Reading time
4m

Този инструментариум за информация за пазара на труда е предназначен за всички професионалисти по кариерно развитие, които работят в областта на професионалното ориентиране през целия живот и кариерното развитие или се интересуват от тази област. Понятието „професионално ориентиране през целия живот“ се разбира в широк смисъл, така, както е определено от Европейския съюз. Целта на професионалното ориентиране през целия живот е да се подобрят уменията за кариерно развитие 
и да се улесни изборът на образование и работа. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Професионалното ориентиране през целия живот е постоянен процес, който позволява на гражданите, във всяка възраст и през целия си живот, да оценяват своите умения, компетентности и интереси, да вземат решения, свързани с образованието, обучението и заетостта, както и да направляват личното си развитие по отношение на образованието и обучението, на работното място или в други сфери, в които тези умения и компетентности се придобиват и/или използват (Резолюция на Съвета на ЕС от 2008 г.). То е свързано с дейности за кариерно ориентиране и кариерно обучение в училища, висши учебни заведения, служби по заетостта, центрове за професионално ориентиране, програми за социално подпомагане и др. на всички етапи от човешкия живот. Целта на професионалното ориентиране през целия живот е да се подобрят уменията за кариерно развитие и да се улесни изборът на образование и работа.

Информацията за пазара на труда е основен елемент от кариерното ориентиране и консултиране. Тя помага за изследването на различните възможности и алтернативи в кариерния свят и начините за достигане до тях. 
В зависимост от житейския етап и индивидуалните обстоятелства на човека (клиента), от значение за него са различни видове информация за пазара на труда. 

 
 • За учениците обичайните въпроси, на които следва да си отговорят в контекста на ИПТ, са: какви са моите дарби/какво са дарбите? Какво харесвам? 
  Защо работим? Каква е стойността на труда? Какво е професия? Какво е отрасъл?
 • За учащите възрастни биха могли да възникват следните въпроси в контекста на информацията за пазара на труда: уменията ми все още ли отговарят на това, от което имат нужда работодателите? Когато се върна на пазара на труда след няколкогодишно отсъствие, какви са възможностите за мен? Какви обучения или подкрепа се предлагат за придобиване на нови или актуализиране на съществуващите ми умения?

Инструментите за информация за пазара на труда могат да бъдат предназначени за една конкретна група потребители или да са насочени към  множество различни групи.

Тук са посочени различните групи потребители.

 
ГРУПИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОРИЕНТИРАНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Информацията за пазара на труда е полезна за дейностите за кариерно ориентиране и консултиране на широк спектър от потребителски групи. 

Разграничават се следните групи потребители:

 • ученици;
 •  учащи в програми за ПОО;
 • студенти;
 • учащи възрастни;
 • трудово заети лица;
 • безработни;
 • хора в по-напреднала възраст;
 • младежи в риск;
 • групи в неравностойно положение;
 • лица с мигрантски произход.

В този инструментариум показваме как информацията за пазара на труда добавя стойност към професионалното ориентиране през целия живот и как ползването на информация за пазара на труда може да подсили дейностите за професионално ориентиране. Тъй като ИКТ изпълняват основна роля в обществото ни, включително в услугите за професионално ориентиране през целия живот, инструментариумът осведомява също за ролята на ИКТ в контекста на информацията за пазара на труда и професионалното ориентиране през целия живот.

Този инструментариум е замислен като отправна точка за проучвания и като резюме на основни послания. В него ще намерите примери за добри практики. Предоставени са и връзки към други полезни ресурси като доклади, наръчници, ръководства, интернет страници и др.

Забележка: подробни описания на  добрите практики ще намерите в наръчника по ИПТ, ИКТ и професионално ориентиране през целия живот, както и в изследването на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) „Информация за пазара на труда професионално ориентиране“ [Labour market information and guidance].