Работещите в областта на професионалното ориентиране играят роля от изключително важно значение: да направят информацията за пазара на труда ефективна за целите на кариерното ориентиране.  Интегрирането на ИПТ в кариерното ориентиране включва следните елементи:

 • избор на ИПТ, подходяща за работа с определен потребител или група потребители към съответния момент;
 • ефективно предаване на тази ИПТ на потребителите по време на дейностите по ориентирането им;
 • отговаряне на въпросите към работещите в областта на професионалното ориентиране, получени по електронна поща, по телефона, чрез интернет, социалните мрежи или други платформи за цифрова комуникация; 
 • развиване на по-самостоятелно боравене с ИПТ сред потребителите;
 • използване на стратегии за достигане до по-трудно достъпните потребители с оглед популяризиране употребата на ИПТ.

 

Таблицата по-долу акцентира върху различните видове информация за пазара на труда, която би могла да е полезна по време на процеса на кариерно планиране.

Стъпка в цикъла на обработка на кариерна информация[2]

Описание

Информация за пазара на труда

Комуникация

Външно търсене: установена е потребност; ще е необходимо кариерно решение.

Вътрешно състояние или реакция: какви са чувствата, поведението и действията на лицето в отговор на потребността[3]

 

Анализ

Подобряване на себепознанието, придобито от опита, оценка, консултиране, упражнения: ценности, интереси, умения, предпочитания за заетост.

Подобряване на професионалните познания

Способност за обработване на тази информация и мета-съжденията (каква информация ми е нужна)

Предоставяне на информация за професии, образование, програми за обучение и връзката между образованието и обучението от една страна и професиите от друга. Представяне на ИПТ в многообразни формати според нуждите и стиловете на учене на потребителя/клиента.

Предоставяне на информация за кариерния свят (устройство, институции, браншове, трудово законодателство, политики, търсене и пр.).

Установяване на възможни професии и на търсенето на пазара на труда, отговарящи на уменията и кариерните предпочитания.

Синтезиране[4]

Определяне и подбор на алтернативите и свеждането им до 3-5 възможности за професия / образования / програма.

Установяване на възможни професии и на търсенето на пазара на труда, отговарящи на уменията и кариерните предпочитания (по-нататъшно, по-прецизно)

Оценяване

Оценка на разходите и ползите, свързани с всяка от алтернативите.

Приоритизиране и предварителен избор.

Подробна информация за алтернативите (лични отзиви, видеосъдържание, ресурси от интернет, посещения във фирмите…).

Информация относно изискванията за прием в определена програма на обучение или на определена работа.

Изпълнение

Планиране и изпълнение на избора.

Практическа информация, напр. процедури за кандидатстване, автобиография.

Комуникация

Преглед на външното търсене и вътрешното състояние.  Има ли удовлетворение от избора? Мога ли да осъществя този избор?

 

Източник: адаптирано от описанието на цикъла КАСОИ (CASVE) в Петерсон и колектив, 2003 г.

 

Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) има разработен справочен списък с дейности за кариерно ориентиране, представен в кутийката. Информацията за пазара на труда има практическо значение за много от дейностите за професионално ориентиране.

Справочни указания за дейностите за професионално ориентиране (Cedefop)

Информационни дейности

Указване — за да се гарантира, че хората имат точна информация за всички имащи връзка институции и предоставяните от тях услуги и съответно могат да изберат най-подходящите източници за своите нужди. Очевидно указването е важен въпрос, тъй като засяга достъпа до услуги по професионално ориентиране, и може да бъде културно съобразено, например чрез адаптиране към езиковите ограничения и концентриране на съответната информация в специално насочените към имигранти услуги. Информиране — предоставяне на информация (за пазара на труда) относно възможностите, свързани със заетостта, образованието, обучението и др., без да се обсъждат ползите от всяка от възможностите или уместността ѝ. Съветване — помагане на лицата и групите да тълкуват информацията и избират най-подходящите възможности.

Развитие на умения за управление на кариерата

Консултиране — работа с отделните лица, предназначена да им помогне да открият, да си изяснят, да оценят и да разберат собствения си опит, както и да изследва различните възможни алтернативи, както и стратегиите за осъществяване. "Наставничество — предлагане на подкрепа за лицата и групите, за да им се помогне да преодолеят личните си бариери и да осъществят потенциала си.  Голямо влияние върху наставническите дейности имат уменията, ценностната система и личността на наставника, както и способността му да служи като пример за подражание." Оценяване — помагане на лицата да придобият организирано, структурирано разбиране за своето лично, образователно и професионално развитие, което позволява съставяне на информирана преценка за уместността на представените възможности (за работа, обучение и пр.). Има цял набор от методи за оценка — например психологически тестове (напр. GATB и BTPAC) и портфолиа от умения. Преподаване — планирано и систематично водене напред в обучението, даващо на учащите възможността да придобиват познания, умения и компетентности. В контекста на професионалното ориентиране, преподаването в голяма степен е насочено към насърчаване придобиването на умения за управление на кариерата, а темите на обучение включват съставяне на автобиография и мотивационно писмо, начини за търсене на работа, техники за управление на времето, техники за междуличностно общуване. Изпробване — осигуряване на пряко съприкосновение с работата, пробна работа, практическо запознаване с учебни програми и други форми на опит, които позволяват на човек да получи пряко съприкосновение и така да си изясни решенията.

