Reading time
4m

Οι πληροφορίες για την αγορά εργασίας αναφέρονται στον χώρο εργασίας ή στην αγορά εργασίας. Οι πληροφορίες για την αγορά εργασίας περιγράφουν την παρελθούσα και παρούσα κατάσταση της αγοράς εργασίας καθώς και μελλοντικές προβλέψεις. Προσδιορίζουν με σαφήνεια τους τομείς στους οποίους αυξάνονται και μειώνονται οι ευκαιρίες εργασίας, ποια επαγγέλματα υπάρχουν, τι πρέπει να σπουδάσετε για να γίνετε επαγγελματίες σε συγκεκριμένο επάγγελμα, τι απαιτείται για να ασκήσετε ένα επάγγελμα, πώς μπορείτε να βρείτε εργασία, να αλλάξετε εργασία ή να εξελιχτείτε σε μια σταδιοδρομία.

 

Τι είναι τα στοιχεία για την αγορά εργασίας; Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας αναφέρονται σε πληροφορίες για την αγορά εργασίας οι οποίες υποβλήθηκαν σε ανάλυση και ερμηνεία πριν από τη δημοσιοποίησή τους. Στην ουσία, οι περισσότερες πληροφορίες σε θέματα σταδιοδρομίας είναι στοιχεία για την αγορά εργασίας. Στην παρούσα εργαλειοθήκη χρησιμοποιούμε η έννοια «πληροφορίες για την αγορά εργασίας» καλύπτει τόσο τις πληροφορίες για την αγορά εργασίας όσο και τα στοιχεία για την αγορά εργασίας.

Ο ορισμός των πληροφοριών για την αγορά εργασίας στον διά βίου επαγγελματικό προσανατολισμό διατίθεται εδώ:

 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

Οι πληροφορίες για την αγορά εργασίας στον διά βίου επαγγελματικό προσανατολισμό ορίζονται ως πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

 1. Εικόνα και τάσεις της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων προγνώσεων απασχόλησης, ανεργίας και αποδοχών ανά τομέα ή επάγγελμα. Τα δεδομένα πρέπει να είναι διατίθενται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπου είναι διαθέσιμα στατιστικά αξιόπιστα ανώνυμα δεδομένα. Βασικές αρχές ρύθμισης της αγοράς εργασίας, νόμοι και πολιτικές της αγοράς εργασίας.
 2. Τάσεις όσον αφορά τις δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων αναγκών και αναντιστοιχιών δεξιοτήτων, κενών δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με τη στιγμιαία και μελλοντική ζήτηση δεξιοτήτων. Η περιφερειακή και η τοπική διάσταση πρέπει να περιλαμβάνονται εάν είναι διαθέσιμες στατιστικά αξιόπιστες ανώνυμες πληροφορίες.
 3. Πληροφορίες για επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για απαιτήσεις δεξιοτήτων, σπουδές, ενδιαφέροντα, συνθήκες εργασίας, ελλείψεις δεξιοτήτων, αμοιβή και αποδοχές.
 4. Διαδρομές εισόδου και εξέλιξης σε επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων κενών θέσεων.
 5. Διαδρομές εισόδου και εξέλιξης σε εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων σε ένα επάγγελμα ή για την κάλυψη έλλειψης δεξιοτήτων σε επιθυμητό επάγγελμα.
 6. Πληροφορίες σχεδιασμού σταδιοδρομίας σχετικά με τα σημεία αναζήτησης πληροφοριών και συνδρομής.
 7. Ζητήματα ισότητας ευκαιριών και πολυμορφίας (μέτρα στήριξης) και μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά του εργατικού δυναμικού.

Ποιες είναι καλές πληροφορίες για την αγορά εργασίας;

Τα πρότυπα ποιότητας για τις πληροφορίες σε σχέση με την αγορά εργασίας πρέπει να είναι υψηλά, επειδή οι πληροφορίες για την αγορά εργασίας έχουν πολλές διαστάσεις (όπως προκύπτει από τον ορισμό τους) και ο χειρισμός τους δεν είναι εύκολος. Μπορείτε να βρείτε τα κριτήρια ποιότητας για τις πληροφορίες σε σχέση την αγορά εργασίας για τον διά βίου επαγγελματικό προσανατολισμό εδώ.

Ποιες είναι καλές πληροφορίες για την αγορά εργασίας στον διά βίου επαγγελματικό προσανατολισμό;

Οι υψηλής ποιότητας πληροφορίες για την αγορά εργασίας πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Ορθότητα (π.χ. στατιστικά αξιόπιστες)
 • Πληρότητα, π.χ. όσον αφορά τομείς, περιοχές
 • Επικαιρότητα: πρόσφατα δεδομένα, τα οποία επικαιροποιούνται συχνά
 • Συνάφεια ως προς τις ανάγκες των χρηστών και τις προσαρμοσμένες ανάγκες διαφορετικών ομάδων χρηστών 
 • Ελκυστικότητα και διαθεσιμότητα σε διάφορες μορφές δηλ., εικόνες, γραφικές αναπαραστάσεις, πίνακες, διαγράμματα, γραφήματα και βίντεο)
 • Προσιτότητα: λαμβάνουν υπόψη διαφορές ως προς τις ικανότητες και το υπόβαθρο, ευκολονόητο κείμενο, πρόσβαση χωρίς εγγραφή, χαμηλό ή μηδενικό κόστος, στο μέτρο του δυνατού, διαθέσιμες σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή
 • Αμεροληψία: οι παρεχόμενες πληροφορίες ανταποκρίνονται μόνο στα ενδιαφέροντα του χρήστη, δεν επηρεάζονται από τα συμφέροντα του παρόχου, θεσμών ή χρηματοδοτών και δεν εισάγουν διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης, προσόντων, ικανότητας.
 • Εγκυρότητα
 • Συγκρισιμότητα δεδομένων διαχρονικά, σε διαφορετικά γεωγραφικά επίπεδα
 • Συμπερίληψη τοπικών ή περιφερειακών πληροφοριών προκειμένου να καταδειχθούν οι δυνατότητες στην περιοχή διαμονής των ενδιαφερομένων, καθώς και σε άλλες περιοχές (ενθάρρυνση της κινητικότητας)
 • Διαφάνεια: αναφορά των πηγών των δεδομένων
 • Ευχερής επικαιροποίηση
 • Μελλοντοστρέφεια 
 
