Nõustaja ülesanne seisneb tööturgu käsitleva teabe kättesaadavaks tegemises kutsenõustamise eesmärgil. LMI kaasatakse nõustamistegevusse järgmiste elementide abil.

 • Valige konkreetse kliendi või klientide rühmaga teatud ajal töötamiseks sobiv LMI.
 • Vahendage LMId tulemuslikult kliendile/klientidele samal ajal, kui ta/nad nõustab/nõustavad oma kliente.
 • Tegelege küsimustega, mis nõustajatele e-kirja, telefoni, interneti, sotsiaalmeedia või muude igitaalsete sideplatvormide vahendusel esitatakse, ning vastake neile.
 • Andke kliendile LMIga töötamisel rohkem iseseisvust.
 • Kasutage LMI reklaamimiseks sihtrühmadele suunatud strateegiaid.

Alltoodud tabelis on tähelepanu alla võetud tööturgu käsitlev erinevat tüüpi teave, millest võib  karjääriplaneerimisel kasu olla.

Karjääriteabe töötlemise tsükkel[2]

Kirjeldus

Tööturgu käsitlev teave

Teabevahetus

Väline nõudlus: tuvastatakse nõudlus, misjärel on vaja langetada otsus karjääri kohta

Sisetunne või seespidine reaktsioon: mida inimene nõudluse suhtes tunneb, kuidas käitub ja tegutseb[3]

 

Analüüs

Kogemuste, hindamise, nõustamise, rakendamise – väärtused, huvid, oskused, tööalased eelistused – kaudu hangitud enesekohaste teadmiste täiendamine

Ametialaste teadmiste parandamine

Suutlikkus töödelda antud teavet ja metakognitiivset teavet (ehk millist teavet ma vajan)

Teabe jagamine ametite, hariduse ja koolitusprogrammide kohta ning hariduse, väljaõppe ja ametite omavahelise seose kohta. LMI pakub mitmesuguseid võimalusi klientide vajaduste ja õppimisstiilide rahuldamiseks

Töömaailma kohta teabe andmine (ülesehitus, sektorid, tööõigus, põhimõtted, nõudlus jne)

Oskuste ja tööalaste eelistuste ühitamine võimalike ametite ja tööturul valitseva nõudlusega

Süntees[4]

Alternatiivide tuvastamine ja valimine ning võimalike ametite, õpingute, programmide koondamine 3–5 valikuvõimaluseni

Oskuste ja tööalaste eelistuste ühitamine võimalike ametite ja tööturul valitseva nõudlusega (kestev, täpsem)

Hindamine

Alternatiivide maksumuse ja eeliste hindamine

Prioriseerimine ja esialgse valiku langetamine

Üksikasjalik teave alternatiivide kohta (ütlused, videomaterjalid, veebiressursid, ettevõtte külastamine jne)

Teave õppe- või töökohale kandideerimise nõuete kohta

Täideviimine

Valiku kavandamine ja valitu elluviimine

Praktiline teave nt kandideerimisprotsessi, CV kohta

Teabevahetus

 

Välise nõudluse ja seespidise olukorra hindamine.  Kas ma olen tehtud valikuga rahul? Kas ma saan valitut ellu viia?

 

Allikas: kohandatud CASVE tsükli kirjeldusest, Peterson et al. 2003

 

Cedefop on välja töötanud kastis esitatud kutsenõustamistegevuste nimekirja. Tööturgu käsitlev teave on oluline mitmete nõustamistegevuste juures.

Nõustamistegevuste ülevaade (Cedefop)

Informatiivsed tegevused

"Märgistamine – inimestele asjakohaste asutuste ja nende pakutavate nõustamisteenuste kohta õige teabe tagamine, et nad saaksid valida enda vajadustega kõige sobivamad allikad. Märgistamisel on elgelt tähtis roll nõustamisteenustele juurdepääsul ning seda on võimalik ka kultuuriliselt kohandada, ületades näiteks keelelisi piiranguid ja koondades olulise teabe sisserändajatele suunatud teenuste juurde." "Teavitamine – (tööturgu käsitleva) teabe pakkumine tööd, haridust, koolitusi või muud puudutavate võimaluste kohta, peatumata täpsemalt iga valiku väärtustel või asjakohasusel." Nõustamine – isikute ja rühmade abistamine teabe tõlgendamisel ning sobivaimate valikute tegemisel.

