Reading time
4m

Arbetsmarknadsinformation berättar för dig om arbetsplatsen eller arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsinformation beskriver situationen på arbetsmarknaden, tidigare och i dagsläget, och ställer prognoser för framtiden. Informationen klargör var arbetsmöjligheterna ökar eller minskar, vilka yrken som finns, vilken akademisk utbildning du behöver för ett visst yrke, vad som krävs för att börja utöva ett yrke, hur man kan hitta ett jobb, byta jobb eller utvecklas i en karriär.

 

Och vad gäller i fråga om labour market intelligence? Labour market intelligence avser arbetsmarknadsinformation som har analyserats och tolkats innan den offentliggörs. I själva verket är så gott som all yrkesinformation labour market intelligence. När vi använder begreppet arbetsmarknadsinformation i den här verktygslådan avses både arbetsmarknadsinformation och labour market intelligence.

Du finner definitionen av arbetsmarknadsinformation för livslång vägledning här:

 
DEFINITION AV ARBETSMARKNADSINFORMATION FÖR LIVSLÅNG VÄGLEDNING

Arbetsmarknadsinformation för livslång vägledning definieras som information om följande: 

 1. Arbetsmarknadsprofil och arbetsmarknadstrender, inklusive sysselsättnings-, arbetslöshets- och inkomstutsikter per sektor och yrke. Uppgifter bör finnas att tillgå på ett nationellt, regional och lokalt plan då statistiskt tillförlitlig information och avidentifierade uppgifter finns tillgängliga. Grundprinciper i arbetsmarknadsregleringar, lagar och arbetsmarknadspolitik.
 2. Kompetenstrender, inklusive kompetensbehov, kompetensglapp och kompetensunderskott jämte rådande och framtida kompetensefterfrågan. Det regionala och lokala planet bör ingå om statistiskt tillförlitlig och avidentifierad information finns tillgänglig.
 3. Information om yrken, inklusive information om kompetenskrav, utbildningsbakgrund, intressen, arbetsvillkor, kompetensbrister, lön och inkomst. 
 4. Inträdes- och utvecklingsvägar in i respektive genom yrken, inklusive lediga tjänster.
 5. Inträdes- och utvecklingsvägar inom utbildning i syfte att förvärva kompetens för ett yrke eller fylla ett kompetensunderskott för ett önskat yrke. 
 6. Information för karriärplanering om var man kan hitta information och få hjälp. 
 7. Frågor kring lika möjligheter och mångfald (stödåtgärder) samt föränderlig arbetskraftsprofil.

Vad är bra arbetsmarknadsinformation? 

Kvalitetsnormerna för arbetsmarknadsinformation bör vara höga, eftersom arbetsmarknadsinformation har många dimensioner (som framgår av definitionen) och inte är enkel att arbeta med. Du kan hitta kvalitetskriterierna för arbetsmarknadsinformation för livslång vägledning här. 

Vad är bra arbetsmarknadsinformation för livslång vägledning?

Högkvalitativ arbetsmarknadsinformation bör ha följande särdrag:

 • Korrekthet (t.ex. statistiskt tillförlitlig).
 • Fullständighet, t.ex. sett till sektorer och regioner.
 • Aktualitet: färska uppgifter, ofta uppdaterad.
 • Relevans för användarbehov och olika användargruppers anpassade behov.
 • Attraktiv och tillgänglig i olika format (dvs. bilder, informationsgrafik, tabeller, diagram, grafiska framställningar och videoklipp).
 • Tillgänglighet: tar hänsyn till olika förutsättningar och bakgrunder, lättbegriplig text, tillgång utan registrering, till låg kostnad eller gratis i största möjliga utsträckning samt tillgänglig i elektronisk form och pappersform.
 • Opartisk: den information som lämnas utgår endast från användarens intresse, är inte färgad av lämnarens, institutionella eller finansieringsrelaterade intressen och diskriminerar inte på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, social klass, kvalifikationer eller förmåga.
 • Ha belägg.
 • Jämförbarhet mellan uppgifter över tid och mellan olika geografiska nivåer.
 • Inbegriper lokal eller regional information i syfte att påvisa möjligheterna i den region där personen bor men även i andra regioner (kan uppmuntra till rörlighet).
 • Genomblickbar: uppgiftskällor anges.
 • Är enkel att uppdatera.
 • Framåtblickande
 
Exempel på framåtblickande arbetsmarknadsinformation

Framtida sysselsättningstillväxt (procentuell förändring) inom sektorer i EU 2015–2025

Källa: Kompetenskartan, Cedefop

Länk: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/skills-theme/future-job

Några särskilda punkter att uppmärksamma är följande:

 • Enskilda användare förväntar sig attraktiv arbetsmarknadsinformation. Det är viktigt att arbetsmarknadsinformationen presenteras på ett visuellt tilltalande sätt på webbsidor, i informationsgrafik, onlineverktyg, broschyrer .... Vidare bör arbetsmarknadsinformationen presenteras på olika sätt för att tillgodose klienters olika informationsbehov och inlärningsstilar (och förmågor).  Utöver detta tycker användare om att utforska, experimentera, göra saker eller ha tillgång till inspirerande aktiviteter på plats hos arbetsgivarna. 
 • I ditt arbete kan det vara en utmaning att hitta en balans mellan att ge neutral och objektiv yrkesrådgivning grundad på opartisk arbetsmarknadsinformation och det mål och den strategi som den organisation du arbetar för har uppställt. 
  • Exempel 1: Yrkesvägledning och arbetslivsundervisning i ett sektorsförbunds regi fokuserar endast på en sektor, medan det vanligtvis finns möjligheter i ett antal sektorer.
  • Exempel 2: Handläggare på offentliga arbetsförmedlingar kan tvingas söka en balans mellan kvantitativa mål och mål om snabb aktivering å ena sidan och arbetssökandes individuella preferenser eller outnyttjade potential å andra sidan.
  • Exempel 3: Det finns en risk för vinklad eller selektiv information i broschyrer som gör reklam för utbildningsprogram.
 • Arbetsmarknadsinformation kan inhämtas formellt och informellt. Formell arbetsmarknadsinformation sprids genom många olika källor. Stora mängder arbetsmarknadsinformation finns tillgänglig online på webbplatser, i databaser, appar, sociala medier, videoklipp ... 
  Mer specifik information om IKT och arbetsmarknadsinformation återfinns här:

Arbetsmarknadsinformationens komplexitet medför att det kan vara svårt att tillgodogöra sig den. För många klienter är det nödvändigt att yrkesvägledarna spelar rollen av ”gränssnitt” mellan arbetsmarknadsinformationens källor och dem själva. Yrkesvägledarna anpassar, tolkar och packar om arbetsmarknadsinformation och använder den för att utbilda, informera, råda och vägleda klienterna. Hur kan du göra detta? Lär dig mer om integrering av arbetsmarknadsinformation i livslång vägledning i nästa kapitel