About Učenie o politikách v oblasti zručností a zosúlaďovania

V krajinách EÚ existuje veľký potenciál vzájomného učenia pokiaľ ide o otázku, ktoré postupy predvídania potrieb v oblasti zručností a zosúlaďovania zručností fungujú a ktoré nie.

Spoľahlivé metódy predvídania potrieb v oblasti zručností sú základom spoľahlivej informovanosti v oblasti zručností a účinných politík zosúlaďovania zručností.

Poskytujeme prístup k metodickým odborným znalostiam, napríklad prostredníctvom príručiek o predvídaní potrieb v oblasti zručností a metód priraďovania zručností. Informačné prehľady o postupoch a politikách na systémovej úrovni takisto prispievajú k posilneniu informovanosti v oblasti zručností v Európe.

Výsledné informácie a poznatky majú inšpirovať tvorcov politík pôsobiacich v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a odbornej prípravy, zručností a súvisiacich oblastiach politiky.