Karjäärijuhtimise oskuste arendamine

"Nõustamine – isikutega töötamine, et aidata neil avastada, selgitada, hinnata ja mõista oma kogemusi ning tutvuda erinevate pakutavate alternatiividega ja rakendamisstrateegiatega." "Mentorlus – isikutele ja rühmadele toe pakkumine, et aidata neil ületada isiklikke takistusi ja kasutada ära kogu oma potentsiaal. Mentorlustegevust mõjutavad märkimisväärselt mentori oskused, väärtused, süsteemid ja isiksus, samuti tema oskus näidata teistele eeskuju." "Hindamine – isikute abistamine oma isiklikust, hariduslikust ja kutsealasest arengust organiseeritud ja struktureeritud ülevaate saamisel, et nad võiksid pakutavate võimaluste (seoses töö, koolituse või muuga) asjakohasuse hindamisel teha teadlikke otsuseid. Saadaval on suures valikus hindamisvõimalusi nagu psühholoogilised testid (ntvõimekusetestid GATB ja BTPAC) ja oskuste kogumikud." "Õpetamine – õpikogemuste plaanikohane ja süstemaatiline avardamine, et õppijad omandaksid teadmisi, oskusi ja pädevusi. Nõustamise puhul keskendub õpetamine ennekõike karjäärijuhtimise oskuste arendamisele, kasutades järjepidevalt selliseid metodoloogiaid nagu CVde ja kaaskirjade täiustamine, töö otsimise meetodid, ajajuhtimisvõtted, suhtlemisvõtted." "Proovimine – töökogemuse pakkumine, proovitööd, õpingute tutvustused ja mud vahetud kogemused, mis täpsustavad inimeste ettekujutusi ja aitavad neil teha teadlikumaid otsuseid."

Vahetu tugi ja võimete arendamine

"Lubamine – isikute ja rühmade toetamine tööd ja õppimisvõimalusi pakkuvate või mõjutavate organisatsioonidega suhtlemisel." "Propageerimine – organisatsioonidega otse läbirääkimiste pidamine isikute või rühmade nimel, kelle juurdepääsu võivad takistada lisategurid. Propageerimine on lubamisest veel sammuke edasi ja võib sisserändajate jaoks olla ülimalt tähtis." Kontaktide loomine – nõustamist toetavate ja parandavate kontaktide loomine isikute ja organisatsioonidega.

Määrava teabe juhtimine ja kvaliteedi tagamine

"Järelmeetmed – sekkuva nõustamise järel isikutega ühenduse pidamine, et hinnata, kas isik vajab lisanõustamist, ja kui, siis millist tüüpi nõustamist; samuti hinnata nõustamisseansside tulemusi, isikute tööalast edenemist, isikute arvamust teenuste kohta." "Tagasiside andmine – isikute ja rühmade vajaduste kohta teabe kogumine ja võrdlemine ning pakkujate vastama julgustamine, kohandades nende pakutut." "Juhtimistegevus – ühtsete nõustamisprogrammide loomine ja rakendamine ning korrapärane ja struktureeritud hindamine, et tagada nende stabiilsus ja areng, ning veendudes, et nimetatud nõustamisprogrammide pakkumine oleks asjakohane ja et nende raames rakendust leidvad materjalid, teave ja tööjõud oleksid kvaliteetsed. Juhtimistegevuse jaoks on palju kasu tugevast kvaliteedi tagamise süsteemist, mis põhineb tulemuslikul järelmeetmete ja tagasiside mehhanismil." "Uuenduslikkus / süsteemide muutmine – tegevuste, alusmetodoloogiate ja juhtimistavade arendamise toetamine, et parandada pakutu kvaliteeti. Uuenduslikkus eeldab selliste kvaliteedi tagamise süsteemide sisseseadmist, millel on ühtsed kriteeriumid, ning on tugevalt seotud piirkonna ja riigi tasandilt tulevate algatustega. Sihtrühmaspetsiifilisus peaks olema lubatud, et võimaldada muu hulgas pakkujatel/süsteemidel teiste omasarnaste pealt õppida."

