Ο ρόλος του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού είναι καθοριστικός προκειμένου να καταστούν οι πληροφορίες για την αγορά εργασίας αποτελεσματικές για σκοπούς επαγγελματικού προσανατολισμού.  Η ενσωμάτωση των πληροφοριών για την αγορά εργασίας στον επαγγελματικό προσανατολισμό περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Επιλογή των πληροφοριών για την αγορά εργασίας που είναι κατάλληλες για συγκεκριμένο πελάτη - ή ομάδα πελατών σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή
 • Αποτελεσματική παροχή των πληροφοριών για την αγορά εργασίας στους πελάτες κατά τις δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού μαζί τους
 • Επεξεργασία ερωτήσεων και απάντηση σε ερωτήσεις που λαμβάνουν οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, Διαδικτύου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων ψηφιακών πλατφορμών επικοινωνίας.
 • Ενθάρρυνση του πελάτη να ενεργεί με μεγαλύτερη αυτονομία κατά τη χρήση των πληροφοριών για την αγορά εργασίας
 • Χρήση στρατηγικών προσέγγισης για την προώθηση της χρήσης των πληροφοριών για την αγορά εργασίας

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα διαφορετικά είδη πληροφοριών για την αγορά εργασίας που μπορεί να είναι χρήσιμες κατά τη διαδικασία σχεδιασμού σταδιοδρομίας.

Βήμα στον κύκλο επεξεργασίας πληροφοριών σταδιοδρομίας [2]

Περιγραφή

Πληροφορίες για την αγορά εργασίας

Επικοινωνία

Εξωτερική ζήτηση: εντοπίζεται ανάγκη, θα απαιτηθεί επαγγελματική απόφαση

Εσωτερική κατάσταση ή αντίδραση: πώς νιώθει, συμπεριφέρεται, ενεργεί ένα πρόσωπο ανταποκρινόμενο στην ανάγκη[3]

 

Ανάλυση

Βελτίωση της αυτογνωσίας που αποκτήθηκε από εμπειρίες, αξιολόγηση, παροχή συμβουλών, ασκήσεις: αξίες, ενδιαφέροντα, δεξιότητες, προτιμήσεις απασχόλησης

Βελτίωση επαγγελματικών γνώσεων

Ικανότητα επεξεργασίας των συγκεκριμένων πληροφοριών και μεταγνώσεις (τι είδους πληροφορίες χρειάζομαι)

Παροχή πληροφοριών σχετικά με επαγγέλματα, εκπαίδευση, προγράμματα κατάρτισης και τον σύνδεσμο μεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελμάτων. Παρουσίαση των πληροφοριών για την αγορά εργασίας σε διάφορες μορφές για την αντιμετώπιση των αναγκών και των μαθησιακών στυλ των πελατών

Παροχή πληροφοριών για τον κόσμο της εργασίας (δομή, θεσμοί, τομείς, εργατικό δίκαιο, πολιτικές, ζήτηση κ.λπ.)

Αντιστοίχιση δεξιοτήτων και προτιμήσεων απασχόλησης με πιθανά επαγγέλματα και τη ζήτηση της αγοράς εργασίας

Σύνθεση [4]

Προσδιορισμός και επιλογή εναλλακτικών λύσεων και περιορισμός σε 3 έως 5 επιλογές για επάγγελμα, σπουδές, πρόγραμμα

Αντιστοίχιση δεξιοτήτων και προτιμήσεων απασχόλησης με πιθανά επαγγέλματα και τη ζήτηση της αγοράς εργασίας (συνέχεια, περαιτέρω εξειδίκευση)

Εκτίμηση

Αξιολόγηση κόστους και ωφέλειας εναλλακτικών λύσεων

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και πρώτη επιλογή

Αναλυτική πληροφόρηση για τις εναλλακτικές λύσεις (μαρτυρίες, βίντεο, διαδικτυακοί πόροι, επίσκεψη στην εταιρεία κ.λπ.)

Πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις αποδοχής υποψηφίου για σπουδές ή εργασία

Εκτέλεση

Σχεδιασμός και υλοποίηση της επιλογής

Πρακτικές πληροφορίες, π.χ. διαδικασία υποβολής αίτησης, βιογραφικό σημείωμα

Επικοινωνία

 

Εξέταση εξωτερικής ζήτησης και εσωτερικής κατάστασης.  Είναι η επιλογή ικανοποιητική; Μπορώ να υλοποιήσω την επιλογή;

 

Πηγή: προσαρμογή από την περιγραφή του κύκλου CASVE (ΕΑΣΕΕ) στο Peterson, et al. 2003

 

Το Cedefop έχει αναπτύξει κατάλογο αναφοράς δραστηριοτήτων επαγγελματικού προσανατολισμού, ο οποίος παρουσιάζεται στο πλαίσιο. Οι πληροφορίες για την αγορά εργασίας είναι συναφείς με πολλές δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού.