Пряка подкрепа и изграждане на капацитет

Овластяване — подпомагане на лицата и групите във взаимодействията с организациите, които предоставят възможности за заетост и обучение или имат влияние върху тях. Застъпничество — пряко преговаряне с организации от името на лица или групи, за чийто достъп има евентуални допълнителни бариери. Застъпничеството е крачка напред от овластяването и може да е изключително важно за имигрантите. Изграждане на мрежи от връзки — установяване на връзки с лица и организации с оглед подкрепа и подобряване на дейностите за професионално ориентиране.

Управление на критично важна информация и осигуряване на качество

Поддържане на последваща връзка — поддържане на контакт с лицата след края на дейностите за професионално ориентиране с оглед оценка на необходимостта от по-нататъшно професионално ориентиране, включително вида на евентуално необходимите мерки, преките резултати от срещите, напредъка в кариерата и мнението на лицата за услугите. Обратна връзка — събиране и сверяване на информация за нуждите на лицата и групите и поощряване на предоставящите лица да откликват на резултатите от този процес, като адаптират дейността си спрямо обратната връзка. Управление — създаване и осъществяване на последователни програми за професионално ориентиране, като се следи за тяхната стабилност и развитие, за уместността им и за качеството на материалите, познанията и човешките ресурси чрез редовни, структурирани оценки. От изключително голяма полза за управлението е наличието на солидна система за осигуряване на качеството, градяща се върху ефективни механизми за проследяване и обратна връзка. Иновации/системна промяна — подпомагане разработването на дейности и основни методики, както и управленски практики с оглед повишаване качеството на услугите. За иновациите е необходимо установяване на системи за осигуряване на качеството с общи критерии. Те са силно зависими от инициативността на регионално и национално равнище. Следва да е налице съобразяване със спецификите на целевите групи, което да позволи например успешно взаимно обучение между доставчиците/системите.

Много от работещите в областта на професионалното ориентиране биха искали да имат „една единна точка за достъп“ до информация за пазара на труда — централизирано място, на което да е събрана цялата информация за пазара на труда. В много случаи обаче такава единна точка не съществува. От полза за ангажираните в областта на професионалното ориентиране може да бъде създаването на лична сбирка с ключови инструменти за информация за пазара на труда, които според тях са най-полезни в работата им. Този списък или портфейл може да бъде съчетание от външни източници (ръководства, бази данни, интернет страници) и вътрешни такива (презентации, образователни игри, уроци, въпросници/викторини), създадени от самия професионалист или от организацията, в която работи той.

Много инициативи предлагат професионално ориентиране и информация за множество групи потребители едновременно, а някои се съсредоточават върху една конкретна група. По-долу сме дали някои интересни примери.

 
ИНИЦИАТИВИ ЗА МНОЖЕСТВО ГРУПИ ПОТРЕБИТЕЛИ:

Високотехнологичен инструмент, който обединява ИПТ и професионалното ориентиране: eGuidance (Дания) www.ug.dk/evejledning
Инструмент, насочен към множество групи потребители, а именно младежи, възрастни и търсещи работа лица, е порталът за кариерно развитие на Държавната агенция по заетостта на Латвия: http://www.nva.gov.lv/karjera/

Съвет: използвайте функцията за превод на интернет страници, ако искате да можете да четете уебсайта. Освен това има и „лесна“ езикова версия.

 
ИНИЦИАТИВИ ЗА КОНКРЕТНИ ГРУПИ ПОТРЕБИТЕЛИ:

Ученици:  инициативата Het Beroepenhuis (във Фландрия, Белгия) е специализирана в обучението и кариерното ориентиране на децата във възрастовата група от 11 до 14 години. Освен това тя предлага професионално ориентиране, адаптирано за ученици със специални нужди (понижени умствени способности) и за ученици с мигрантски произход. www.beroepenhuis.be.
Учащи в програми за ПОО: инструментът TET-tori подпомага учениците през последната година от основното им образование (на възраст 15-16 год.), за да извлекат максималните ползи от своя период на „въвеждане в професионалния живот“ . Този период на реално съприкосновение с работа е основна страна на тяхното кариерно ориентиране и обучение. http://peda.net/veraja/tori

Заети лица/лица в по-напреднала възраст: освен за първоначалните си целеви групи (ученици, ...), кариерните информационни центрове BIZ на държавната служба по заетостта (Германия) са разработили подход за професионално ориентиране на възрастни потребители, напр. лица, които се връщат на пазара на труда след няколко години отсъствие.

