Zásadní úlohou poradce je upravit informace o trhu práce tak, aby byly efektivní pro účely kariérového poradenství.  Integrace LMI do poradenství zahrnuje následující prvky:

 • Výběr LMI vhodných pro práci s konkrétním klientem – nebo skupinou klientů v konkrétní době;
 • Účinné zprostředkování LMI klientům během poradenských aktivit;
 • Řešení a reagování na otázky, které se k poradcům dostanou telefonicky, přes internet, sociální média nebo jiné platformy digitální komunikace;
 • Zvýšení nezávislosti klienta při práci s LMI;
 • Využívání informačních strategií k podpoře využívání LMI.

Níže uvedená tabulka se zaměřuje na různé typy informací o trhu práce, které mohou být během procesu plánování kariéry užitečné.

Krok cyklu zpracování kariérních informací[2]

Popis

Informace o trhu práce

Komunikace

Externí požadavek: je zjištěna potřeba, bude zapotřebí kariérní rozhodnutí

Interní stav nebo reakce: jak se osoba cítí, chová, jedná v reakci na potřebu[3]

 

Analýza

Zlepšení sebepoznání získaného ze zkušeností, hodnocení, poradenství, cvičení: hodnoty, zájmy, dovednosti, preference zaměstnání

Zlepšení znalostí týkajících se povolání

Kapacita pro zpracování těchto informací a metakognice (jaký typ informací potřebuji)

Poskytování informací o povoláních, vzdělání, vzdělávacích programech a vazbě mezi vzděláním a odbornou přípravou a povoláními. LMI prezentované v řadě formátů, které mají řešit potřeby klientů/zákazníků a styly vzdělávání

Poskytování informací o světě práce (struktura, instituce, odvětví, pracovní právo, zásady, poptávka...)

Sladění dovedností a preferencí v otázce zaměstnání s možnými povoláními a poptávkou na trhu práce

Syntéza[4]

Identifikace a výběr alternativ a jejich zúžení na 3 až 5 možností pro povolání, studium, program

Sladění dovedností a preferencí v otázce zaměstnání s možnými povoláními a poptávkou na trhu práce (pokračování, vylepšení)

Hodnocení

Posouzení nákladů a přínosů alternativ

Stanovení priorit a předběžná volba

Podrobné informace o alternativách (svědectví, video, webové zdroje, návštěva společnosti...)

Informace o požadavcích na přijetí coby uchazeče o studium nebo pracovní pozici

Uskutečnění

Plánování a realizace volby

Praktické informace, např. postup podání žádosti, CV

Komunikace

 

Ověření externích požadavků a interního stavu.  Existuje spokojenost s volbou? Mohu volbu realizovat?

 

Zdroj: Upraveno z popisu cyklu CASVE v Peterson, et al. 2003

 

Středisko Cedefop připravilo referenční seznam činností kariérového poradenství, který je uveden v textovém poli níže. Informace o trhu práce jsou relevantní v řadě poradenských činností.

Referenční příručka pro poradenské činnosti (Cedefop)

Informační činnosti

Usměrňování – zajištění, aby lidé měli přesné informace o všech příslušných agenturách a poradenských službách, které tyto agentury poskytují, a byli tak schopni vybrat si podle svých potřeb ty nejvhodnější zdroje. Usměrňování je zjevně důležitou otázkou, pokud jde o přístup k poradenským službám, a může být přizpůsobeno s ohledem na kulturu, například prostřednictvím reagování na jazykové limity a soustředěním relevantních informací do služeb specifických pro přistěhovalce. Informování – poskytování informací (z trhu práce) o příležitostech týkajících se práce, vzdělávání, školení nebo jiných, aniž by se diskutovalo o podstatě významu každé možnosti. Poradenství – pomoc jednotlivcům a skupinám s interpretací informací a výběrem těch nejvhodnějších možností.

Rozvíjení dovedností v oblasti řízení kariéry

Poradenství – práce s jednotlivci s cílem pomoci jim objevovat, objasňovat, posuzovat a porozumět vlastním zkušenostem a zkoumat různé dostupné alternativy a strategie realizace. "Mentorování – nabídnutí podpory jednotlivcům i skupinám s cílem pomoci jim překonat osobní bariéry a realizovat veškerý jejich potenciál. Činnosti mentorování jsou velmi ovlivněny dovednostmi, hodnotou, systémy a osobností mentora a rovněž jeho schopností fungovat jako vzor pro ostatní." Hodnocení – pomoc jednotlivcům organizovaně a strukturovaně pochopit jejich osobní, vzdělávací a profesní rozvoj, aby měli možnost informovaně posuzovat význam nabízených příležitostí (v práci, odborné přípravě apod.). Existuje řada metod hodnocení, jako jsou psychologické testy (např. GATB a BTPAC) a portfolia dovedností. Učení – plánovaný a systematický postup výuky, který umožní studentům získat znalosti, dovednosti a kompetence. V poradenství je učení velmi zaměřené na podporu získávání dovedností pro řízení kariéry, návrat k metodikám, jako je příprava životopisů a prezentačních dopisů, metody hledání zaměstnání, techniky hospodaření s časem nebo techniky mezilidské komunikace. Zkoušení – předvádění pracovních zkušeností, „ochutnávka“ práce nebo výuky, které jednotlivcům umožňují získat přímé zkušenosti a vyjasnit si své rozhodování.

