Reading time
4m

Verktygslådan för arbetsmarknadsinformation riktar sig till alla yrkesvägledare som är verksamma inom eller intresserar sig för livslång vägledning och karriärutveckling. Begreppet livslång vägledning ska förstås i vid bemärkelse, i överensstämmelse med Europeiska unionens definition. Syftet med livslång vägledning är att förbättra förmågan till karriärutveckling och att underlätta studie- och yrkesval. 

 
DEFINITION AV LIVSLÅNG VÄGLEDNING

Livslång vägledning är en kontinuerlig process som låter medborgarna, oavsett ålder och under hela livscykeln, bestämma sina färdigheter, sin kompetens och sina intressen, besluta om utbildning och sysselsättning och själva planera sitt liv genom inlärning, på arbetsplatsen och i andra sammanhang där man kan tillägna sig och/eller använda färdigheterna och kompetensen (resolution från Europeiska unionens råd 2008). Livslång vägledning avser verksamhet inom yrkesvägledning och arbetslivsundervisning på skolor, universitet, arbetsförmedlingar, yrkesvägledningscentrum, sociala stödprogram osv. under alla livsskeden. Syftet med livslång vägledning är att förbättra förmågan till karriärutveckling och att underlätta studie- och yrkesval.

Arbetsmarknadsinformation är ett väsentligt inslag i yrkesvägledning och yrkesrådgivning. Arbetsmarknadsinformation gör det möjligt att utforska vilka valmöjligheter och alternativ som erbjuds i arbetsvärlden och hur dessa kan förverkligas.
Beroende på individens (klientens) livsskede och personliga situation blir olika typer av arbetsmarknadssituation mer eller mindre relevanta. 

 
 • För skolelever är typiska frågor att behandla med anknytning till arbetsmarknadsinformation: Vad är (mina) talanger? Vad tycker jag om? Varför arbetar vi? Vad är värdet av arbete? Vad är ett yrke? Vad är en sektor?
 • För vuxna inlärare kan följande fråga uppkomma med anknytning till arbetsmarknadsinformation: Motsvarar min kompetens fortfarande vad arbetsgivarna behöver? Vilka möjligheter står till buds när jag återvänder till arbetsmarknaden efter några års frånvaro? Vilket slags utbildning eller stöd finns att tillgå för att förvärva ny kompetens eller uppdatera min kompetens?

Verktyg för arbetsmarknadsinformation riktar sig ibland till en specifik användargrupp, ibland är de utformade för olika användargrupper.

Här kan du ta reda på vilka de olika användargrupperna är. 

 
ANVÄNDARGRUPPER INOM LIVSLÅNG VÄGLEDNING

Arbetsmarknadsinformation är användbar i yrkesväglednings- och yrkesrådgivningsverksamhet för många olika användargrupper. 

Följande användargrupper kan urskiljas:

 • Skolelever
 • Elever i yrkesutbildning 
 • Högskolestuderande
 • Vuxna inlärare
 • Arbetstagare
 • Arbetslösa
 • Äldre
 • Ungdomar i riskzonen
 • Missgynnade grupper
 • Människor med invandrarbakgrund

I den här verktygslådan visar vi vilket mervärde arbetsmarknadsinformation har för livslång vägledning och hur användning av arbetsmarknadsinformation kan underbygga vägledningsverksamheten. Eftersom informations- och kommunikationsteknik (IKT) spelar en nyckelroll i vårt samhälle, liksom i tjänster inom livslång vägledning, kommer du även att finna information om rollen för IKT, arbetsmarknadsinformation och livslång vägledning.

Den här verktygslådan är tänkt som en utgångspunkt för utforskning och som en sammanställning över centrala budskap. Du hittar exempel på bra metoder. Länkar ges till andra användbara källor, såsom rapporter, handböcker, manualer, webbplatser ...

Observera: Detaljerade beskrivningar av de bra metoderna återfinns i handboken om arbetsmarknadsinformation, IKT och livslång vägledning och i Cedefops studie Labour market information and guidance.