Οδηγός αναφοράς για δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού (Cedefop)

Ενημερωτικές δραστηριότητες

Επισήμανση – Διασφάλιση της παροχής στους ενδιαφερομένους ορθών πληροφοριών σχετικά με όλους τους συναφείς οργανισμούς και τις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού που αυτοί παρέχουν, ώστε να μπορούν να επιλέξουν τις καταλληλότερες πηγές για τις ανάγκες τους. Η επισήμανση είναι προφανώς σημαντικό ζήτημα όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και μπορεί να προσαρμοστεί πολιτισμικά, για παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη τους γλωσσικούς περιορισμούς και συγκεντρώνοντας συναφείς πληροφορίες σε ειδικές υπηρεσίες για τους μετανάστες. Ενημέρωση – Παροχή πληροφοριών (για την αγορά εργασίας) σχετικά με ευκαιρίες που αφορούν την εργασία, την εκπαίδευση, την κατάρτιση κ.λπ., χωρίς εξέταση των πλεονεκτημάτων της ή της συνάφειας κάθε επιλογής. Παροχή συμβουλών – Παροχή συνδρομής σε άτομα και ομάδες για την ερμηνεία των πληροφοριών και επιλογή των καταλληλότερων λύσεων.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας

Παροχή συμβουλών – Συνεργασία με ενδιαφερομένους με σκοπό να τους παρασχεθεί βοήθεια ώστε να ανακαλύψουν, να αποσαφηνίσουν, να εκτιμήσουν και να κατανοήσουν τις εμπειρίες τους και να διερευνήσουν τις διάφορες διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις καθώς και στρατηγικές υλοποίησης. "Καθοδήγηση – Παροχή στήριξης σε άτομα και ομάδες με σκοπό να τους παρασχεθεί βοήθεια ώστε να υπερβούν προσωπικά εμπόδια και να υλοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Οι δραστηριότητες καθοδήγησης επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις δεξιότητες, την αξία, τα συστήματα και την προσωπικότητα του εκπαιδευτή, καθώς και από την ικανότητά του να λειτουργεί ως πρότυπο." Αξιολόγηση – Παροχή συνδρομής σε ενδιαφερομένους για να αποκτήσουν οργανωμένη και συγκροτημένη κατανόηση της προσωπικής, επαγγελματικής και επιμορφωτικής ανάπτυξής τους ώστε να μπορούν να προβούν με πλήρη επίγνωση των πραγμάτων σε κρίσεις σχετικά με τη συνάφεια των ευκαιριών που παρουσιάζονται (στην εργασία, στην κατάρτιση κ.λπ.). Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αξιολόγησης, όπως ψυχολογικά τεστ (π.χ. συστοιχίες τεστ GATB και BTPAC) και χαρτοφυλάκια δεξιοτήτων. Διδασκαλία – Σχεδιασμένη και συστηματική πρόοδος μαθησιακών εμπειριών ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορέσουν να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα. Στον επαγγελματικό προσανατολισμό, η διδασκαλία στοχεύει σε μεγάλο βαθμό την απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας, με μεθοδολογίες όπως η επεξεργασία βιογραφικών σημειωμάτων και επιστολών παρουσίασης, μέθοδοι αναζήτησης εργασίας, τεχνικές διαχείρισης χρόνου, τεχνικές διαπροσωπικής επικοινωνίας. Δειγματοληψία – Παροχή εμπειριών εργασίας, δοκιμών εργασίας, μαθησιακών δοκιμών και άλλων εμπειριών που επιτρέπουν στους ενδιαφερομένους να αποκτήσουν άμεσες εμπειρίες ώστε να αποσαφηνίσουν με τον τρόπο αυτό τις αποφάσεις τους.

