Reading time
4m

Šis darba tirgus informācijas palīglīdzeklis ir paredzēts visiem karjeras speciālistiem, kas aktīvi nodarbojas mūžilga karjeras atbalsta un karjeras attīstības jomā vai ir ieinteresēti tajās jomās. Mūžilga karjeras atbalsta jēdziens tiek saprasts plašā nozīmē, kā to nosaka Eiropas Savienība. Mūžilga karjeras atbalsta mērķis ir uzlabot spējas karjeras attīstības jomā un atvieglot studiju un profesijas izvēli. 

 
MŪŽILGA KARJERAS ATBALSTA DEFINĪCIJA

Mūžilgs karjeras atbalsts ir nepārtraukts process, kas ļauj visu vecumu iedzīvotājiem visas dzīves laikā apzināt savas spējas, prasmes un intereses, lai pieņemtu lēmumus izglītības, apmācību un nodarbinātības jomā un vadīt savu personīgo dzīves gājumu izglītībā un apmācībā, darbā un citā vidē, kur ir iespējams apgūt un/ vai izmantot savas spējas un prasmes (ES Padomes 2008. gada rezolūcija). Tas attiecas uz profesionālās orientācijas un karjeras izglītības aktivitātēm skolās, universitātēs, nodarbinātības dienestos, karjeras atbalsta centros, sociālās palīdzības programmās u.c. visos dzīves posmos. Mūžilga karjeras atbalsta mērķis ir uzlabot karjeras attīstības prasmes un atvieglot studiju un profesijas izvēli.

Darba tirgus informācija ir būtisks profesionālās orientācijas un konsultēšanas elements. Darba tirgus informācija palīdz izpētīt, kādas ir iespējas un alternatīvas darba pasaulē, un palīdz izpētīt, kā tās sasniegt. Atkarībā no personas (klienta) dzīves posma un situācijas dažāda veida
darba tirgus informācija kļūs vairāk vai mazāk atbilstoša. 

 • skolēniem raksturīgie DTI jautājumi ir šādi: Kādi ir (mani) talanti? Kas man patīk? Kāpēc mēs strādājam? Kāda ir mūsu darba vērtība? Kas ir profesija? Kas ir nozare?
 • Pieaugušajiem, kas mācās, var rasties šāds ar darba tirgu saistīts jautājums: Vai manas prasmes joprojām atbilst tam, kas nepieciešams darba devējiem? Kad es pēc vairāku gadu prombūtnes atgriezīšos darba tirgū, kādas būs manas iespējas iegūt darbu? Kāda veida apmācība un palīdzība ir pieejama, lai iegūtu jaunas prasmes vai uzlabotu manas esošās prasmes?

Darba tirgus informācijas rīki dažreiz ir vērsti uz vienu konkrētu lietotāju grupu, un dažreiz tie ir paredzēti dažādām lietotāju grupām.

Šeit varat uzzināt par dažādām lietotāju grupām.

 
MŪŽILGA KARJERAS ATBALSTA LIETOTĀJU GRUPAS

Darba tirgus informācija ir noderīga profesionālās orientācijas un konsultēšanas aktivitātēs plašam lietotāju grupu lokam. 

Izšķir šādas lietotāju grupas:

 • skolēni
 • profesionālās izglītības un apmācības studenti 
 • augstskolu studenti
 • peaugušie, kas mācās
 • nodarbinātie
 • bezdarbnieki
 • vecāka gadagājuma pieaugušie
 • riskam pakļauti jaunieši
 • maznodrošinātās grupas
 • personas ar migrantu izcelsmi

Šajā palīglīdzeklī mēs parādām darba tirgus informācijas pievienoto vērtību mūžilga karjeras atbalsta jomā un kā darba tirgus informācijas izmantošana var veicināt profesionālās orientācijas aktivitātes. Tā kā IKT ir svarīga loma mūsu sabiedrībā un mūžilga karjeras atbalsta pakalpojumu jomā, Jūs atradīsit arī informāciju par IKT, darba tirgus informācijas un mūžilga karjeras atbalsta nozīmi.

Šis palīglīdzeklis ir domāts kā izpētes sākumpunkts un galveno ideju sintēze. Jūs atradīsiet labas prakses piemērus. Saites uz citiem noderīgiem avotiem, piemēram, ziņojumiem, rokasgrāmatām, pamācībām, tīmekļa vietnēm, … ir norādītas. 

Piezīme: Detalizētu labās prakses aprakstu var atrast DTI, IKT un mūžilga karjeras atbalsta rokasgrāmatā, kā arī Cedefop pētījumā "Darba tirgus informācija un profesionālā orientācija" .