Reading time
4m

Ten zestaw narzędzi dotyczący informacji z rynku pracy jest przeznaczony dla wszystkich doradców zawodowych aktywnych w dziedzinie poradnictwa dostępnego przez całe życie lub zainteresowanych tą dziedziną i rozwojem kariery. Koncepcja poradnictwa dostępnego przez całe życie jest rozumiana w szerokim kontekście zgodnie z definicją opracowaną przez Unię Europejską. Celem doradztwa przez całe życie jest doskonalenie kompetencji w zakresie rozwoju kariery w celu ułatwienia nauki i zwiększenia liczby opcji zawodowych dostępnych dla danej osoby. 

 
DEFINICJA PORADNICTWA DOSTĘPNEGO PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Poradnictwo dostępne przez całe życie to proces ciągły umożliwiający obywatelom w dowolnym wieku i w dowolnym punkcie życia rozpoznawać swoje zdolności, kompetencje i zainteresowania w celu podejmowania decyzji edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz w celu zarządzania swoją indywidualną ścieżką życiową w ramach nauki i pracy oraz w innych środowiskach, w których te zdolności i kompetencje są nabywane i/lub wykorzystywane (uchwała Rady UE 2008). Odnosi się ono do doradztwa zawodowego oraz działań edukacyjnych związanych z rozwojem zawodowym w szkołach, na uniwersytetach, ośrodkach doradztwa zawodowego, programach wsparcia społecznego itp. na wszystkich etapach życia. Celem doradztwa przez całe życie jest doskonalenie kompetencji w zakresie rozwoju kariery w celu ułatwienia nauki i zwiększenia liczby opcji zawodowych dostępnych dla danej osoby.

Informacje dotyczące rynku pracy są zasadniczym elementem doradztwa zawodowego i poradnictwa. Informacje na temat rynku pracy pomagają w rozważeniu opcji i alternatyw zawodowych oraz sposobów ich osiągania. W zależności od etapu życia i sytuacji osobistej danej osoby (klienta) różne informacje dotyczące rynku pracy stają się bardziej lub mniej istotne. 

 
 • Dla uczniów w szkole typowe pytania LMI to: W czym jestem utalentowany(-a)? Co lubię? Dlaczego pracujemy? Jaka jest wartość pracy? Czym jest zawód? Czym jest sektor? 
 • Wśród dorosłych osób uczących się mogą się pojawić następujące pytania związane z rynkiem pracy: Czy moje umiejętności są nadal dopasowane do potrzeb prawodawców? W przypadku powrotu na rynek pracy po kilku latach nieobecności jakie możliwości są dostępne? Jaki rodzaj szkolenia lub wsparcia jest dostępny w celu uzyskania nowych lub aktualizacji posiadanych umiejętności?

Narzędzia w zakresie informacji dotyczących rynku pracy czasami są przeznaczone dla jednej określonej grupy użytkowników, a czasami są skierowane do różnych grup użytkowników.

W tym miejscu możesz się dowiedzieć, jakie grupy użytkowników wyróżniamy. 

 
GRUPY UŻYTKOWNIKÓW PORADNICTWA DOSTĘPNEGO PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Informacje na temat rynku pracy są przydatne w zakresie doradztwa i poradnictwa zawodowego dla większej liczby grup użytkowników. 

Wyróżniamy następujące grupy użytkowników:

 • uczniowie szkół,
 • tudenci w systemie VET,
 • studenci wyższych uczelni,
 • osoby dorosłe uczące się,
 • osoby zatrudnione,
 • osoby niezatrudnione,
 • osoby starsze,
 • młodzi ludzie z grupy wysokiego ryzyka,
 • grupy w niekorzystnej sytuacji,
 • osoby ze środowisk migracyjnych.

W tym zestawie narzędzi pokazujemy, że wartość dodana informacji dotyczących rynku pracy w zakresie poradnictwa dostępnego przez całe życie oraz sposób korzystania z takich informacji rynkowych może wzmocnić podejmowane działania związane z poradnictwem. TIK odgrywają kluczową rolę w naszym społeczeństwie oraz w usługach poradnictwa dostępnego przez całe życie, znajdą się tu również informacje dotyczące funkcji informacji na temat rynku pracy TIK oraz poradnictwa dostępnego przez całe życie.

Niniejszy zestaw narzędzi stanowi punkt wyjścia dla analizy i syntezy kluczowych komunikatów. Znajdują się tu przykłady dobrych praktyk. Zestaw zawiera również linki do innych przydatnych źródeł, takich jak raporty, podręczniki, instrukcje, strony internetowe… 

Uwaga: szczegółowe opisy dobrych praktyk można znaleźć w podręczniku dotyczącym LMI, TIK i poradnictwa dostępnego przez całe życie oraz w badaniu Cedefop – Informacje dotyczące rynku pracy i poradnictwo.