakohasus kasutajate vajaduste ja erinevate kasutajarühmade kohandatud vajaduste jaoks;
 • atraktiivsus ja kättesaadavus eri vormis (nt pildid, infograafikud, tabelid, diagrammid, graafikud javideod);
 • juurdepääsetavus: arvestamine erinevate võimete ja taustadega, kergesti mõistetav​ tekst, juurdepääs ei eelda registreerimist, väikese tasu eest või tasuta (võimalikult suures ulatuses), samuti kättesaadav​ elektroonilises vormis ja paberkandjal;
 • erapooletu: esitatud teave vastab üksnes kasutaja huvidele, seda ei​ mõjuta  pakkuja, institutsionaalsed või rahastusega seotud huvid ja see ei diskrimineeri​ soo, vanuse, rahvuse, sotsiaalse klassi, erialase ettevalmistuse, võimete alusel;
 • autoriteetne;
 • andmete võrreldavus aja jooksul, erinevate geograafiliste tasemete üleselt;
 • kohalike või piirkondlike andmete kaasamine, et näidata isiku võimalusi nii elukohapiirkonnas​ kui ka teistes piirkondades (võib julgustada liikuvust);
 • läbipaistev: viited andmete allikatele;
 • lihtsasti värskendatav;
 • tulevikku suunatud.
 
Tulevikku suunatud LMI näide

ELi tööhõive kasv tulevikus (muutus protsentides) sektorite kaupa perioodil 2015–2025
Allikas: „Oskuste ülevaade“ (Skills Panorama), Cedefop Link: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/skills-theme/future-jobs
(märkus Cedefopile: kasuks tuleks ka valimisvõimalus ametite alusel)

 

Mõned tähelepanupunktid

 • Üksikkasutajad ootavad ligitõmbavat tööturgu käsitlevat teavet. Tööturgu käsitlev teave peab olema esitatud visuaalselt kaasahaaraval moel veebilehtedel, infograafikutel, veebitöövahendites, brošüürides jne. Lisaks peaks tööturgu käsitlev teave olema esitatud erineval moel, et vastata klientide erinevatele teabevajadustele, õpistiilidele (ja võimetele).  Peale selle meeldib kasutajatele erinevaid asju proovida, katsetada, midagi teha, saada osa innustavast tegevusest tööandja territooriumil.
 • Tasakaalu leidmine tööturgu käsitleva objektiivse teabe alusel neutraalse ja erapooletu karjäärinõu andmise ning teie tööandjaks oleva organisatsiooni eesmärkide ja strateegia vahel võib osutuda keeruliseks.
  • Näide 1: sektori liitude pakutav kutsenõustamine ja karjääriõpe keskendub üksnes ühele  sektorile, samas kui võimalusi leidub üldjuhul mitmes sektoris. 
  • Näide 2: avalikes tööturuasutustes töötavad karjäärinõustajad peavad mõnikord leidma tasakaalu juhtumiga seotud eesmärkide ja kiire tegutsemise sihtide ning tööotsijate isiklike eelistuste või realiseerimata potentsiaali vahel.
  • Näide 3: haridusprogramme reklaamivates brošüürides esitatud teave võib olla kallutatud või ebatäielik.
 • Tööturgu käsitlevat teavet saab ametlike ja mitteametlike kanalite kaudu. Tööturgu käsitlevat ametlikku teavet levitatakse erinevates allikates. Internetilehekülgedel, andmebaasides, rakendustes, sotsiaalmeedias, videotes jne leidub suurel hulgal tööturgu käsitlevat teavet. Täpsemalt saate IKT ja LMI kohta teavet siit.

Tööturgu käsitleva teabe keerukus eeldab häid orienteerumisoskusi. Mitmete klientide puhul peab karjäärinõustaja täitma liidese ülesandeid tööturgu käsitleva teabe allikate ja klientide vahel. Karjäärinõustajad kohandavad, tõlgendavad ja taasesitavad tööturgu käsitlevat teavet ning kasutavad seda klientide harimiseks, teavitamiseks, nõustamiseks ja suunamiseks. Kuidas teie seda teha saate? LMI kaasamisest elukestvasse nõustamisse on pikemalt juttu järgmises peatükis.