Как ИКТ и ИПТ могат да подпомагат професионалното ориентиране през целия живот?

Появата на ИКТ е разкрила възможности за създаване и прилагане на многобройни инструменти, които могат да се използват за консултиране и професионално ориентиране през целия живот.

 

 • Има информационни инструменти, включително различни видове полезна информация за пазара на труда, например професионални бази данни, прогнози за търсенето на умения и за развитието на пазара на труда, бази данни от свободни работни места, бази данни за образователните възможности, …
 • Има комуникационни инструменти като видеоавтобиографии, електронни портфолиа, софтуер за свързване на кандидати с предлагани работни места, чатове, социални мрежи и пр. — всички те могат да се използват за професионално ориентиране през целия живот. 

 

Консултантите и организациите, които предоставят кариерно ориентиране, могат да съчетават различни видове ИКТ-инструменти или да направят селекция от инструменти за предоставянето на своите услуги по професионално ориентиране.

 

 • Това обаче не означава, че консултантите, които са се специализирали и са добри в даден метод, непременно трябва да притежават специализирани умения и по всички останали инструменти.
 • Многоканалността не означава непременно, че една и съща информация се предоставя чрез различни канали, а може да сочи, че всеки канал си има специфична цел и различните канали се допълват взаимно.
 • Възможно е например да се използват комуникационни средства за връзка с потребителите след личното им явяване на интервю, или пък да се прилагат инструментите на социалните мрежи за достигане до по-младата аудитория и подпомагането ѝ в избора на образование.

 

В много случаи работещите в областта на професионалното ориентиране са добре обучени и подготвени да използват ИКТ за конкретните цели на функцията си. Затова целта на този инструментариум не е да „предава“ умения по ИКТ, а да даде на работещите в областта на професионалното ориентиране храна за размисъл относно значението на новите технологии в контекста на ИПТ и да им позволи да вземат информирани решения за най-доброто приложение на ИКТ в предоставяните от тях услуги.

 

Основните теми за размисъл за ангажираните в областта на кариерното развитие са:

 

 • как да повишат вещината си в наличните ИКТ, чрез които биха могли да съдействат на лицата, търсещи ИПТ с цел кариерно планиране;
 • как може да се използва професионалното ориентиране чрез интернет във време, когато все повече държавни администрации преминават към модела на електронно правителство и насърчават гражданите да осъществяват връзка с държавата/да си взаимодействат с нея чрез интернет;
 • кои нови начини на работа са по-ефективни и бързи;
 • как могат да оценяват подготвеността на потребителите си да използват ИПТ и ИКТ-инструменти;
 • как да помагат на потребителите да бъдат по-самоорганизирани и уверени;
 • участие в групови работни дискусии и подаване на предложения към ръководството с оглед решаване на установени проблеми;
 • осъзнатост на собствените умения за боравене с ИКТ и ИПТ.
 
Примери:
 • Достигане до максимално широк кръг от потребители: Има чудесни примери от различни страни за това как социалните мрежи могат да се използват в стратегиите за достигане до максимален кръг от потребители. Валонската служба за професионално обучение и заетост Le Forem в Белгия използва Facebook за комуникация с млади хора с цел популяризиране на предоставяните от държавата услуги по заетостта. Нейната страница във Facebook има над 10 000 последователи. Освен това ведомството разпространява видеоматериали за тези услуги чрез YouTube, а в Twitter набляга на новите възможности за обучение. В Италия комуникационният план „Гаранция за младежта“ за 2014-2015 г. си служи с конкретни уеб и мобилни кампании за разпространение на информация сред специфични целеви групи.
 • Електронно портфолио: Условие, за да бъде ефективно електронното портфолио като решение за несъвършенствата на пазара на труда, е то да бъде част от цялостна платформа.  Наскорошен проект в Нидерландия, наречен „Нека се свържем“ (Let’s Connect), доказа, че този инструмент не може да функционира в изолираност. От основно значение е електронните портфолиа да служат като връзка между различните организации или среди. Това може да се постигне единствено чрез известна степен на стандартизация по отношение на обменяната информация. За този обмен е необходимо общо, споделено разбиране за информацията от различните страни (например за компетентностите, представляващи „изключително широколентова“ информация). (Lievens, 2015 г.)

 

 • Занимавате ли се с обучение на професионалисти по кариерно ориентиране? Тук ще намерите ръководството за обучение по ИКТ и ИПТ на ръководни кадри и работещи в областта на професионалното ориентиране.
 • Проявявате ли интерес да прочетете наръчника за управленски въпроси в областта на ИПТ, ИКТ и професионалното ориентиране през целия живот? Можете да го намерите тук.