Παράδειγμα μελλοντοστρεφών πληροφοριών για την αγορά εργασίας

Μελλοντική αύξηση απασχόλησης (% μεταβολής) ανά τομείς στην ΕΕ το 2015-2025
Πηγή: Πανόραμα δεξιοτήτων, Cedefop
Σύνδεσμος: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/skills-theme/future-jobs
(Σημείωση προς το Cedefop: μπορούν επίσης να επιλεγούν επαγγέλματα)

Μερικά συγκεκριμένα σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί προσοχή είναι τα ακόλουθα:

 • Οι επιμέρους χρήστες αναμένουν ελκυστικές πληροφορίες για την αγορά εργασίας. Είναι σημαντικό να παρουσιάζονται οι πληροφορίες για την αγορά εργασίας με οπτικά θελκτικό τρόπο σε διαδικτυακούς τόπους, γραφικές παραστάσεις, επιγραμμικά εργαλεία, φυλλάδια κ.λπ. Επιπλέον, οι πληροφορίες για την αγορά εργασίας πρέπει να παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες πληροφόρησης και στα διαφορετικά μαθησιακά στυλ (και στις διαφορετικές ικανότητες) των πελατών.  Επιπλέον, οι χρήστες θέλουν να δοκιμάζουν, να πειραματίζονται, να ενεργούν, να έχουν πρόσβαση σε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες στους χώρους του εργοδότη.
 • Στην εργασία σας, μπορεί να είναι δύσκολο να επιτύχετε ισορροπία μεταξύ, αφενός, της παροχής ουδέτερων και αντικειμενικών επαγγελματικών συμβουλών βασισμένων σε αμερόληπτες πληροφορίες για την αγορά εργασίας και, αφετέρου, του στόχου και της στρατηγικής του οργανισμού στον οποίο εργάζεστε. 
  • Παράδειγμα 1: ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η εκπαίδευση που παρέχει μια τομεακή ομοσπονδία επικεντρώνεται σε έναν μόνο τομέα, ενώ υπάρχουν συνήθως ευκαιρίες σε περισσότερους τομείς.
  • Παράδειγμα 2: οι σύμβουλοι απασχόλησης στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης ενδέχεται να αναγκάζονται να επιδιώκουν την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ, αφενός, στόχων φόρτου εργασίας και στόχων ταχείας ενεργοποίησης και, αφετέρου, ατομικών προτιμήσεων ή αναξιοποίητων ικανοτήτων των αιτούντων εργασία.
  • Παράδειγμα 3: υπάρχει κίνδυνος συμπερίληψης μεροληπτικών ή επιλεκτικών πληροφοριών σε φυλλάδια που προωθούν εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Οι πληροφορίες για την αγορά εργασίας μπορούν να αποκτηθούν τυπικά και άτυπα. Τυπικές πληροφορίες για την αγορά εργασίας υπάρχουν σε πολλές διαφορετικές πηγές. Υπάρχει πληθώρα πληροφοριών για την αγορά εργασίας οι οποίες είναι διαθέσιμες επιγραμμικά σε διαδικτυακούς τόπους, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βίντεο κ.λπ. Μπορείτε να βρείτε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τις ΤΠΕ και τις πληροφορίες για την αγορά εργασίας εδώ

Η πολυπλοκότητα των πληροφοριών για την αγορά εργασίας απαιτεί καλές δεξιότητες πλοήγησης. Για πολλούς ενδιαφερόμενους, είναι απαραίτητο οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού να διαδραματίζουν ρόλο ενδιαμέσου μεταξύ των πηγών πληροφοριών για την αγορά εργασίας και των πελατών. Οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού προσαρμόζουν, ερμηνεύουν, αναδιαρθρώνουν πληροφορίες για την αγορά εργασίας και τις χρησιμοποιούν για την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την παροχή συμβουλών και την καθοδήγηση των ενδιαφερόμενων. Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό; Μάθετε περισσότερα για την ενσωμάτωση των πληροφοριών για την αγορά εργασίας στον διά βίου επαγγελματικό προσανατολισμό στο επόμενο κεφάλαιο.

 
 • Συνολικό εργαλείο πληροφοριών: Onderwijskiezer, www.onderwijskiezer.be
 • Μελλοντοστρεφές, οπτικά ελκυστικό, προσιτό και περιφερειακά προσαρμοσμένο εργαλείο πληροφοριών για την αγορά εργασίας: Beroepeninbeeld (Κάτω Χώρες) www.beroepeninbeeld.nl
 • Διάφανο, ανοικτής πρόσβασης (μετα)εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη εργαλείων πληροφοριών σε σχέση με την αγορά εργασίας για ενδιαφερόμενους: LMI for all (Ηνωμένο Βασίλειο) http://www.lmiforall.org.uk/
 • Πλήρες, προσιτό, μελλοντοστρεφές και τοπικά προσαρμοσμένο εργαλείο με κατευθυντήριες γραμμές χρήστη: IMT en ligne (Καναδάς) http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp