Reading time
4m

Työmarkkinatiedot antavat tietoa työpaikasta tai työmarkkinoista. Työmarkkinatiedot kuvaavat, millainen työmarkkinoiden tila on ollut aiemmin ja millainen se on tällä hetkellä sekä millaiset ovat tulevaisuuden näkymät. Ne havainnollistavat, missä työmahdollisuudet ovat kasvussa tai laskussa, mitä ammatteja on olemassa, mitä on opiskeltava tullakseen tietyn alan ammattilaiseksi, mitä työn saamiseksi edellytetään, kuinka voi löytää työpaikan tai vaihtaa sitä tai edetä urallaan.

 

Entä työelämätieto? Työelämätieto merkitsee työmarkkinatietoa, joka on analysoitu ja tulkittu ennen sen esittämistä julkisuudessa. Pohjimmiltaan suurin osa uratiedoista on työelämätietoa. Tässä työkalupakissa työmarkkinatiedolla tarkoitetaan sekä työmarkkinatietoa että työelämätietoa.

Työmarkkinatiedon määritelmä elinikäisen ohjauksen kannalta löytyy tästä:

 
TYÖMARKKINATIEDON MÄÄRITELMÄ ELINIKÄISEN OHJAUKSEN KANNALTA

Työmarkkinatieto on elinikäisen ohjauksen kannalta tietoa seuraavista:

 1. Työmarkkinaprofiilit ja -suuntaukset mukaan lukien työllisyys-, työttömyys- ja ansiokehitysnäkymät toimialoittain ja ammateittain. Tietoa tulisi olla saatavilla kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, joilta on käytettävissä tilastollisesti luotettavaa ja yksilöimätöntä tietoa. Työmarkkinalainsäädännön ja työmarkkinapolitiikan perusperiaatteet.
 2. Osaamisaloihin sekä osaamistarpeisiin ja -vajeeseen, ammattitaidon tarjonnan ja kysynnän kohtaamattomuuteen sekä nykyisiin ja tuleviin osaamisvaatimuksiin liittyvät suuntaukset. Alueellinen ja paikallinen taso tulee ottaa huomioon, jos tilastollisesti luotettavaa ja yksilöimätöntä 
  tietoa on saatavilla.
 3. Ammatit, mukaan lukien tiedot ammattitaitovaatimuksista, koulutuksesta, eduista, työoloista, ammattitaitoisen työvoiman puutteesta sekä palkkauksesta ja ansioista. 
 4. Työhön pääsy- ja etenemisväylät, mukaan lukien avoimet työpaikat.
 5. Koulutukseen pääsy- ja etenemisväylät ammattiin tarvittavan osaamisen saavuttamiseksi tai tapa kuroa umpeen osaamisvaje tiettyyn ammattiin.
 6. Se, mistä löytyy tietoa ja apua urasuunnitteluun.
 7. Yhtäläiset mahdollisuudet ja monimuotoisuutta koskevat näkökohdat (tukitoimet) sekä muuttuva henkilöstöprofiili.

Mikä on hyvää työmarkkinatietoa?

Työmarkkinatiedon laatustandardien tulee olla korkeat, sillä työmarkkinatiedolla on monia ulottuvuuksia (kuten määritelmästä ilmeni) eikä sitä ole välttämättä helppo työstää. Työmarkkinatiedon laatukriteerit elinikäisen ohjauksen kannalta löytyvät tästä.

Mikä on hyvää työmarkkinatietoa elinikäisen ohjauksen kannalta?

Laadukkaalla työmarkkinatiedolla tulee olla seuraavat ominaisuudet:

 • Täsmällisyys (ts. tilastollinen luotettavuus)
 • Täydellisyys esim. toimialojen ja -alueiden suhteen
 • Ajantasaisuus: viimeisimmät tiedot, joita päivitetään säännöllisesti
 • Merkityksellisyys käyttäjien tarpeiden ja erilaisten käyttäjäryhmien sovellettujen tarpeiden kannalta
 • Kiinnostavuus ja saatavuus eri muodoissa (ts. kuvina, infografiikkana, taulukoina, kaavioina, kaaviokuvina ja videoina)
 • Saavutettavuus: ottaen huomioon erilaiset kyvyt ja taustat, helposti ymmärrettävänä​ tekstinä, käytettävissä rekisteröitymättä, edullisesti tai maksutta mahdollisimman pitkälti sekä saatavilla​ sähköisessä ja paperisessa muodossa
 • Objektiivisuus: annetut tiedot ovat ainoastaan käyttäjän edun mukaisia ja tietojen antajan, instituution tai rahoittajan edut eivät vaikuta niihin, eivätkä ne ole syrjiviä sukupuolen, iän, kansallisuuden, sosiaalisen luokan tai ammattitaidon perusteella.
 • Vaikutusvaltaisuus
 • Tietojen vertailukelpoisuus pitkällä aikavälillä, eri maantieteellisten alueiden välillä
 • Sisältää paikallista ja alueellista tietoa niiden mahdollisuuksien ilmentämiseksi, joita juuri kyseisellä alueella on, mutta samalla myös muilla alueilla (voi edistää liikkuvuutta)
 • Läpinäkyvyys: tietolähteet on mainittu
 • Helppo päivitettävyys
 • Tulevaisuuteen suuntautuvuus
 
Esimerkki tulevaisuuteen suuntautuvasta työmarkkinatiedosta

Työllisyyden kasvu tulevaisuudessa (muutosprosentti) eri alojen välillä EU:ssa vuosina 2015–2025
Lähde: EU:n osaamispanoraama (Skills Panorama), Cedefop
Linkki: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/skills-theme/future-jobs
(Huomautus Cedefopille: alojen sijaan voidaan valita myös ammatit)

Erityistä huomioitavaa:

 • Yksittäiset käyttäjät odottavat työmarkkinatiedon olevan houkuttelevaa. Työmarkkinatieto on tärkeää esittää visuaalisesti kiinnostavassa muodossa verkkosivuilla, infografiikkana, verkkotyökaluissa, esitteissä jne. Lisäksi työmarkkinatieto tulee esittää eri muodoissa, jotta täytettäisiin asiakkaiden erilaiset tietotarpeet ja oppimistavat (ja -kyvyt).  Tämän lisäksi käyttäjät pitävät siitä, että he saavat itse kokeilla, tutkia ja tehdä ja että heillä on mahdollisuus innostavaan toimintaan työnantajan tiloissa.
 • Työssäsi saattaa olla haastavaa löytää tasapaino työmarkkinatietoon perustuvan puolueettoman ja objektiivisen uraneuvonnan antamisen ja työorganisaatiosi tavoitteiden ja strategioiden välillä.
  • Esimerkki 1: toimialajärjestön ura- ja koulutusohjaus keskittyy vain yhteen toimialaan, mutta mahdollisuuksia on tavallisesti useilla toimialoilla; 
  • Esimerkki 2: julkisten työvoimapalvelujen työvoimaneuvojilta saatetaan edellyttää tasapainoa toisaalta käsiteltyjen tapausten määrään kohdistuvien tavoitteiden ja kohteiden nopean aktivoitumisen ja toisaalta työnhakijoiden yksilöllisten mieltymysten ja taipumusten tai hyödyntämättömän potentiaalin välillä.
  • Esimerkki 3: koulutusohjelmia mainostavat esitteet saattavat sisältää yksipuolista tai valikoivaa tietoa 
 •  Työmarkkinatietoa voi hankkia sekä virallisia että epävirallisia kanavia pitkin. Virallinen työmarkkinatieto jakautuu moniin eri lähteisiin. Internetissä on runsaasti työmarkkinatietoa saatavilla verkkosivustoilla, tietokannoissa, sovelluksissa, sosiaalisessa mediassa, videoissa jne. 
  Tarkempaa tietoa tieto- ja viestintäteknologiasta ja työmarkkinatiedosta löytyy tästä

Työmarkkinatiedon mutkikkuuden vuoksi vaaditaan hyviä navigointitaitoja. Monille asiakkaille on olennaista, että uraohjaajalla on rooli työmarkkinatiedon lähteiden ja asiakkaiden rajapinnalla. Uraohjaajat mukauttavat, tulkitsevat ja pakkaavat työmarkkinatietoa uuteen muotoon 
kouluttaakseen, tiedottaakseen, neuvoakseen ja ohjatakseen asiakkaita. Kuinka tämä tehdään? Lue lisää työmarkkinatiedon yhdistämisestä elinikäiseen ohjaukseen seuraavasta kappaleesta