Άμεση στήριξη και ανάπτυξη ικανοτήτων

Διευκόλυνση – Στήριξη ατόμων και ομάδων στις σχέσεις τους με οργανισμούς που παρέχουν ή επηρεάζουν ευκαιρίες απασχόλησης και μάθησης. Υποστήριξη – Άμεση διαπραγμάτευση με οργανισμούς για λογαριασμό ατόμων ή ομάδων που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια στην πρόσβαση. Η υποστήριξη είναι ευρύτερη από τη διευκόλυνση και μπορεί να είναι ιδιαίτερη σημαντική για τους μετανάστες. Δικτύωση – Δημιουργία δεσμών με άτομα και οργανώσεις για τη στήριξη και τη βελτίωση της παροχής προσανατολισμού.

Διαχείριση κρίσιμων πληροφοριών και διασφάλιση ποιότητας

Παρακολούθηση – Διατήρηση επαφής με τους ενδιαφερόμενους μετά τις παρεμβάσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, προκειμένου να αξιολογηθούν η τυχόν ανάγκη περαιτέρω προσανατολισμού (και τι είδους), τα άμεσα αποτελέσματα των συναντήσεων, η επαγγελματική εξέλιξη των ενδιαφερομένων, η γνώμη τους για τις υπηρεσίες. Παροχή σχολίων – Συλλογή και αντιπαραβολή πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες ατόμων και ομάδων και ενθάρρυνση των παρόχων ευκαιριών να ανταποκριθούν προσαρμόζοντας τις ευκαιρίες που παρέχουν. Διαχείριση – Κατάρτιση και υλοποίηση συνεκτικών προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, διασφάλιση της σταθερότητας και της ανάπτυξής τους και, παράλληλα, της συνάφειας της παροχής τους και την ποιότητα των υλικών, γνωστικών και ανθρώπινων πόρων τους, με τακτική και διαρθρωμένη αξιολόγηση. Η διαχείριση επωφελείται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη αξιόπιστου συστήματος διασφάλισης ποιότητας βασισμένου σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης και παροχής σχολίων. Καινοτομία/Αλλαγή συστημάτων – Στήριξη της ανάπτυξης δραστηριοτήτων και των υποκειμένων μεθοδολογιών καθώς και των πρακτικών διαχείρισης για τη βελτίωση της ποιότητας της παροχής. Η καινοτομία απαιτεί τη θέσπιση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας με κοινά κριτήρια και συνδέεται στενά με πρωτοβουλίες σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ειδικότητα της ομάδας-στόχου ώστε να καθίσταται εφικτή, για παράδειγμα, η επιτυχημένη αλληλοδιδαχή από ομότιμους μεταξύ παρόχων/συστημάτων.

Πολλοί σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού θα ήθελαν να έχουν ένα «μοναδικό σημείο εισόδου» όσον αφορά τις πληροφορίες για την αγορά εργασίας, ένα κεντρικό σημείο στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες για την αγορά εργασίας. Ωστόσο, αυτό συχνά δεν υπάρχει. Οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού μπορούν να επωφεληθούν από τη δημιουργία προσωπικού χαρτοφυλακίου των βασικών εργαλείων πληροφοριών για την αγορά εργασίας που θεωρούν πιο χρήσιμες για την εργασία τους. Αυτός ο κατάλογος (ή χαρτοφυλάκιο) μπορεί να συνδυάζει εξωτερικές πηγές (εγχειρίδια, βάσεις δεδομένων, διαδικτυακούς τόπους) και εσωτερικές πηγές (παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, μαθήματα, ερωτηματολόγια/κουίζ), τις οποίες δημιουργεί ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού ή ο οργανισμός για τον οποίο αυτός εργάζεται.

Πολλές πρωτοβουλίες παρέχουν επαγγελματικό προσανατολισμό και πληροφορίες σε ομάδες περισσότερων του ενός χρηστών, ενώ μερικές πρωτοβουλίες επικεντρώνονται σε συγκεκριμένη ομάδα χρηστών. Ακολουθούν μερικά ενδιαφέροντα παραδείγματα.

 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ:

Προηγμένο εργαλείο το οποίο ενσωματώνει πληροφορίες για την αγορά εργασίας και επαγγελματικό προσανατολισμό: eGuidance (Δανία) www.ug.dk/evejledning
Εργαλείο το οποίο απευθύνεται σε ομάδες περισσότερων τους ενός χρηστών, και ιδίως σε νέους, ενηλίκους και αιτούντες εργασία και είναι η πύλη επαγγελματικής ανάπτυξης της κρατικής υπηρεσίας απασχόλησης της Λετονίας http://www.nva.gov.lv/karjera/

Συμβουλή: χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση μετάφρασης των διαδικτυακών σελίδων, εάν θέλετε να διαβάσετε το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου. Υπάρχει επίσης έκδοση σε «απλή γλώσσα».

