Reading time
4m

Tento soubor nástrojů pro informace o trhu práce je určen pro všechny kariérní poradce, kteří aktivně pracují v oblasti celoživotního poradenství a profesního rozvoje nebo se touto oblastí zabývají. Pojem celoživotního poradenství je chápán široce, jak jej definuje Evropská unie. Cílem celoživotního poradenství je zlepšit kompetence kariérního rozvoje a usnadnit studium a výběr povolání. 

 
DEFINICE CELOŽIVOTNÍHO PORADENSTVÍ

Celoživotní poradenství je nepřetržitý proces, který umožňuje občanům jakéhokoli věku a kdykoli během života zjišťovat své možnosti, kompetence a zájmy, aby mohli činit informovaná rozhodnutí ohledně vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnání a řídit své individuální životní a studijní cesty ve vzdělávání, práci i jiných oblastech, v nichž tyto schopnosti a kompetence získávají anebo jich užívají (usnesení Rady EU z roku 2008). Jedná se o činnosti kariérového poradenství a profesního vzdělávání na školách, univerzitách, ve službách zaměstnanosti, v centrech kariérového poradenství, v programech sociální podpory atd. během všech fází života. Cílem celoživotního poradenství je zlepšit kompetence kariérního rozvoje a usnadnit studium a výběr povolání.

Informace o trhu práce jsou zásadním prvkem kariérového poradenství a vedení. Informace o trhu práce pomáhají zkoumat možnosti a alternativy ve světě práce, a jak se k nim dostat. 
V závislosti na fázi života a osobní situaci jednotlivce (klienta) budou různé typy informací o trhu práce více či méně relevantní.

 
 • Pro žáky ve školách jsou typickými otázkami z oblasti LMI otázky jako: Na co mám talent? Co se mi líbí? Proč pracujeme? Jaká je hodnota práce? Co je to zaměstnání? Co je to odvětví? 
 • Dospělí studenti si mohou klást následující otázky týkající se informací o trhu práce: Odpovídají stále mé dovednosti tomu, co zaměstnavatelé potřebují? Když se po několika letech nepřítomnosti vrátím na trh práce, jaké příležitosti budu mít k dispozici? Jaký druh školení nebo podpory je k dispozici, abych si osvěžil/a své dovednosti nebo získal/a nové dovednosti?

Nástroje pro informace o trhu práce se někdy zaměřují na jednu konkrétní skupinu uživatelů, někdy jsou určeny pro různé skupiny uživatelů.

Zde můžete zjistit, jaké jsou různé skupiny uživatelů.

 
SKUPINY UŽIVATELŮ CELOŽIVOTNÍHO PORADENSTVÍ

Informace o trhu práce jsou užitečné pro aktivity kariérového poradenství a vedení pro širokou řadu skupin uživatelů. 

Rozlišují se následující skupiny uživatelů:

 • Žáci ve školách
 •  Studenti odborného vzdělávání
 • Vysokoškolští studenti
 • Dospělí studenti
 • Zaměstnaní lidé
 • Nezaměstnaní lidé
 • Starší dospělí
 • Mládež v ohrožení
 • Znevýhodněné skupiny
 • Lidé přistěhovaleckého původu

V tomto souboru nástrojů ukážeme přidanou hodnotu informací o trhu práce pro celoživotní poradenství, a jak může využití informací o trhu práce podpořit poradenské aktivity. IKT hrají v naší společnosti i ve službách celoživotního poradenství klíčovou roli, tudíž se dozvíte rovněž informace o úloze IKT, informací o trhu práce a celoživotního poradenství.

Tento soubor nástrojů má sloužit jako výchozí bod pro výzkum a jako syntéza klíčových sdělení. Najdete zde příklady osvědčených postupů. Jsou zde nabídnuty odkazy na další užitečné zdroje, jako jsou zprávy, příručky, manuály nebo webové stránky.

Poznámka: Podrobné popisy osvědčených postupů lze najít v příručce o LMI, IKT a celoživotním poradenství a ve studii Labour market information and guidance (Informace o trhu práce a poradenství) střediska Cedefop.