Reading time
4m

Informacje dotyczące rynku pracy przekazują zainteresowanym wiedzę na temat miejsca lub rynku pracy. Informacje dotyczące rynku pracy opisują warunki rynku pracy, przeszłe i obecne, oraz przewidywania na przyszłość. Dzięki nim jasno widać, które możliwości zatrudnienia rosną, a które się zmniejszają, jakie zawody są dostępne, co należy studiować, żeby uzyskać zatrudnienie w danym zawodzie, co jest wymagane, aby uzyskać daną pracę, w jaki sposób można znaleźć lub zmienić pracę lub awansować.

 

A czym jest rozpoznanie rynku? Rozpoznanie rynku pracy odnosi się do informacji na temat rynku pracy, które zostały przeanalizowane i zinterpretowane przed przedstawieniem ich opinii publicznej. Zasadniczo większość informacji na temat kariery zawodowej pochodzi z rozpoznania rynku. W niniejszym zestawie narzędzi korzystamy z pojęcia informacji dotyczących rynku pracy oraz rozpoznania rynku pracy.

Poniżej znajduje się definicja informacji na temat rynku pracy do celów poradnictwa dostępnego przez całe życie:

 
DEFINICJA LMI DLA PORADNICTWA DOSTĘPNEGO PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Informacje dotyczące rynku pracy dla poradnictwa dostępnego przez całe życie definiuje się jako informacje na temat następujących elementów: 

 1. Profil rynku pracy oraz trendy związane z zatrudnieniem, bezrobociem i perspektywami zarobkowymi według sektora, zawodu. Dane powinny być dostępne na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, na którym są dostępne statystycznie wiarygodne informacje oraz nieidentyfikujące dane. Podstawowe zasady rynku przepisów i praw obowiązujących na rynku pracy oraz polityki związane z rynkiem pracy.
 2. Trendy w zakresie umiejętności, w tym wymagane i niewłaściwie dopasowane umiejętności, braki w umiejętnościach, aktualne i przyszłe zapotrzebowanie na umiejętności. Należy uwzględnić wymiar regionalny i lokalny, jeśli dostępne są statystycznie wiarygodne i nieidentyfikujące informacje.
 3. Informacje dotyczące zawodów, w tym informacje dotyczące wymogów w zakresie umiejętności, wykształcenia, zainteresowań, warunków pracy, braków umiejętności, płacy i zarobków. 
 4. Punkt początkowy i ścieżki progresji w danym zawodzie, w tym dostępne oferty pracy.
 5. Punkt początkowy i ścieżki progresji w zakresie zdobywania wykształcenia i szkolenia w celu zyskania umiejętności zawodowych lub uzupełnienia braków w umiejętnościach wymaganych do wykonywania pożądanego zawodu.
 6. Informacje dotyczące planowania karier wskazujące, gdzie można znaleźć informacje i pomoc
 7. Kwestie związane z równymi szansami i różnorodnością (działania wspierające) oraz zmieniającym się profilem kadr pracowniczych.

Czym są dobre informacje na temat rynku?

Standardy jakości dla informacji dotyczących rynku pracy powinny być wysokie, gdyż informacje dotyczące rynku pracy mają wiele wymiarów (jak pokazano w definicji) i nie jest łatwo z nimi pracować. Poniżej znajduje się definicja kryteriów jakościowych do celów poradnictwa dostępnego przez całe życie. 

Czym są dobre informacje dotyczące rynku pracy i poradnictwo dostępne przez całe życie?