 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ:

Μαθητές:  η πρωτοβουλία Het Beroepenhuis (Βέλγιο-Φλάνδρα) ειδικεύεται στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προσανατολισμό για την ηλικιακή ομάδα των 11-14 ετών. Επιπλέον, παρέχει προσανατολισμό προσαρμοσμένο σε μαθητές με ειδικές ανάγκες (μειωμένες γνωστικές ικανότητες) και μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. www.beroepenhuis.be.

Σπουδαστές ΕΕΚ: το εργαλείο TET-tori παρέχει συνδρομή στους σπουδαστές στα τελευταία έτη της βασικής εκπαίδευσής τους (15-16 ετών) ώστε να επωφεληθούν στο έπακρο από την περίοδο της «εισαγωγής στον εργασιακό βίο». Αυτή η περίοδος εργασιακής εμπειρίας αποτελεί βασική πτυχή του επαγγελματικού προσανατολισμού και της κατάρτισής τους.  http://peda.net/veraja/tori

Εργαζόμενοι/Ενήλικοι μεγαλύτερης ηλικίας: τα κέντρα επαγγελματικών πληροφοριών BIZ της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης (Γερμανία) ανέπτυξαν μια προσέγγιση επαγγελματικού προσανατολισμού για τους ενήλικους πελάτες επιπλέον των αρχικών ομάδων-στόχων τους (μαθητές κ.λπ.) π.χ. για άτομα που επανέρχονται στην αγορά εργασίας κατόπιν απουσίας μερικών ετών.

Πώς μπορούν οι ΤΠΕ και οι πληροφορίες για την αγορά εργασίας να υποστηρίξουν τον διά βίου επαγγελματικό προσανατολισμό;

Η ανάπτυξη των ΤΠΕ παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας και υλοποίησης μεγάλου αριθμού εργαλείων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή συμβουλών και τον διά βίου επαγγελματικό προσανατολισμό.

 

 • Υπάρχουν εργαλεία πληροφόρησης, τα οποία περιέχουν διάφορα είδη χρήσιμων πληροφοριών για την αγορά εργασίας, όπως επαγγελματικές βάσεις δεδομένων, προβλέψεις δεξιοτήτων και αγοράς εργασίας, βάσεις δεδομένων κενών θέσεων, βάσεις δεδομένων για επαγγελματικές ευκαιρίες κ.λπ.
 •  Υπάρχουν εργαλεία επικοινωνίας, όπως βιογραφικό σημείωμα υπό μορφή βίντεο, ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια, λογισμικό επαγγελματικής αντιστοίχισης, χώροι συζήτησης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ., τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον διά βίου επαγγελματικό προσανατολισμό.

 

Οι σύμβουλοι και οι οργανισμοί που παρέχουν επαγγελματικό προσανατολισμό μπορούν να συνδυάζουν διαφορετικά είδη εργαλείων ΤΠΕ ή να επιλέγουν περισσότερα εργαλεία για την παροχή των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού.

 

 • Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι οι σύμβουλοι οι οποίοι ειδικεύονται με επιτυχία σε ένα συγκεκριμένο είδος πρέπει επίσης να έχουν εξειδικευμένες δεξιότητες σε όλα τα άλλα εργαλεία.
 • Η πολλαπλότητα των διαύλων δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη ότι οι ίδιες πληροφορίες παρέχονται μέσω διαφορετικών διαύλων, αλλά ενδεχομένως ότι κάθε δίαυλος έχει συγκεκριμένο σκοπό και ότι υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ των διάφορων διαύλων.
 • Για παράδειγμα, οι υπηρεσίες χώρων συζήτησης χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με τους πελάτες μετά τη διά ζώσης συνέντευξη ή τα εργαλεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται για επικέντρωση στους νέους και στις εκπαιδευτικές επιλογές.

 

Σε πολλές περιπτώσεις, οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού είναι καλά εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι για τη χρήση ΤΠΕ για τους συγκεκριμένους σκοπούς που απαιτούνται στο πλαίσιο του ρόλου τους. Επομένως, στόχος της παρούσας εργαλειοθήκης δεν είναι η «διδασκαλία» δεξιοτήτων ΤΠΕ, αλλά η παροχή στους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού της δυνατότητας να διερευνήσουν περαιτέρω τον αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών στις πληροφορίες για την αγορά εργασίας και να λάβουν εμπεριστατωμένες  αποφάσεις για τη βέλτιστη χρήση τους στις υπηρεσίες τους.