Přímá podpora a budování kapacit

Zmocňování – podpora jednotlivců a skupin při jednání s organizacemi, které nabízejí nebo ovlivňují příležitosti zaměstnání a vzdělávání. Podporování/hájení – jednání přímo s organizacemi jménem jednotlivců nebo skupin, pro které mohou existovat další překážky přístupu. Hájení je o krok dále než zmocňování a může mít velký význam pro přistěhovalce. Navazování kontaktů – upevňování vazeb s jednotlivci a organizacemi s cílem podpořit a zlepšit poskytované poradenství.

Řízení kritických informací a zajištění kvality

Doplňující sledování – udržování styků s jednotlivci po intervencích v oblasti poradenství s cílem posoudit, zda je zapotřebí další vedení, a pokud ano, pak jaký typ, posoudit přímé výstupy z lekcí, kariérní pokrok, pokud jde o názory jednotlivců na služby. Poskytování zpětné vazby – shromažďování a organizování informací o potřebách jednotlivců a skupin a podpora příležitostí poskytovatelů tak, aby reagovali přizpůsobením svých opatření. Řízení – vytváření a zavádění ucelených programů poradenství, zajištění jeho stability a rozvoje při současném ujištění se o důležitosti jeho poskytování a kvality materiálních, znalostních a lidských zdrojů s pravidelným a strukturovaným hodnocením. Řízení využívá spolehlivého systému hodnocení kvality založeného na účinných mechanismech doplňujícího sledování zpětné vazby. Inovování / systémová změna – podpora rozvoje činností a základních metodik a rovněž postupů řízení s cílem zlepšit kvalitu poskytovaných služeb. Inovace vyžaduje zavedení systémů hodnocení kvality se společnými kritérii a silně souvisí s iniciativou na regionální a národní úrovni. Měl by existovat zájem o specifičnost cílové skupiny, aby bylo možné například úspěšné vzájemné učení mezi poskytovateli/systémy.

Mnoho poradců by rádo mělo „jediný vstupní bod“, pokud jde o informace o trhu práce, ústřední místo, kde se shromažďují veškeré informace o trhu práce. To však často neexistuje. Poradci mohou těžit z vytvoření osobního portfolia klíčových nástrojů pro informace o trhu práce, které považují pro svou práci za nejužitečnější. Tento seznam nebo portfolio může být kombinací externích zdrojů (manuály, databáze, webové stránky) a interních zdrojů (prezentace, vzdělávací hry, kurzy, dotazníky/kvízy) připravených poradcem nebo organizací, pro kterou pracuje.

Mnohé iniciativy poskytují vedení a informace pro několik skupin uživatelů, některé iniciativy se zaměřují na konkrétní skupinu uživatelů. Níže nabízíme několik zajímavých příkladů.

 
INICIATIVY PRO NĚKOLIK SKUPIN UŽIVATELŮ:

Pokročilý nástroj, který integruje LMI a poradenství: eGuidance (Dánsko) www.ug.dk/evejledning
Nástroj, který se zaměřuje na několik skupin uživatelů, konkrétně mladé lidi, dospělé a uchazeče o zaměstnání, je portál pro kariérní rozvoj lotyšského státního úřadu práce http://www.nva.gov.lv/karjera/

Tip: Chcete-li si webové stránky prostudovat, použijte režim překladu webových stránek. K dispozici je rovněž verze v „jednoduchém jazyce“.

 
INICIATIVY PRO KONKRÉTNÍ SKUPINY UŽIVATELŮ:

Žáci na školách: iniciativa Het Beroepenhuis (Belgie – Flandry) se specializuje na vzdělávání a kariérové poradenství pro věkovou skupinu 11–14 let. Kromě toho nabízí poradenství přizpůsobené studentům se speciálními potřebami (nižší kognitivní schopnosti) a studentům přistěhovaleckého původu. www.beroepenhuis.be.
Studenti odborného vzdělávání: nástroj TET-tori pomáhá studentům v posledním ročníku základního vzdělání (15–16 let) vytěžit z období „uvádění do pracovního života“ maximum. Toto období pracovních zkušeností je klíčovým aspektem jejich kariérového poradenství a odborné přípravy.  http://peda.net/veraja/tori

Zaměstnaní lidé / starší dospělí: informační střediska pro kariérové poradenství BIZ veřejné služby zaměstnanosti (Německo) vyvinula kromě poradenství pro původní cílové skupiny (žáci ve školách, ...) poradenský přístup i pro dospělé klienty, např. pro osoby, které se po několika letech nepřítomnosti vracejí na trh práce.

