Reading time
4m

Darba tirgus informācija sniedz informāciju par darbavietu vai darba tirgu. Darba tirgus informācija raksturo darba tirgus stāvokli - gan pašreizējo, gan iepriekšējo -, kā arī sniedz nākotnes prognozes. Tā skaidri parāda, kur darba iespējas palielinās vai samazinās, kādas ir esošās profesijas, kas ir jāapgūst, lai kļūtu par attiecīgās profesijas speciālistu, kas nepieciešams, lai sāktu darbu attiecīgajā profesijā, kā var atrast darbu, mainīt darbu vai iegūt izaugsmi karjerā.

Un kā ar darba tirgus izpēti? Darba tirgus izpēte attiecas uz darba tirgus informāciju, kas pirms informācijas sniegšanas sabiedrībai ir izanalizēta un interpretēta. Būtībā lielākā daļa informācijas par profesijām ir darba tirgus izpēte. Šajā palīglīdzeklī mēs izmantojam jēdzienu "darba tirgus informācija", kas attiecas gan uz darba tirgus informāciju, gan uz darba tirgus izpēti.

Jūs varat atrast jēdziena “darba tirgus informācija mūžilga karjeras atbalsta jomā” definīciju šeit:

  
DEFINĪCIJA “DTI MŪŽlLGA KARJERAS ATBALSTA JOMĀ”

Darba tirgus informācija mūžilga karjeras atbalsta jomā ir definēta kā informācija par šādiem jautājumiem: 

 1. Darba tirgus profils un tendences, tai skaitā nodarbinātība, bezdarbs un ienākumu prognozes pa  nozarēm, profesijām. Datiem jābūt pieejamiem valsts, reģionālā un vietējā līmenī, kur  ir pieejama ticama statistikas informācija un neizpaužami dati. Darba tirgus tiesiskā regulējuma, likumu un darba politikas pamatprincipi.
 2. Prasmju attīstības tendences, tostarp vajadzības pēc prasmēm un neatbilstības, prasmju trūkums, kā arī pašreizējās un prognozējamās prasmju prasības. Jāiekļauj reģionālā un vietējā mēroga informācija, ja ir pieejami ticami statistikas dati un neizpaužama informācija.
 3. Informācija par profesijām, tostarp informācija par prasībām attiecībā uz prasmēm, izglītību, interesēm, darba apstākļiem, prasmju trūkumu, darba algu un ieņēmumiem. 
 4. Norādes profesijas iegūšanai un karjeras veidošanai, tostarp vakances
 5. Norādes izglītības iegūšanai un apmācībai, kā arī tālākai izaugsmei, lai iegūtu profesijai nepieciešamās prasmes, vaivēlamajai profesijai nepieciešamo prasmju trūkuma koriģēšana. 
 6. Karjeras plānošanas informācija par to, kur atrast informāciju un palīdzību 
 7. Vienlīdzīgas iespējas un daudzveidības jautājumi (atbalsta pasākumi) un darbaspēka profila mainīšana

Kas ir laba darba tirgus informācija?

Darba tirgus informācijas kvalitātes standartiem jābūt augstiem, jo darba tirgus informācijai irvairākas dimensijas (kā tas ir norādīts definīcijā) un ar to nav viegli strādāt. Šeit Jūs varat atrast kritērijusdarba tirgus informācijai mūžilgas karjeras atbalsta jomā. 

Kas ir laba darba tirgus informācija mūžilga karjeras atbaalsta jomā?