Mitmetele nõustajatele meeldiks, kui tööturgu käsitleva teabe jaoks oleks olemas üks juhtpunkt, üks keskne koht, kuhu koondub kogu tööturgu puudutav teave. Paraku pole sellist kohta enamasti olemas. Nõustajatel tasub kokku panna isiklik materjalikogu tähtsamatest tööturgu käsitleva teabe instrumentidest, mis neile töö juures kõige kasulikumad on. See loetelu või materjalikogu võib olla segu välisallikatest (kasutusjuhendid, andmebaasid, kodulehed) ja nõustaja või tema tööandjaks oleva organisatsiooni loodud siseallikatest (esitlused, harivad mängud, õppetunnid, küsimustikud/nuputusülesanded).

Enamik algatusi pakub nõu ja teavet mitme kasutajarühma jaoks, samas kui mõned algatused keskenduvad üksnes konkreetsele kasutajarühmale.Allpool toome selle kohta mõned huvitavad näited.

 
MITME KASUTAJARÜHMA JAOKS MÕELDUD ALGATUSED

Edasiarendatud töövahend, mis seob ühte LMI ja nõustamise: eGuidance (Taani), www.ug.dk/evejledning
Läti riikliku tööhõiveameti karjääriarenguportaal kujutab endast töövahendit, mis on ühtaegu suunatud mitmele kasutajarühmale: noortele, täiskasvanutele ja tööotsijatele, http://www.nva.gov.lv/karjera/

Näpunäide: kasutage veebilehtede lugemiseks tõlkefunktsiooni. Lehed on saadaval ka n-ö lihtsat keelt kasutavas versioonis.

 
KONKREETSETELE KASUTAJARÜHMADELE SUUNATUD ALGATUSED

Kooliõpilased: algatus Het Beroepenhuis (Belgia-Flandria) on mõeldud haridus-ja kutsenõustamiseks vanuserühmas 11–14 aastat. Ühtlasi pakuvad nad erivajadustega õpilastele (kehvemate kognitiivsete võimetega) ja rändetaustaga õpilastele kohandatud nõustamist. www.beroepenhuis.be.
Kutsehariduse ja -õppe õpilased: TET-tori töövahend aitab viimast aastat põhikoolis käivatel õpilastel (vanuses 15–16) n-ö tööeluga tutvumise perioodist võimalikult palju kasu saada. See töökogemuste saamise periood on oluline osa õpilaste kutsenõustamisest ja koolitamisest. http://peda.net/veraja/tori

Töötavad isikud / vanemad täiskasvanud: riikliku tööhõiveameti karjääriteabekeskused BIZ (Saksamaa) töötasid peale keskuste algsetele sihtrühmadele (kooliõpilased jne) mõeldud käsitluse välja ka täiskasvanud klientidele mõeldud nõustamiskäsitluse, nt inimestele, kes mõningase äraoleku järel tööturule naasevad.

Mis abi on IKTst ja LMIst elukestva nõustamise toetamisel?

IKT areng võimaldab luua ja rakendada erineval hulgal töövahendeid, mida saab kasutada nõuandva tegevuse ja elukestva nõustamise puhul.

 • Kasutusel on teabevahendid, sh tööturgu käsitlevat kasulikku ja erisugust teavet sisaldavad vahendid nagu ametialased andmebaasid, oskuste ja tööturu prognoosid, vabade töökohtade andmebaasid, andmebaasid haridusvõimaluste kohta jne.
 • On olemas sellised teabevahetusvahendid nagu video-CVd, e-portfellid, kutsesobivustarkvara, jututoad, sotsiaalmeedia jne – neid kõiki saab kasutada elukestva nõustamise juures.

 

Kutsenõustamist pakkuvad nõustajad ja organisatsioonid saavad nõustamisteenuste osutamiseks kombineerida erinevaid IKT-vahendeid või otsustada teatud töövahendite valiku kasuks.

