Wiedza potrzebna doradcom zawodowym, aby mogli pracować z informacjami dotyczącymi rynku pracy, musi dotyczyć odnajdowania inicjatywy LMI, oceny jej jakości, integracji jej do działań związanych z doradztwem oraz przyczyniać się do doskonalenia narzędzi LMI w zakresie poradnictwa dostępnego przez całe życie. 

Doradca powinien również posiadać następującą wiedzę i być w stanie wykonać następujące zadania: 

 • znajomość koncepcji LMI dla poradnictwa dostępnego przez całe życie;
 • znajomość różnych środowisk pracy: w sektorze publicznym i prywatnym; 
 • wyszukiwanie i odnajdowanie LMI;
 • walidacja źródeł LMI: jakie źródła są wiarygodne i charakteryzują się dobrą jakością; 
 • tworzenie jednego punktu wejścia, zestawu kluczowych źródeł LMI pomocnych w codziennej pracy;
 • wybór odpowiednich informacji dotyczących rynku pracy dla różnych grup klientów;
 • zrozumienie i interpretacja LMI;
 • odsyłanie osób do źródeł i narzędzi dobrej jakości;
 • nauczanie osób, w jaki sposób można korzystać z LMI w bardziej niezależny sposób;
 • doradzanie klientom na podstawie LMI (wybór LMI i skuteczne manipulowanie na rzecz ich klientów);
 • umiejętności TIK: umiejętności informatyczne oraz zwyczaje komunikacyjne… zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy włączają nowe technologie do swojego życia oraz w jaki sposób należy propagować LMI;
 • praca z nowymi sposobami komunikacji, praca z nowymi technologiami.

W jaki sposób mogę nabyć tych umiejętności? Istnieją różne sposoby pomagające w nauce i umożliwiające pozostanie na bieżąco z aktualnymi trendami, na przykład:

 • Podstawową wiedzę na temat LMI w zakresie poradnictwa można uzyskać poprzez korzystanie z tego zestawu narzędzi oraz materiałów szkoleniowych, które zostały w nim wymienione.
 • Można uczestniczyć w warsztatach i seminariach dotyczących tematów związanych z rynkiem pracy. Mogą być organizowane przez federacje sektorów, firmy HR, PES itp. Można również uczestniczyć w dodatkowych szkoleniach wewnątrz lub poza swoją organizacją. Sieci zawodowe dla doradców zawodowych zapewniają dodatkowe działania. Dzielenie się doświadczeniami z innymi doradcami zawodowymi z Twojej organizacji i spoza niej jest interesującą praktyką.
 • Wcześniejsze doświadczenie w pracy jako doradca zatrudnienia lub na innym stanowisku może być bardzo przydatne
 • Budowanie bazy kontaktów: nawiązywanie kontaktów z lokalnymi pracodawcami i sieciami pracodawców jest kolejnym sposobem wyczuwania pulsu rynku pracy w regionie i rozszerzania sieci informacji dotyczących rynku pracy dostępnych dla doradcy zawodowego. Angażowanie się w lokalne partnerstwa w zakresie zatrudnienia, praca z federacjami sektorów, praca z publicznymi i prywatnymi agencjami zatrudnienia, dodatkowe szkolenia, dzielenie się doświadczeniami z innymi doradcami, wizyty w firmach itp 
 • Kolejnym elementem przyczyniającym się do rozwoju umiejętności jest samoocena. Należy dołożyć starań, aby poznać, co się sprawdza we własnej praktyce doradczej pod względem integracji informacji na temat rynku pracy. Co się nie sprawdza? Dlaczego? Te informacje mogą Ci pomóc w udoskonaleniu LMI w zakresie poradnictwa dostępnego przez całe życie.
 • Kiedy poziom fachowej wiedzy w zakresie LMI nie jest wystarczający w organizacji, należy uświadomić zarząd, jakie znaczenie mają inwestycje w umiejętności i kompetencje w zakresie wykorzystywania i integracji informacji dotyczących rynku pracy. 
 
INICJATYWY OBEJMUJĄCE WSPARCIE LMI DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH
 
INICJATYWY W ZAKRESIE PORADNICTWA DOSTĘPNEGO PRZEZ CAŁE ŻYCIE PRZY DUŻYM ZAANGAŻOWANIU LOKALNYCH INTERESARIUSZY

Informacje dotyczące rynku pracy należy wymienić jako kluczowe zadanie lub umiejętność w profilach zawodowych i opisach stanowisk doradców zawodowych. Profil zawodowy opracowany przez Cedefop można znaleźć w dokumencie wymienionym poniżej. Informacje dotyczące rynku pracy są również kluczowym elementem europejskich wytycznych dotyczących poradnictwa dostępnego przez całe życie.

Jakie są podstawy teoretyczne poradnictwa dostępnego przez całe życie, TIK i LMI?

Podejścia do poradnictwa dostępnego przez całe życie stosowane przez doradców odzwierciedlają podejścia teoretyczne. Poznanie pochodzenia tych podejść oraz usytuowanie własnej osoby w tym obszarze jest bardzo cenne. Ponadto nowe badania mogą przynieść nową wiedzę. Jeśli jesteś tym zainteresowany(-a), możesz śledzić pracę różnych ekspertów z tej dziedziny za pomocą publikacji, konferencji, blogów…

Możesz zapoznać się z interesującymi opracowaniami ekspertów akademickich wskazanymi poniżej.

Typologia źródeł na bazie TIK dla poradnictwa dostępnego przez całe życie

Dostępne zasoby europejskie oparte na TIK w dziedzinie informacji na temat kariery i poradnictwa zostały sklasyfikowane przez Offera w odniesieniu do rodzaju modelu DOTS opracowanego przez Law i Wattsa (1977).

Offer, M., 1997, A Review of the Use of Computer-Assisted Guidance and the Internet in Europe, National Centre for Guidance in Education, Dublin.

OECD, Watts, A.G, 2001. The Role Of Information And Communication Technologies In An Integrated Career Information And Guidance System.

 
TYPOLOGIA ŹRÓDEŁ NA BAZIE TIK DLA PORADNICTWA DOSTĘPNEGO PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Nauka podejmowania decyzji

Zasoby związane z nauką podejmowania decyzji obejmują systemy dopasowywania, które umożliwiają użytkownikom odniesienie swojego profilu osobistego do odpowiednich możliwości w zakresie nauki lub pracy. Wynikiem jest lista możliwości najlepiej dopasowanych do profilu. Znajdują się tu również zasoby ułatwiające podejmowanie decyzji, które nie wymagają wprowadzania treści, dzięki którym użytkownicy mogą systematycznie przeanalizować dostępne opcje i sprawdzić, jakie jest prawdopodobieństwo osiągnięcia najbardziej pożądanych rozwiązań.

Świadomość możliwości

Zasoby obejmujące świadomość opcji obejmują bazy danych możliwości związanych z nauką i/lub pracą z menu kryteriów wyszukiwania, które pozwalają użytkownikom na odnalezienie danych istotnych dla ich potrzeb. Baza danych może obejmować: instytucje edukacyjne/szkoleniowe lub kursy; zawody, pracodawców lub dostępne miejsca pracy, wolontariat oraz informacje na temat samozatrudnienia. Niektóre z nich obejmują informacje dotyczące podaży i popytu na rynku pracy. Istnieje również szereg przykładów symulacji pracy, które umożliwiają użytkownikom przeanalizowanie określonych obszarów zatrudnienia w sposób doświadczalny.

Samoświadomość

Zasoby związane z samoświadomością mają pomóc użytkownikom w ocenie siebie samych oraz w opracowaniu profilu, który będzie dopasowany do dostępnych możliwości w zakresie nauki i pracy. Te zasoby obejmują proste kwestionariusze samooceny oraz bardziej złożone testy psychometryczne, a także bardziej otwarte podejścia oparte na „burzy mózgów”.

Nauka przejścia

Na koniec zasoby związane z nauką przejścia pomagają użytkownikom w realizacji podjętych decyzji. Mogą one obejmować wsparcie przy opracowywaniu planów działania, przygotowywaniu CV, wypełnianiu formularzy aplikacyjnych oraz przygotowywaniu się do rozmów o pracę; mogą również obejmować pomoc w zabezpieczeniu finansowania możliwości nauki lub przejścia na samozatrudnienie.

Jeden punkt wejścia

Zgodnie z niedawnym badaniem przeprowadzonym przez Manipal City & guilds, które omawia proces tworzenia bardziej solidnego i użytecznego systemu LMI w Indiach, wszystkie przepływy informacji/danych pochodzących z wielu źródeł powinny zostać zintegrowane we wspólnym systemie informacji. Taki wspólny system informacji powinien być dostępny z jednego interfejsu, łatwo dostępnego i przyjaznego dla użytkownika (np. portalu internetowego). 

 
Przykład, w którym zbiera się szeroką gamę źródeł danych we wspólnym systemie informacji

http://www.lmiforall.org.uk/

Manipal city & guilds (2013). Towards a More Effective Labour Market Information System in India. ILO DWT for South Asia & Country Office for India.