Augstas kvalitātes darba tirgus informācijai vajadzētu būt šādām iezīmēm:

 • precizitāte (piem., ticama statistikas informācija)
 • pilnīga informācija, piem., attiecībā uz nozarēm, reģioniem
 • savlaicīgums: jaunākie dati, bieža datu atjaunināšana
 • atbilstība lietotāja vajadzībām un pielāgošana dažādām lietotāju grupām 
 • interesanta informācija, kas pieejama dažādos formātos (t.i., bildes, infografiki, tabulas, diagrammas un video)
 • pieejamība: ņemot vērā cilvēku dažādās iespējas un pieredzi, viegli saprotams teksts, piekļuve bez reģistrēšanās, pēc iespējas zemāka maksa vai bezmaksas saturs, kā arī pieejama elektroniskā un drukātā veidā
 • objektīva: sniegtā informācija ir tikai saskaņā ar lietotāja interesēm, to neietekmē informācijas sniedzējs, iestāžu vai finansēšanas intereses; informācija nav diskriminējoša attiecībā uz dzimumu, vecumu, etnisko piederību, sociālo grupu, kvalifikāciju un spējām.
 • autoritatīva
 • datu salīdzināmība laika gaitā dažādos ģeogrāfiskos līmeņos
 • iekļauj vietējo vai reģionālo informāciju , lai parādītu attiecīgajā reģionā dzīvojošo personu iespējas reģionā bet tanī pašā laikā arī citos reģionos (var veicināt mobilitāti)
 • pārredzama: ir norādīti datu avoti
 • var viegli atjaunināt
 • uz nākotni vērsta
 
Uz nākotni vērstas DTI piemērs

Nākotnes nodarbinātības pieaugums (izmaiņas %) dažādās nozarēs ES no 2015. līdz 2025. gadam.

Saite: Prasmju panorāma (Skills Panorama), Cedefop

Link: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/skills-theme/future-jobs

daži īpaši punkti, kam ir jāpievērš uzmanība, ir šādi:

 • individuālie lietotāji gaida interesantu darba tirgus informāciju. Ir svarīgi, lai darba tirgus informācija tiek sniegta vizuāli piesaistošā veidā tīmekļa vietnēs, infografikos, tiešsaistes tīklos, brošūrās, … Turklāt DTI jāparāda dažādos veidos, lai apmierinātu dažādas 
  klientu informācijas vajadzības un mācīšanās stilus (un spējas).  Papildus jau minētajam lietotājiem patīk izmēģināt jaunas lietas, eksperimentēt, kaut ko darīt, izmantot iedvesmojošas aktivitātes darba devēja telpās.
 • Jūsu darbā tas var būt izaicinājums atrast līdzsvaru starp neitrālas un objektīvas karjeras konsultācijas sniegšanu, pamatojoties uz objektīvu darba tirgus informāciju, un organizācijas, kuras labā Jūs strādājat, mērķi un stratēģiju. 
  • 1. piemērs: nozares apvienības sniegtā profesionālā orientācija un izglītība koncentrējas tikai uz vienu
  • 2. piemērs: nodarbinātības konsultanti valsts nodarbinātības dienestos var būt spiesti meklēt līdzsvaru starp attiecīgās lietas mērķiem un ātriem aktivizēšanas mērķiem, no vienas puses, un darba meklētāju individuālajām vēlmēm vai neizmantoto potenciālu, no otras puses.
  • 3. piemērs: izglītības programmu brošūrās ir neobjektīvas jeb selektīvas informācijas risks 
 • Darba tirgus informāciju var iegūt oficiāli un neoficiāli. Oficiālā darba tirgus informācija tiek izplatīta daudzos dažādos avotos. Ļoti daudz darba tirgus informācijas ir pieejama tīmekļa vietnēs, datubāzēs, lietotnēs, sociālajos medijos, video, ….. Plašāka informācija par IKT un DTI ir atrodama šeit

Lai strādātu ar darba tirgus informāciju, nepieciešamas labas navigācijas prasmes. Daudzi klienti vēlas, lai karjeras speciālisti būtu kā saskarne starp darba tirgus informācijas avotiem un klientiem. Karjeras speciālisti pielāgo, interpretē, sagatavo darba tirgus informāciju un izmanto to, lai izglītotu, informētu, konsultētu klientus un palīdzētu viņiem. Kā jūs to varat izdarīt? Uzziniet vairāk par DTI iekļaušanu mūžilga karjeras atbalsta jomā nākamajā nodaļā