Είστε εδώ

 

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Ως γενική αρχή, το Cedefop επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για την εκπλήρωση καθήκοντος προς χάριν του δημόσιου συμφέροντος βάσει των συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1975 περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως, ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που ανάγεται στη νόμιμη άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Cedefop ή σε τρίτον στον οποίον ανακοινώνονται τα δεδομένα.

Κάθε διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κοινοποιείται δεόντως στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Cedefop και, ενδεχομένως, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Το Κέντρο εγγυάται ότι η επεξεργασία ή/και η πρόσβαση στις πληροφορίες που συλλέγονται γίνεται μόνο από τα μέλη του προσωπικού του, τα οποία είναι υπεύθυνα για τις αντίστοιχες ενέργειες.

Εάν δεν προβλέπεται άλλως στο μητρώο προστασίας δεδομένων, κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει στο Κέντρο προσωπικές πληροφορίες σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή θεωρείται ότι έχει παράσχει την αναμφισβήτητη συγκατάθεσή του για όποια επακόλουθη ενέργεια, σύμφωνα με το άρθρο 5 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των δεδομένων τους, υπό την προϋπόθεση υποβολής γραπτής αίτησης προς το Κέντρο.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν τη γνώμη του υπευθύνου προστασίας δεδομένων του Cedefop ή να προσφύγουν στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Κανονισμός

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (EL).

Επικοινωνία

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων Cedefop
Mr. Robert STOWELL

Διεύθυνση γραφείων:
Ευρώπης 123, 
 57001
Πυλαία, Θεσσαλονίκη - ΕΛΛΑΔΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τ.Θ. 22427, GR - 55102
Φοίνικας, Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ.: +30 2310490165, Φαξ: +30 2310490174
 

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Mr. Giovanni Buttarelli, Επόπτης
M. Wojciech Wiewiórowski, Αναπληρωτής επόπτης

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

Τηλ. +32 22831900, Φαξ +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/