 

 • See ei tähenda aga, et teatud töövahendile keskendunud ja selle rakendamises osavad nõustajad peaksid samal tasemel valdama ka teisi töövahendeid.
 • Mitmekanalilisus ei tähenda tingimata sama teabe esitamist erinevate kanalite kaudu, vaid võib viidata ka sellele, et igal kanalil on oma eriline otstarve ning et erinevad kanalid täiendavad üksteist.
 • Võib juhtuda, et vestlusteenuseid kasutatakse klientidega suhtlemisel üksnes pärast sellele eelnenud näost näkku kohtumist või et sotsiaalmeediavahendeid kasutatakse noortele ja haridusvalikutele keskendumiseks.

 

Kutsenõustajad on sageli läbinud põhjaliku koolituse ja oskavad kasutada IKT-vahendeid nende endi tegevusest tulenevate spetsiifiliste eesmärkide saavutamiseks. Seega pole käesoleva töövahendi eesmärk mitte IKT-oskuste „õpetamine“, vaid soov anda nõustajatele võimalus mõelda uute tehnoloogiate tähenduse üle LMIs ning langetada teadlikke otsuseid selle kohta, kuidas neid kõige mõistlikumalt oma teenustes kasutada.

 

Karjäärinõustajad peaksid mõtlema järgmistele olulistele elementidele:

 • teadmiste suurendamine endale kättesaadavate IKT-vahendite kohta, mis aitavad neil toetada igaühte, kes otsib karjääriplaneerimiseks LMId;"
 • veebinõustamise ulatuslikum kasutamine, kuivõrd üha enam valitsusi liigub digivalitsuste poole ja julgustab oma kodanikke nendega veebis ühendust võtma;"
 • uute, tõhusamate ja vähem aeganõudvate tööviiside tunnustamine;
 • võimalus hinnata kliendi valmidust LMI- ja IKT-töövahendite kasutamiseks;
 • kliendi abistamine enesejuhtimise ja enesekindluse saavutamisel;
 • rühmaaruteludes osalemine ja juhatajatele tuvastatud murekohtade lahendamiseks soovituste tegemine;"
 • teadlikkus iseenda IKT- ja LMI-oskustest.
 
Näited:
 • Sihtrühmadega tehtav töö. Eri riikidest leiab häid näiteid sotsiaalmeedia kasutamise kohta sihtrühmadega tehtavas töös. Belgias kasutab Le Forem noortega suhtlemiseks ja avaliku tööturuasutuse teenuste reklaamimiseks Facebooki. Sellel Facebooki lehel on üle 10 000 jälgija. Peale selle kasutatakse avaliku tööturuasutuse teenuste videote jagamiseks Youtube'i ning uute koolitusvõimaluste esiletõstmiseks Twitterit.Itaalias kasutab noortegarantii teabevahetuskava 
  2014-2015 konkreetsetele sihtrühmadele teabe jagamiseks spetsiaalseid veebi- ja mobiilikampaaniaid.
 • E-portfell. Tõhusate e-portfellide kui tööturu puudulikkust seljatavate lahenduste tingimuseks on see, et need peaksid kuuluma üldplatvormi juurde.Hollandis hiljaaegu ellu viidud projekt Let's Connect näitas, et seda töövahendit ei saa isoleeritud kontekstis kasutada.Kõige olulisema punktina tuleb tagada, et e-portfellid funktsioneeriksid ühenduskohtadena erinevate organisatsioonide või keskkondade vahel.See on võimalik üksnes vahetatava teabe standardiseerimise kaudu teatud ulatuses.See teabevahetus on võimalik tingimusel, et teabest saadakse aru jagatud ja ühisel viisil (ntseoses pädevustega, mis esindavad n-ö lairibateavet).(Lievens, 2015)

 

 • Kas olete seotud kutsenõustajate koolitamisega? IKT ja LMI koolitusjuhend juhatajatele ja nõustajatele on kättesaadav siit.
 • Kas olete huvitatud LMI, IKT ja elukestva nõustamise valdkonna juhtimisprobleemide käsiraamatu lugemisest? See on kättesaadav siit.