Jak mohou IKT a LMI podpořit celoživotní poradenství?

Příchod IKT s sebou přinesl možnost vytvořit a zavést řadu nástrojů, které lze využít k celoživotnímu poradenství a vedení.

 

 • Existují informační nástroje, které zahrnují různé typy užitečných informací o trhu práce, jako jsou například databáze povolání, prognózy dovedností a trhu práce, databáze volných pracovních míst, databáze vzdělávacích příležitostí, …
 • Existují komunikační nástroje, jako jsou videoživotopisy, e-portfolia, software pro přizpůsobení profesního rozvoje, chaty, sociální média apod., které lze využít pro celoživotní poradenství.

 

Poradci a organizace, které poskytují kariérové poradenství, mohou kombinovat různé typy nástrojů z oblasti IKT nebo si zvolit výběr nástrojů, jejichž prostřednictvím budou poskytovat své poradenské služby.

 

 • To však nutně neznamená, že poradci, kteří se specializují na určitý režim a jsou v něm dobří, by také měli mít specializované dovednosti ve všech ostatních nástrojích.
 • Více kanálů nemusí nutně znamenat, že stejné informace jsou poskytovány prostřednictvím různých kanálů, ale může to znamenat, že každý kanál má svůj konkrétní účel a že se různé kanály mohou doplňovat.
 • Příkladem mohou být služby chatu, které se využívají ke komunikaci s klienty, kteří již měli osobní rozhovor, nebo nástroje sociálních médií, které se využívají k zaměření na mládež a volbu vzdělávání.

 

Kariérní poradci jsou v mnoha případech dobře vyškoleni a vybaveni tak, aby mohli využívat informační a komunikační technologie pro konkrétní účely potřebné pro jejich roli. Takže cílem tohoto souboru nástrojů není „vyučovat“ dovednostem v oblasti IKT, ale umožnit kariérním poradcům, aby přemýšleli o důsledcích nových technologií v oblasti LMI a přijímali informovaná rozhodnutí o tom, jak je co nejlépe využít v rámci svých služeb.

 

Klíčové prvky, kterými se kariérní poradci mohou zabývat, jsou následující:

 

 • Lepší porozumění IKT, které mohou být k dispozici a mohou jim pomoci podpořit každého, kdo pro účely plánování kariéry hledá LMI;
 • Zvážení, jak lze využít online poradenství, neboť stále více úřadů se mění na digitální úřady, a podpora občanů, aby s nimi komunikovali přes internet;
 • Poznání nových způsobů práce, které jsou efektivnější a méně časově náročné;
 • Schopnost zhodnotit připravenost klienta pro využívání nástrojů LMI a IKT;
 • Pomoc klientovi, aby se stal soběstačnějším a sebejistějším;
 • Zapojení do diskuzí v rámci skupinové práce a předkládání návrhů manažerům s cílem vyřešit zjištěný problém;
 • Povědomí o vlastních dovednostech v oblasti IKT a LMI.
 
Příklady:
 • Informování: Existuje několik dobrých příkladů z různých zemí, jak lze sociální média využít v informačních strategiích. V Belgii využívá společnost Le Forem Facebook ke komunikaci s mladými lidmi za účelem podpory služeb PES. Tato facebooková stránka má již více než 10 000 sledujících. Navíc se ke sdílení videí o službách PES využívá YouTube a Twitter se používá k upozornění na nové příležitosti ke školení. Plán komunikace v oblasti záruky pro mladé lidi v Itálii na období 2014–2015 využívá speciálních webových a mobilních kampaní k předávání informací konkrétním cílovým skupinám.
 • E-portfolio: Podmínkou pro účinné elektronické portfolio fungující jako řešení nedostatků na trhu práce je, aby bylo součástí obecné platformy.  Nedávný projekt v Nizozemsku, Let's Connect, ukázal, že nástroj není proveditelný v izolovaných kontextech. Je důležité, aby e-portfolia sloužila jako spojení mezi různými organizacemi nebo prostředími. Toho lze dosáhnout pouze prostřednictvím určitého stupně standardizace s ohledem na vyměňované informace. Tato výměna závisí na společném a sdíleném pochopení informací (například o kompetencích, které představují „širokopásmové“ informace) různými stranami. (Lievens, 2015)

 

 • Podílíte se na odborné přípravě kariérních poradců? Vzdělávací příručku pro manažery a poradce v oblasti IKT a LMI naleznete zde.
 • Máte zájem přečíst si příručku věnovanou otázkám řízení v oblasti LMI, IKT a celoživotního poradenství? Najdete ji zde.