Reading time
4m

ИПТ осведомява за пазара на работни места. Тя описва състоянието на пазара на труда в миналото и в настоящето и прогнозира бъдещето му. ИПТ изяснява къде възможностите за работа се увеличават и къде намаляват, какви професии съществуват, какво образование или обучение е необходимо за реализация в дадена професия, какви други изисквания трябва да изпълнят желаещите да упражняват професията, как да намерим работа, да сменим работата си и да напредваме в кариерата си.

 

А какво е аналитичната информация за пазара на труда (аналитична информация за пазара на труда)? Аналитичната информация за пазара на труда означава информация за пазара на труда, която е анализирана и разтълкувана преди представянето си пред обществеността. В основни линии по-голямата част от кариерната информация представлява аналитична информация за пазара на труда. Използваното в този инструментариум използваме понятие „информация за пазара на труда“ включва в смисъла си както информация за пазара на труда, така и аналитична информация за пазара на труда.

Тук ще намерите определението за информация за пазара на труда в контекста на професионалното ориентиране през целия живот:

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИПТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Информацията за пазара на труда в контекста на професионалното ориентиране през целия живот се определя като информация за следното:

 1. Профил и тенденции на пазара на труда, включително изгледи за заетост, безработица и доходи по отрасли и професии. Данните следва да са не само национални, а също регионални и местни, при условие да са статистически надеждни и да не разкриват ничия самоличност. Основни принципи на регламентирането на пазара на труда, трудовото законодателство и политиките за пазара на труда.
 2. Тенденции в областта на уменията, включително потребностите от умения, несъответствията между търсени и налични умения, липсите на умения, както и актуалното и бъдещото търсене на умения. Следва да се включат също регионални и местни данни, при условие да са статистически надеждни и да не разкриват ничия самоличност.
 3. Информация за професиите, включително за изискваните умения, образование и интереси, условията на труд, недостига на умения, заплащането и доходите.
 4. Пътищата за навлизане и напредък в професиите, включително незаети работни места.
 5. Пътищата за приемане в образователни и учебни програми и за напредването в тях с оглед придобиване на умения за дадена професия или попълване на липси в уменията, необходими за желаната професия.
 6. Сведения къде да се търси информация и съдействие за целите на кариерното планиране.
 7. Въпроси, свързани с равностойните възможности и многообразието (мерки за подкрепа), и променящия се профил на работната сила.

Какво представлява висококачествената информация за пазара на труда?

Стандартите за качество на информацията за пазара на труда следва да бъдат високи, тъй като тя има множество измерения (както показва определението ѝ) и с нея не се работи лесно. Тук ще намерите критериите за качество на информацията за пазара на труда в контекста на професионалното ориентиране през целия живот.

Какво представлява висококачествената информация за пазара на труда в контекста на професионалното ориентиране през целия живот?

За да бъде висококачествена, информацията за пазара на труда следва да има следните белези:

 • точност (т.е. статистически надеждна);
 • пълнота (напр. в обхвата от отрасли, региони);
 • актуалност: скорошни данни, които редовно се обновяват;
 • уместност за нуждите на потребителите; пригодност за нуждите на различните групи потребители;
 • атрактивно представяне и наличие в различни формати (напр. изображения, инфографики, таблици, диаграми, графики и видеоклипове);
 • достъпност: съобразеност с различните способности и произход на потребителите, лесно разбираем текст, достъп без регистрация, по възможност — евтин или безплатен достъп, предлагане както в електронен формат, така и на хартия;
 • безпристрастност: предоставяната информация е съобразена единствено с интересите на потребителя, не е повлияна от интересите на предоставящото я лице, на институции или на финансиращи субекти и не е дискриминираща по признаци като пол, възраст, етническа принадлежност, социална класа, ценз и наличие на увреждания;
 • достоверност;
 • времева и географска (в различните мащаби) съпоставимост на данните;
 • представяне на информацията в местен или регионален мащаб с оглед посочване на възможностите в региона, в който живее потребителят, но същевременно и в други региони (това би могло да насърчи подвижността);
 • прозрачност: посочени са източниците на данните;
 • лесно актуализиране;
 • ориентираност към бъдещето.
 
Пример за ориентирана към бъдещето ИПТ

Бъдещ ръст на заетостта (промяна в %) в различните отрасли в ЕС за периода 2015-2025 г.
Източник: Панорама на уменията, Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
Връзка: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/skills-theme/future-jobs
(Бележка към Cedefop: могат да се избират и професии)

 Следва да се имат предвид някои специфични съображения като:

 • Потребителите физически лица очакват информацията за пазара на труда да е представена атрактивно. Важно е тя да бъде в интересен визуално вид, например на интернет страници, в инфографики, онлайн инструменти, брошури и т.н. Освен това ИПТ трябва да се представя по различни начини, пригодни за различните информационни нужди и стилове на учене (и способности) на ползвателите.  Освен това потребителите обичат да изпробват новости, да експериментират, да се занимават с нещо и да имат достъп до вдъхновяващи дейности при работодателя.
 • Във Вашата работа може да се окаже предизвикателство да намерите равновесието между предоставянето на непредубедени, обективни кариерни съвети въз основа на безпристрастна информация за пазара на труда, от една страна, и целите и стратегията на организацията, за която работите, от друга.
  • Пример 1: кариерното ориентиране и обучение, предоставяно от дадена браншова федерация, набляга само на един отрасъл, въпреки че обикновено са налице добри възможности в множество отрасли.
  • Пример 2: възможно е трудовите консултанти в държавните служби по заетостта да са принудени да търсят компромис между целевите нива за собствената си натовареност със случаи и за бързина на намиране на заетост на търсещите работа лица, от една страна, и индивидуалните предпочитания или нереализиран потенциал на тези лица, от друга.
  • Пример 3: има риск брошурите, рекламиращи образователни програми, да представят информацията небезпристрастно или селективно.
 • Информация за пазара на труда може да се получава формално и неформално. Официалната информация за пазара на труда се разпространява чрез множество различни източници. Информацията за пазара на труда изобилства в интернет  — в уебсайтове, бази данни, приложения, социални мрежи, видеоклипове и пр. По-конкретна информация за ИКТ и ИПТ можете да намерите тук.

Степента на сложност на информацията за пазара на труда изисква добри умения за ориентиране. При много от ползвателите се налага професионалистите по кариерно развитие да служат като свързващо звено между тях и източниците на информация за пазара на труда. Професионалистите по кариерно развитие адаптират, тълкуват и прегрупират информацията за пазара на труда и я използват за образоване, осведомяване, съветване и напътстване на ползвателите. Как можете да го правите и Вие? В следващата глава ще научите повече за интегрирането на ИПТ в професионалното ориентиране през целия живот. 

 
 • Комплексен информационен инструмент: Onderwijskiezer, www.onderwijskiezer.be
 • Ориентиран към бъдещето, визуално атрактивен, достъпен и регионално адаптиран  инструмент за ИПТ: Beroepeninbeeld (Нидерландия) www.beroepeninbeeld.nl
 • Прозрачен, отворен достъп (мета-)инструмент, който може да се използва за разработване на инструменти за ИПТ за ползватели: LMI for all (Обединено кралство) http://www.lmiforall.org.uk/
 • Пълен, достъпен, ориентиран към бъдещето и местно адаптиран инструмент с насоки за потребителя: IMT en ligne (Канада) http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp