Reading time
4m

Šis darbo rinkos informacijos priemonių rinkinys skirtas visiems karjeros specialistams, dirbantiems orientavimo visą gyvenimą bei karjeros vystymo srityje arba ja besidomintiems. Orientavimo visą gyvenimą koncepcija suprantama plačiai, kaip apibrėžiama Europos Sąjungoje. Orientavimo visą gyvenimą tikslas – pagerinti karjeros vystymo kompetencijas ir palengvinti studijas bei darbo pasirinkimą. 

 
ORIENTAVIMO VISĄ GYVENIMĄ APIBRĖŽTIS

Orientavimas visą gyvenimą yra tęstinis procesas, kuriuo bet kurio amžiaus ir bet kuriame gyvenimo etape esantys piliečiai įgalinami nustatyti savo gebėjimus, kompetencijas ir interesus, priimti su švietimu, mokymu ir profesija susijusius sprendimus ir rinktis savo asmeninį gyvenimo kelią mokymosi, darbo ir kitose srityse, kuriose tų gebėjimų ir kompetencijų mokomasi arba kuriose jie taikomi (2008 m. ES Tarybos rezoliucija). Jis susijęs su orientavimu karjeros klausimais ir karjeros švietimo veikla mokyklose, universitetuose, įdarbinimo paslaugų srityje, profesinio orientavimo centrais, socialinės paramos programomis ir pan. visuose gyvenimo etapuose. Orientavimo visą gyvenimą tikslas – pagerinti karjeros vystymo kompetencijas ir palengvinti studijas bei darbo pasirinkimą.

Darbo rinkos informacija yra esminis profesinio orientavimo bei konsultavimo elementas. Darbo rinkos informacija padeda susipažinti su darbo rinkos pasaulyje esančiomis galimybėmis ir alternatyvomis ir padeda jų pasiekti.
Atsižvelgiant į kiekvieno (kliento) gyvenimo etapą ir asmeninę situaciją, svarbesnė tampa skirtingo tipo darbo rinkos informacija. 

 • Būdingi LMI srities klausimai, skirti mokyklų moksleiviams, yra tokie: kokie yra (mano) talentai? Kas man patinka? Kodėl reikia dirbti? Kokia darbo vertė? Kas yra profesija? Kas yra sektorius? 
 • Besimokantiems suaugusiems gali kilti tokie su darbo rinkos informacija susiję klausimai: ar mano įgūdžiai atitinka darbdavių poreikius? Kai grįšiu į darbo rinką po kelerių metų pasitraukimo, kokių turėsiu galimybių? Kokių yra mokymo ir paramos galimybių, kad įgyčiau naujų įgūdžių arba atnaujinčiau jau turimus?

Kartais darbo rinkos informacinės priemonės būna skirtos vienai konkrečiai naudotojų grupei, kartais jos sukurtos skirtingoms naudotojų grupėms.

Čia sužinosite, kokios yra skirtingos naudotojų grupės. 

 
ORIENTAVIMO VISĄ GYVENIMĄ NAUDOTOJŲ GRUPĖS

Darbo rinkos informacija naudinga profesinio orientavimo ir konsultavimo veiklai, plačiam naudotojų grupių spektrui. 

Skiriamos tokios naudotojų grupės:

 • Moksleiviai
 • PRM studentai 
 • Aukštojo mokslo studentai
 • Suaugę besimokantys asmenys
 • Dirbantys
 • Bedarbiai
 • Kiti suaugę asmenys
 • Rizikos grupėms priskiriamas jaunimas
 • Socialiai remtinos grupės
 • Žmonės iš migrantų šeimų

Šiame priemonių rinkinyje atskleisime, kokia yra darbo rinkos informacijos pridėtinė vertė orientavimui visą gyvenimą, ir kaip naudojama darbo rinkos informacija gali pastiprinti orientavimo veiklą. Kadangi IRT mūsų visuomenėje tenka svarbus vaidmuo, teikdami orientavimo visą gyvenimą paslaugas taip pat aptiksite informacijos apie IRT, darbo rinkos informacijos bei orientavimo visą gyvenimą vaidmenį.

Šis priemonių rinkinys sukurtas kaip tyrinėjimų atspirties taškas ir kaip svarbiausios informacijos sintezė. Rasite gerosios praktikos pavyzdžių. Pateiktos nuorodos į kitus naudingus šaltinius, tokius kaip ataskaitos, vadovėliai, vadovai, interneto svetainės ir pan. 

Pastaba: išsamus gerųjų praktikų aprašymas pateiktas vadove apie LMI, IRT ir orientavimą visą gyvenimą bei „Cedefop“ studijoje „Darbo rinkos informacija ir gairės“.