You are here

Čo sú to informácie o trhu práce pre celoživotné poradenstvo?

4m

Informácie o trhu práce informujú o pracovisku alebo o trhu práce. Informácie o trhu práce popisujú podmienky pracovného trhu v minulosti a súčasnosti, ako aj projekcie do budúcnosti. Objasňujú, kde pracovné príležitosti stúpajú či klesajú, aké zamestnania existujú, čo musíte študovať, aby ste v danom zamestnaní mohli byť profesionálnym pracovníkom, čo sa vyžaduje od povolaní, ako si človek môže nájsť prácu, zmeniť ju či kariérne postúpiť.

 

A čo výskum trhu práce? Výskum trhu práce označuje informácie o trhu práce, ktoré boli pred prezentovaním verejnosti analyzované a interpretované. Väčšina informácií o povolaniach v zásade spadá pod výskumy o trhu práce. V tomto súbore nástrojov používame pojem informácie o trhu práce ako zahŕňajúci aj informácie o trhu práce, aj výskum trhu práce.

Definíciu informácií o trhu práce pre celoživotné poradenstvo nájdete tu:

 
DEFINÍCIA ITP PRE CELOŽIVOTNÉ PORADENSTVO

Informácie o trhu práce pre celoživotné poradenstvo sú definované ako informácie o nasledujúcich položkách: 

 1. Profil a trendy trhu práce vrátane zamestnanosti, nezamestnanosti a výhľadov zárobkov podľa odvetvia a povolania. Údaje by mali byť dostupné na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni, ak sú dostupné štatisticky spoľahlivé informácie a anonymizované údaje. Základné princípy regulácie pracovného trhu, zákony a nariadenia pracovného trhu.
 2. Trendy v zručnostiach vrátane požiadaviek na zručnosti a nesúladov v zručnostiach, medzery v zručnostiach a súčasný a budúci dopyt po zručnostiach. Ak sú dostupné štatisticky spoľahlivé a anonymizované informácie, údaje by mali byť dostupné aj na regionálnej a lokálnej úrovni.
 3. Informácie o zamestnaniach vrátane informácií o požadovaných zručnostiach, vzdelaní, záujmoch, pracovných podmienkach, nedostatkoch zručností, odmenách a zárobkoch.
 4. Vstupné body a spôsoby profesijného postupu do zamestnaní vrátane informácií o voľných pracovných miestach
 5. Vstupné body a spôsoby postupu vo vzdelávaní a školení s cieľom nadobudnúť zručnosti do zamestnania či premostiť medzeru v zručnostiach k želanému povolaniu. 
 6. Informácie o plánovaní profesionálnej dráhy a o tom, kde hľadať informácie a pomoc 
 7. Zásady rovnosti príležitostí a otázky rozmanitosti (podporné opatrenia), zmeny v zložení pracovnej sily

Aké sú to dobré informácie o trhu práce? 

Štandardy kvality informácií o trhu práce by mali byť vysoké, pretože informácie o trhu práce majú mnoho rozmerov (ako je vidieť v definícii) a nie je ľahké s nimi pracovať. Kritériá kvality informácií o trhu práce pre celoživotné poradenstvo nájdete tu: 

Aké sú to dobré informácie o trhu práce pre celoživotné poradenstvo?

Vysokokvalitné informácie o trhu práce by mali mať nasledujúce vlastnosti:

 • Presnosť (napr. štatisticky spoľahlivé)
 • Úplnosť, napr. v zmysle odvetví, regiónov
 • Aktuálnosť: súčasné údaje, často aktualizované
 • Relevantné pre potreby používateľa a prispôsobené potrebám rôznych používateľských skupín 
 • Atraktívne a dostupné v rôznych formátoch (t.j. obrázky, informačné grafiky, tabuľky, diagramy, grafy a videá)
 • Dostupnosť: berú do úvahy rôzne schopnosti a zázemia, zrozumiteľný text, prístup bez registrácie, nízka cena alebo prístup zdarma v čo najväčšej možnej miere, plus dostupnosť v elektronickej aj fyzickej podobe
 •  Nestranné: poskytnuté informácie sú výlučne v súlade so záujmom používateľa, nie sú ovplyvnené poskytovateľom, inštitucionálnymi ani finančnými záujmami a nediskriminujú na základe pohlavia, veku, etnickej príslušnosti, spoločenskej triedy, kvalifikácií ani schopností.
 • Mať právomoc
 • Porovnateľnosť údajov v priebehu času, naprieč rôznymi geografickými úrovňami
 • Obsahovať lokálne či regionálne informácie s cieľom ukázať, aké existujú možnosti v regióne, kde daná osoba žije, a zároveň ukázať možnosti iných regiónov (môže povzbudiť mobilitu)
 • Transparentné: sú uvedené zdroje údajov
 • Jednoducho sa dajú aktualizovať
 • Zamerané na budúcnosť 
 
Príklad informácií o trhu práce, ktoré sú zamerané na budúcnosť

Budúci rast zamestnanosti (% zmena) naprieč odvetviami v EÚ v rokoch 2015-2025

Zdroj: Panoráma zručností, Cedefop

Link: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/skills-theme/future-jobs

Niekoľko konkrétnych bodov záujmu: 

 • Jednotliví používatelia očakávajú atraktívne informácie o trhu práce. Je dôležité, aby boli informácie o trhu práce prezentované vizuálne príjemným spôsobom na webstránkach, informačných grafikách, v online nástrojoch, brožúrach, … Okrem toho by mali ITP byť prezentované rôznymi spôsobmi, aby naplnili rôzne informačné potreby a spôsoby učenia sa (a schopnosti) klientov.  Používatelia navyše radi veci skúšajú, experimentujú, niečo robia, chcú mať u zamestnávateľa prístup k inšpirujúcim aktivitám. 
 • Vo vašej práci môže byť výzvou nájsť rovnováhu medzi poskytovaním neutrálneho a objektívneho kariérneho poradenstva založeného na nestranných informáciách o trhu práce a medzi zámermi a stratégiou organizácie, pre ktorú pracujete.
  •  Príklad č. 1: kariérne poradenstvo a vzdelávanie, ktoré organizuje združenie v odvetví, sa sústredí iba na jeden hospodársky sektor, ale príležitosti sú zvyčajne vo viacerých sektoroch;
  • Príklad č. 2: pracovní poradcovia vo verejných službách zamestnanosti môžu byť nútení hľadať rovnováhu medzi plánom prideľovania prípadov a cieľmi rýchlej aktivácie na jednej strane a individuálnymi preferenciami či nevyužitým potenciálom uchádzačov o prácu na strane druhej.
  •  Príklad č. 3: v propagačných brožúrach vzdelávacích programov je riziko neobjektívnych alebo selektívnych informácií. 
 •  Informácie o trhu práce sa dajú získať formálne a neformálne. Formálne informácie o trhu práce sú rozložené v mnohých rôznych zdrojoch. Veľké množstvo informácií o trhu práce existuje on-line na webstránkach, v databázach, aplikáciách, sociálnych médiách, videách atď. 
  Konkrétnejšie informácie o IKT a ITP nájdete tu

Komplexnosť informácií o trhu práce si vyžaduje dobré navigačné schopnosti. Pre mnohých klientov je potrebné, aby kariérni odborníci hrali medzi zdrojmi informácií o trhu práce a klientmi samotnými úlohu rozhrania. Kariérni odborníci upravujú, interpretujú, prebaľujú informácie o trhu práce a používajú ich na vzdelávanie, informovanie, poradenstvo a usmernenie pre klientov. Ako tak môžete urobiť? O integrácii ITP v celoživotnom poradenstve sa dozviete viac v nasledujúcej kapitole. 

 
Collapsible section
Collapsed by default