 

Βασικά θέματα τα οποία μπορούν να διερευνήσουν περαιτέρω οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού είναι τα ακόλουθα:

 

 • Βελτίωση της κατανόησης των ΤΠΕ που ενδέχεται να είναι διαθέσιμες ως βοήθημα για την υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου που αναζητά πληροφορίες για την αγορά εργασίας με σκοπό τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας του
 • Εξέταση τρόπων με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο επιγραμμικός επαγγελματικός προσανατολισμός, καθώς ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις στρέφονται προς την ψηφιακή διακυβέρνηση, και παρότρυνση των πολιτών να επικοινωνούν/αλληλεπιδρούν μαζί τους επιγραμμικά
 • Αναγνώριση νέων τρόπων εργασίας, οι οποίοι είναι πιο αποτελεσματικοί, λιγότερο χρονοβόροι
 • Ικανότητα αξιολόγησης της ετοιμότητας των πελατών σας να χρησιμοποιήσουν εργαλεία πληροφοριών για την αγορά εργασίας και ΤΠΕ
 • Παροχή συνδρομής στους ενδιαφερόμενους ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη ικανότητα αυτοδιαχείρισης και αυτοπεποίθηση
 • Συμμετοχή σε ομαδικές συζητήσεις εργασίας και διατύπωση προτάσεων στους διαχειριστές για την επίλυση εντοπισθέντος προβλήματος
 • Αυτογνωσία σχετικά με τις προσωπικές δεξιότητες ΤΠΕ και πληροφοριών για την αγορά εργασίας
 
Παραδείγματα:
 • Προσέγγιση: Υπάρχουν μερικά ενδιαφέροντα παραδείγματα από διάφορες χώρες σχετικά με τους τρόπους χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε στρατηγικές προσέγγισης. Στο Βέλγιο, το Le Forem χρησιμοποιεί το Facebook για την επικοινωνία με τους νέους και την προώθηση υπηρεσιών δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ). Τη σελίδα αυτή παρακολουθούν στο Facebook περισσότερα από 10 000 άτομα. Επιπλέον, το YouTube χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή βίντεο σχετικά με τις υπηρεσίες ΔΥΑ και το Twitter για την ανάδειξη νέων ευκαιριών κατάρτισης. Στην Ιταλία, το σχέδιο επικοινωνίας των εγγυήσεων για τη νεολαία 2014-2015 χρησιμοποιεί ειδικές εκστρατείες βασισμένες στο Διαδίκτυο και σε κινητές εφαρμογές για την ανταλλαγή πληροφοριών με ειδικές ομάδες-στόχους.
 •  Ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο: Προϋπόθεση για την αποτελεσματική χρήση του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου ως λύσης για τις ατέλειες της αγοράς εργασίας είναι να εντάσσεται σε μια γενική πλατφόρμα.  Πρόσφατο σχέδιο (Let’s Connect), το οποίο υλοποιήθηκε στις Κάτω Χώρες κατέδειξε ότι το εργαλείο δεν μπορεί να εφαρμοστεί μεμονωμένα. Είναι σημαντικό να λειτουργούν τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια ως σύνδεσμος μεταξύ διάφορων οργανώσεων ή περιβαλλόντων. Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητος κάποιος βαθμός τυποποίησης σε σχέση με τις ανταλλασσόμενες πληροφορίες. Η ανταλλαγή εξαρτάται από την κοινή αντίληψη των πληροφοριών (για παράδειγμα, όσον αφορά τα προσόντα, τα οποία αποτελούν πληροφορίες «υψηλού ζωνικού εύρους») από τα διάφορα μέρη. (Lievens, 2015)

 

 • Ασχολείστε με την κατάρτιση επαγγελματιών συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού; Το εγχειρίδιο κατάρτισης για διαχειριστές και συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού σχετικά με τις ΤΠΕ και τις πληροφορίες για την αγορά εργασίας είναι διαθέσιμο εδώ.
 • Σας ενδιαφέρει να διαβάσετε το εγχειρίδιο σχετικά με τα ζητήματα διαχείρισης στον τομέα των πληροφοριών για την αγορά εργασίας, των ΤΠΕ και του διά βίου επαγγελματικού προσανατολισμού; Είναι διαθέσιμο εδώ.