Reading time
4m

Tämä työmarkkinatietoon liittyvä työkalupakki on tarkoitettu kaikille niille, jotka työskentelevät uraohjauksen parissa tai ovat muuten kiinnostuneita elinikäisestä ohjauksesta ja urakehityksestä. Elinikäisen ohjauksen käsite ymmärretään sen laajassa merkityksessä siten kuin se on määritelty Euroopan unionissa. Elinikäisen ohjauksen tarkoituksena on parantaa mahdollisuuksia urakehitykseen ja helpottaa opiskeluun ja työpaikkaan liittyvien päätösten tekemistä. 

 
ELINIKÄISEN OHJAUKSEN MÄÄRITELMÄ

Elinikäisellä ohjauksella tarkoitetaan toimia, jotka auttavat eri-ikäisiä ja eri elämänvaiheissa olevia kansalaisia tunnistamaan kykynsä, osaamisensa ja kiinnostuksensa, tekemään tarkoituksenmukaisia koulutuksellisia ja työuraan liittyviä päätöksiä ja hallitsemaan yksilöllisiä polkujaan opiskelussa, työssä ja muussa toiminnassa, joissa näitä kykyjä ja taitoja opitaan ja/tai käytetään (Euroopan neuvoston päätöslauselma 2008). Sillä tarkoitetaan uraohjausta ja -koulutusta kouluissa, yliopistoissa, työvoimapalveluissa, uraohjauskeskuksissa, sosiaalisissa tukiohjelmissa ynnä muissa vastaavissa kaikissa elämänvaiheissa. Elinikäisen ohjauksen tarkoituksena on parantaa mahdollisuuksia urakehitykseen ja helpottaa opiskeluun ja työpaikkaan liittyvien päätösten tekemistä.

Työmarkkinatieto on olennainen osa uraohjausta ja -neuvontaa. Työmarkkinatiedon avulla voidaan tutkia, mitä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia työmaailma tarjoaa, ja kuinka ne voi saavuttaa. Henkilön (asiakkaan) elämänvaiheesta ja henkilökohtaisesta tilanteesta riippuen erityyppiset 
työmarkkinatiedot ovat enemmän tai vähemmän relevantteja. 

 
 • Koululaisille tyypillisesti esitettäviä työmarkkinatietoon liittyviä kysymyksiä ovat: Missä olen taitava? Mistä pidän? Miksi työtä tehdään? Mikä on työn arvo? Mitä ammatti merkitsee? Mitä toimiala merkitsee?
 • Aikuisopiskelijoilla saattaa herätä seuraavia työmarkkinatietoon liittyviä kysymyksiä: Ovatko taitoni edelleen sellaiset, joita työnantajat tarvitsevat? Kun palaan työmarkkinoille muutaman vuoden tauon jälkeen, mitä mahdollisuuksia minulla on? Millaista koulutusta tai tukea on saatavilla, jotta saisin uusia taitoja tai voisin päivittää osaamistani?

Joskus työmarkkinatietoon liittyvät työkalut on kohdennettu tietylle käyttäjäryhmälle, ja joskus ne on suunniteltu  useille eri käyttäjäryhmille.

Seuraavassa on selitetty, mitä eri käyttäjäryhmät ovat.

 
ELINIKÄISEN OHJAUKSEN KÄYTTÄJÄRYHMÄT

Työmarkkinatieto on hyödyksi uraohjauksessa ja -neuvonnassa monenlaisille käyttäjäryhmille. 

Seuraavat käyttäjäryhmät on tunnistettu:

 • Koululaiset
 • Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat 
 • Korkeakouluopiskelijat
 • Aikuisopiskelijat
 • Työssäkäyvät
 • Työttömät
 • Iäkkäämmät aikuisopiskelijat
 • Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret
 • Huono-osaiset
 • Maahanmuuttajat

Tässä työkalupakissa osoitamme lisäarvon, jota työmarkkinatieto tuo elinikäiseen ohjaukseen, ja kuinka työmarkkinatiedon avulla voidaan vahvistaa uraohjaukseen liittyvää toimintaa. Koska tieto- ja viestintäteknologia on merkittävässä asemassa yhteiskunnassamme ja elinikäisen ohjauksen palveluissa, myös sen merkityksestä työmarkkinatiedolle ja elinikäiselle ohjaukselle löytyy tietoa.

Tämä työkalupakki on tarkoitettu tarkastelun lähtökohdaksi ja yhteenvedoksi avainviesteistä. Se sisältää esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Annamme myös linkkejä muihin hyödyllisiin lähteisiin, kuten raportteihin, käsikirjoihin, oppaisiin, verkkosivustoihin jne. 

Huomautus: tarkat kuvaukset hyvistä käytännöistä löytyvät työmarkkinatietoa, tieto- ja viestintäteknologiaa ja elinikäistä ohjausta käsittelevästä käsikirjasta sekä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) työmarkkinatietoa ja uraohjausta käsittelevästä tutkimuksesta.