Wysokiej jakości informacje dotyczące rynku pracy powinny mieć następujące cechy:

 • dokładność (np. niezawodność statystyczną);
 • kompletność np. pod względem sektorów, regionów;
 • aktualność: ostatnie, często aktualizowane dane;
 • istotność dla potrzeb użytkownika i dostosowanych potrzeb różnych grup użytkowników;
 • atrakcyjność i dostępność w różnych formatach (tj. obrazy, infografiki, tabele, schematy, wykresy i filmy wideo);
 • dostępność: uwzględnianie różnych możliwości i informacji podstawowych, łatwy do zrozumienia tekst, dostęp bez rejestracji, w niewysokiej cenie lub w miarę możliwości bezpłatnie oraz dostępność w wersji elektronicznej i papierowej;
 • bezstronność: przekazane informacje są zgodne z zainteresowaniem użytkownika, nie ma na nie wpływu dostawca, interesy instytucji lub funduszu i nie są one dyskryminujące na podstawie płci, wieku, pochodzenia etnicznego, klasy społecznej, kwalifikacji, zdolności;
 • autorytet;
 • porównywalność danych w czasie, na różnych poziomach geograficznych;
 • uwzględnienie informacji w celu wykazania możliwości w regionie, w którym mieszka dana osoba, lecz jednocześnie w innych regionach (może zachęcać do mobilności);
 • przejrzystość: źródła danych są podane;
 • łatwość aktualizacji;
 • przyszłościowe myślenie.
 
Przykład przyszłościowo myślącej inicjatywy LMI

Przyszły wzrost zatrudnienia (% zamiany) w różnych sektorach UE w latach 2015–2025

Źródło: Panorama umiejętności, Cedefop

Link: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/skills-theme/future-jobs

Niektóre określone punkty skupienia uwagi są następujące:

 • Poszczególni użytkownicy oczekują atrakcyjnych informacji na temat rynku pracy. Jest ważne, aby informacje na temat rynku pracy zostały przedstawione w sposób wizualnie atrakcyjny na stronach internetowych, infografikach, w narzędziach internetowych, broszurach… Ponadto inicjatywa LMI zostałaby zaprezentowana na różne sposoby w celu spełnienia różnych potrzeb w zakresie informacji i stylów nauki (oraz możliwości) klientów.  Oprócz tego użytkownicy lubią wypróbowywać różne rzeczy, eksperymentować, mieć dostęp do inspirujących czynności u pracodawcy.
 • W Twojej pracy wyzwaniem może być znalezienie równowagi pomiędzy dostarczeniem neutralnych i obiektywnych porad odnoszących się do kariery na podstawie bezstronnych informacji dotyczących rynku oraz celu i strategii organizacji, dla której pracujesz. 
  • Przykład 1: doradztwo w zakresie kariery i wykształcenia według federacji sektorów skupia się tylko na jednym sektorze, podczas gdy możliwości na ogół istnieją w wielu sektorach;
  • Przykład 2: doradcy zawodowi pracujący w usługach zatrudnienia publicznego mogą być zmuszeni do poszukiwania równowagi pomiędzy celami związanymi z obciążeniem i szybką aktywacją z jednej strony oraz indywidualnymi preferencjami i niewykorzystanym potencjałem osób poszukujących pracy z drugiej strony.
  • Przykład 3: istnieje ryzyko tendencyjnych lub wybiórczych informacji w broszurze promującej programy edukacyjne. 
 • Informacje dotyczące rynku pracy można uzyskać w sposób formalny i nieformalny. Formalne informacje na temat rynku pracy można znaleźć w wielu źródłach. W internecie dostępnych jest wiele informacji dotyczących rynku pracy – na stronach internetowych, w bazach danych, aplikacjach, mediach społecznościowych, filmach wideo… Bardziej szczegółowe informacje na temat TIK i LMI można znaleźć tutaj

Złożoność informacji dotyczących rynku pracy wymaga dobrych umiejętności nawigacyjnych. Dla wielu klientów jest konieczne, aby doradcy zawodowi odgrywali rolę punktu kontaktu pomiędzy źródłami informacji dotyczącymi rynku pracy a klientami. Doradcy zawodowi dostosowują, interpretują i „przepakowują” informacje dotyczące rynku pracy i korzystają z nich, aby edukować, informować klientów oraz doradzać im i kierować nimi. Jak mogę to zrobić? Więcej informacji na temat integracji LMI w poradnictwie dostępnym przez całe życie znajduje się w kolejnym rozdziale.