Reading time
4m

Arbejdsmarkedsinformation fortæller dig om arbejdspladsen eller arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsinformation beskriver arbejdsmarkedets tilstand, før og nu, samt fremtidsudsigter. Den klargør, hvor arbejdsmuligheder er stigende eller faldende, hvilke erhverv der eksisterer, hvad du skal studere for at blive kvalificeret til dette erhverv, hvad der kræves for at tilegne sig et erhverv, hvordan man finder et job, skifter job eller kommer videre i en karriere.

 

Og hvad med information om situationen på arbejdsmarkedet? Det vil sige arbejdsmarkedsinformation, der er blevet analyseret og fortolket, før den præsenteres for offentligheden. I alt væsentligt er størstedelen af karriereinformation information om situationen på arbejdsmarkedet. I denne værktøjspakke benytter vi begrebet arbejdsmarkedsinformation til at dække over både arbejdsmarkedsinformation og information om situationen på arbejdsmarkedet.

Du kan finde definitionen af arbejdsmarkedsinformation for livslang vejledning her:

 
DEFINITION AF ARBEJDSMARKEDSINFORMATION FOR LIVSLANG VEJLEDNING

Arbejdsmarkedsinformation for livslang vejledning er defineret som information om følgende punkter:

 1. Arbejdsmarkedsprofil og -tendenser herunder beskæftigelse, arbejdsløshed og indtjeningsmuligheder efter sektor og erhverv. Data bør være tilgængelige på nationalt, regionalt og lokalt niveau, hvor statistisk pålidelig information og anonyme data er tilgængelige. Grundlæggende principper for arbejdsmarkedsbestemmelser, love og arbejdsmarkedspolitikker.
 2. Tendenser inden for kompetencer, herunder kompetencebehov og paradoksproblemer, kompetencekløfter, sammen med aktuelle og fremtidige kompetencebehov. Den regionale og lokale dimension bør inkluderes, hvis der er statistisk og anonym information tilgængelig.
 3. Information om erhverv, herunder information og kompetencekrav, uddannelsesbaggrund, interesser, arbejdsforhold, kompetencemangler, løn og indtjening.
 4. Ruter på indgangsniveau og videregående ruter gennem erhverv, herunder ledige stillinger
 5. Ruter på indgangsniveau og videregående ruter inden for uddannelse og oplæring for at erhverve kompetencer til et erhverv eller slå bro over en kompetencekløft til en ønsket beskæftigelse.
 6. Karriereplanlægningsinformation om, hvor man finder information og hjælp
 7. Spørgsmål vedrørende ligestilling og mangfoldighed (støttetiltag) og den skiftende arbejdsstyrkeprofil

Hvad er god arbejdsmarkedsinformation?

Kvalitetsstandarderne for arbejdsmarkedsinformation bør være høje, fordi arbejdsmarkedsinformation har mange dimensioner (hvilket blev bevist i definitionen) og ikke er let at arbejde med. Du kan finde kvalitetskriterierne for arbejdsmarkedsinformation for livslang vejledning her.

Hvad er god arbejdsmarkedsinformation for livslang vejledning?

Arbejdsmarkedsinformation af høj kvalitet bør have følgende karakteristika:

 • Nøjagtighed (f.eks. statistisk pålidelig)
 • Fuldstændighed, f.eks. hvad angår sektorer, regioner
 • Aktualitet: Nye data, hyppigt opdateret
 • Relevans for brugerbehov og tilpassede behov for forskellige brugergrupper
 • Attraktiv og tilgængelig i forskellige formater (dvs. billeder, info-grafik, tabeller, skemaer, grafer og videoer)
 • Tilgængelighed: Der tages højde for forskellige egenskaber og baggrunde, letforståelig tekst, adgang uden registrering, lav pris eller gratis i så høj grad som muligt, plus tilgængelig elektronisk og i papirformat
 • Upartisk: Den leverede information svarer udelukkende til brugerens interesse, er ikke påvirket af leverandørens, institutioners og finansieringsyderens interesser og diskriminerer ikke på grundlag af køn, alder, racetilhørsforhold, social klasse, kvalifikationer, evner.
 • Have autoritet
 • Data skal kunne sammenlignes over tid, over forskellige geografiske niveauer
 • Inkludere lokal og regional information for at vise mulighederne i den region, hvor man bor, men samtidig også i andre regioner (kan opfordre til mobilitet)
 • Transparent: Datakilder er angivet
 • Let at opdatere
 • Fremadsynet
 
Eksempel på fremadsynet arbejdsmarkedsinformation

Fremtidig beskæftigelsesvækst (% ændring) på tværs af sektorer i EU i 2015-2025Kilde: Skills Panorama,

CedefopLink: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/skills-theme/future-jobs

(Bemærkning til Cedefop: man kunne også vælge erhverv)

Nogle specifikke punkter at være opmærksom på er som følger:

 • Individuelle brugere forventer attraktiv arbejdsmarkedsinformation. Det er vigtigt, at arbejdsmarkedsinformation præsenteres på en visuelt tiltalende måde på websteder, i info-grafik, online-værktøjer, brochurer, osv. Endvidere bør arbejdsmarkedsinformationen præsenteres på forskellige måder for at opfylde forskellige informationsbehov og klienternes forskellige indlæringsmetoder (og egenskaber).  Derudover kan brugere godt lide at afprøve ting, at eksperimentere, at gøre noget, at have adgang til inspirerende aktiviteter hos arbejdsgiveren.
 • Det kan i dit arbejde være vanskeligt at finde en balance mellem at give neutral og objektiv karriererådgivning på grundlag af upartisk arbejdsmarkedsinformation og målene og strategien i den organisation, du arbejder for.
  • Eksempel 1: Karrierevejledning og uddannelse fra et fagforbund fokuserer kun på én sektor, selvom der normalt findes muligheder i flere sektorer
  • Eksempel 2: Beskæftigelseskonsulenter på den offentlige arbejdsformidling kan være tvunget til at finde en balance mellem målene i deres sagsmængde og mål om hurtig aktivering på den ene side og de arbejdssøgendes individuelle præferencer eller uudnyttede potentialer på den anden side
  • Eksempel 3: Der er risiko for skæv eller selektiv information i brochurer, der fremmer uddannelsesprogrammer
 • Arbejdsmarkedsinformation kan erhverves formelt og uformelt. Formel arbejdsmarkedsinformation er spredt over mange forskellige kilder. Der er et væld af arbejdsmarkedsinformation tilgængelig på nettet på hjemmesider, i databaser, apps, sociale medier, videoer, osv.Der kan findes mere specifik information om informations- og kommunikationsteknologi og arbejdsmarkedsinformation her

Arbejdsmarkedsinformationens kompleksitet kræver gode navigationsevner. For mange klienter skal karrierevejledere kunne fungere som grænseflade mellem kilderne til arbejdsmarkedsinformation og klienterne. Karrierevejledere tilpasser, fortolker og "ompakker" arbejdsmarkedsinformation og benytter den til at uddanne, informere, rådgive og vejlede klienterne. Hvordan kan det gøres? Lær mere om integration af arbejdsmarkedsinformation i livslang vejledning i næste kapitel