W stronę wspólnego rozwoju (co-careering)

W poradnictwie dostępnym przez całe życie można korzystać z mediów społecznościowych, które mogą służyć pewnym określonym celom i mają szereg funkcji wpływających na świadczone usługi, jak pokazał Kettunen i in. (2015). W tym badaniu rozpoznano 4 funkcje mediów społecznościowych w doradztwie zawodowym. Po pierwsze, media społecznościowe mogą być wykorzystywane w doradztwie zawodowym do przekazywania informacji. Po drugie, i jeden krok dalej, media społecznościowe są postrzegane jako środek komunikacji indywidualnej. Po trzecie, media społecznościowe mogą służyć jako interaktywna przestrzeń robocza. Na koniec, media społecznościowe można postrzegać jako sposób wspólnego rozwoju – co-careering, który polega na tym, że różni członkowie społeczności dzielą się swoją wiedzą fachową i wspólnie omawiają budowanie dalszej kariery poszczególnych uczestników.

Kettunen, J. Sampson, J., Vuorinen, R. (2015). Career practitioners’ conceptions of competency for social media in career services. (Koncepcje kompetencji doradcy zawodowego w zakresie mediów społecznościowych w usługach związanych z doradztwem). Uniwersytet Jyväskylä

Wykluczenie cyfrowe

Inną ważną kwestią, którą często wysuwa się na pierwszy plan w literaturze dotyczącej TIK w poradnictwie dostępnym przez całe życie w aspekcie ogólnym i mediach społecznościowych oraz doradztwie w aspekcie szczególnym, jest wykluczenie cyfrowe (patrz Bimrose i in. (2010), Sampson i in. (2015)). Wykluczenie cyfrowe pierwszego rzędu odnosi się do luki pomiędzy różnymi grupami populacji w związku z dostępem do komputerów i internetu. Stały rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych odsłonił nowe rozbieżności, tym razem w sposobie korzystania z TIK. Wielu autorów nazywa to „wykluczeniem cyfrowym drugiego rzędu”. Ta koncepcja zakłada stopniowe przesuwanie się nierówności od dostępu do TIK do korzystania z TIK.

Bimrose, J., Barnes, S. (2010). Labour Market Information (LMI), Information Communications and Technologies (ICT) and Information, Advice and Guidance (IAG): The way forward? Wath-upon-Dearne: UK Commission for Employment and Skills.

Bimrose, J., Barnes, S.-A., & Atwell, G. (2010). An investigation into the skills needed by Connexions personal advisers to develop internet-based guidance. Reading: CfBT Education Trust.

Kettunen, J. Sampson, J., Vuorinen, R. (2015). Career practitioners’ conceptions of competency for social media in career services. (Koncepcje kompetencji doradcy zawodowego w zakresie mediów społecznościowych w usługach związanych z doradztwem). Uniwersytet Jyväskylä

Media społecznościowe w działaniach promujących otwartość

Otwartość na rynku pracy można postrzegać jako wszelkiego rodzaju działania rozpoznające i wspierające klientów nietradycyjnych, takich jak osoby nieaktywne zawodowo, niezarejestrowana młodzież, migranci, osoby niepełnosprawne itp. Istnieje wiele metod otwartości, które mogą zostać zastosowane. Hall i in. (2015) rozpoznali siedem różnych metod otwartości w zależności od intensywności interwencji. 

Sieci społecznościowe mogą zapewnić dostępny i potężny zestaw narzędzi promujący i podkreślający określone usługi takie jak doradztwo zawodowe. Pracownicy prowadzący działania na rzecz promowania otwartości często korzystają z mediów społecznościowych jako jednych z najważniejszych kanałów komunikacji z niezarejestrowaną młodzieżą, gdyż media społecznościowe stanowią jedną ze „stałych” cech ich życia (Hall i in., 2015). Dodatkowo media społecznościowe można wykorzystać do organizowania wydarzeń, co również ma wiele zalet operacyjnych. Media społecznościowe można szybko aktualizować i dostosowywać do określonych grup docelowych pod względem treści i języka. Dzięki efektywności kosztowej tej metody można dotrzeć do wielu osób. Pomimo tych zalet praktycy muszą wziąć pod uwagę, że nie wszystkie osoby mają wystarczające umiejętności w zakresie korzystania z technologii informatycznych, które umożliwiałyby im korzystanie z tych usług.

Hall, AM., Metcalfe, H., Irving, P. (2015) PES practices for the outreach and activation of NEETs. Komisja Europejska, DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Bruksela.