You are here

Wat is arbeidsmarktinformatie voor levenslange begeleiding?

4m

Arbeidsmarktinformatie schetst een beeld van de arbeidswereld en de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktinformatie beschrijft de toestand op de arbeidsmarkt, in het verleden en het heden, en geeft een vooruitzicht op de toekomst. Het geeft aan waar werkmogelijkheden toenemen of afnemen, welke beroepen bestaan, wat u moet studeren om een bepaald beroep uit te oefenen, wat nodig is om een beroep aan te vatten, hoe een baan te vinden, van baan te veranderen of een loopbaan verder te zetten.

 

En hoe zit het met het inzicht in de arbeidsmarkt? Inzicht in de arbeidsmarkt verwijst naar arbeidsmarktinformatie die werd geanalyseerd en geïnterpreteerd voordat ze aan het publiek wordt voorgesteld. De meeste loopbaaninformatie is eigenlijk inzicht in de arbeidsmarkt. In deze toolkit gebruiken we het begrip inzicht in de arbeidsmarkt zowel in de betekenis van arbeidsmarktinformatie als inzicht in de arbeidsmarkt.

De definitie van arbeidsmarktinformatie voor levenslange begeleiding kunt u hier vinden:

 
DEFINITIE VAN ARBEIDSMARKTINFORMATIE VOOR LEVENSLANGE BEGELEIDING

De arbeidsmarktinformatie voor levenslange begeleiding wordt gedefinieerd als informatie over de volgende punten: 

 1. Het profiel van de arbeidsmarkt en trends, met inbegrip van tewerkstelling, werkloosheid en te verwachten bezoldiging per sector, beroep. De gegevens moeten beschikbaar zijn op nationaal, regionaal en lokaal niveau, waar statistisch betrouwbare informatie en niet-persoonsgebonden gegevens beschikbaar zijn. Basisprincipes in de reglementering van de arbeidsmarkt, wetgeving en beleidslijnen voor de arbeidsmarkt.
 2. Trends in vaardigheden, met inbegrip van gevraagde en schaarse vaardigheden, hiaten in vaardigheden, samen met huidige en toekomstige vaardigheden. Het regionale en lokale niveau moet worden opgenomen, als statistisch betrouwbare en niet-persoonsgebonden informatie beschikbaar is.
 3. Informatie over beroepen, met inbegrip van informatie over vereiste vaardigheden, opleidingsniveau, interesses, werkomstandigheden, tekorten in vaardigheden, bezoldiging en inkomsten. 
 4. Routes tot intrede en ontwikkeling in beroepen, met inbegrip van vacante betrekkingen
 5. Routes tot intrede en ontwikkeling in onderwijs en opleiding om de vaardigheden voor een beroep te verwerven, of een tekort van vaardigheden in te vullen voor een bepaald beroep. 
 6. Informatie over loopbaanplanning en waar informatie en hulp te vinden 
 7. Problematiek van gelijke kansen en diversiteit (steunmaatregelen) en veranderend profiel van de beroepsbevolking

Wat is goede arbeidsmarktinformatie?

De kwaliteitsnormen voor arbeidsmarktinformatie moeten hoog zijn, want arbeidsmarktinformatie heeft vele dimensies (zoals blijkt uit de definitie) en is niet gemakkelijk om mee te werken. De kwaliteitscriteria voor arbeidsmarktinformatie voor levenslange begeleiding kunt u hier vinden. 

Wat is goede arbeidsmarktinformatie voor levenslange begeleiding?

Goede arbeidsmarktinformatie moet de volgende karakteristieken hebben:

 • Nauwkeurig (bijv.statistische betrouwbaarheid)
 • Volledig qua sectoren, regio's
 • Actueel: recente gegevens, regelmatig bijgewerkt
 • Relevant voor de behoeften van de gebruiker en aangepast aan de behoeften van verschillende gebruikersgroepen
 • Aantrekkelijk en beschikbaar in verschillende formaten (afbeeldingen, infographics, tabellen, grafieken, diagrammen en video's)
 • Toegankelijk: rekening houdend met de verschillende capaciteiten en achtergronden, in begrijpelijke taal, toegang zonder registratie, tegen lage kosten of zoveel mogelijk gratis, en beschikbaar in elektronische vorm en papieren versie
 • Onpartijdig: de geleverde informatie is in het voordeel van de gebruiker, en is niet beïnvloed door de belangen van de provider, instituties of subsidies, maakt geen discriminatie op basis van geslacht, etniciteit, sociale klasse, kwalificaties, bekwaamheden.
 • Heeft een hoog aanzien
 • Maakt vergelijkingen mogelijk in functie van de tijd en geografische niveaus
 • Omvat lokale en regionale informatie om aan te geven welke mogelijkheden er zijn in de regio waar iemand woont, maar ook in andere regio's (kan mobiliteit aanmoedigen)
 • Transparant: de bronnen van de gegevens worden vermeld
 • Gemakkelijk bij te werken
 • Op de toekomst gericht 
 
Voorbeeld van op de toekomst gerichte arbeidsmarktinformatie

Toekomstige groei van tewerkstelling (% verandering) over verschillende sectoren in de EU in 2015-2025

Bron: Skills Panorama, Cedefop

Koppeling: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/skills-theme/future-jobs

Bepaalde aandachtspunten zijn de volgende:

 • Individuele gebruikers verwachten aantrekkelijke arbeidsmarktinformatie. Het is belangrijk dat de arbeidsmarktinformatie op een visueel aantrekkelijke manier wordt voorgesteld op websites, infographs, online hulpmiddelen, 
  brochures, … Bovendien is het nuttig de arbeidsmarktinformatie op verschillende manieren te presenteren om te beantwoorden aan verschillende behoeften van informatie en leerstijlen (en -bekwaamheden) van de klanten.  Bovendien houden gebruikers ervan om dingen uit te proberen, te experimenteren, iets te doen, toegang te hebben tot inspirerende activiteiten in bedrijfsruimten van werkgevers. 
 • In uw werk kan het soms moeilijk zijn om een evenwicht te vinden tussen het leveren van enerzijds neutrale en objectieve loopbaanadviezen, gebaseerd op onpartijdige arbeidsmarktinformatie, en anderzijds de doelstellingen en de strategie van de organisatie waarvoor u werkt. 
  • Voorbeeld 1: loopbaanbegeleiding en onderwijs door een sectoriële federatie focust op een enkele sector, terwijl er meestal in vele sectoren mogelijkheden zijn;
  • Voorbeeld 2: arbeidsconsulenten in openbare diensten voor arbeidsbemiddeling kunnen verplicht zijn een evenwicht te vinden tussen doelstellingen over het aantal verwerkte gevallen en snelle activering enerzijds, en de individuele voorkeuren of het ongebruikte potentieel van werkzoekenden anderzijds.
  • Voorbeeld 3: er is een risico van bevooroordeelde of selectieve informatie in brochures die onderwijsprogramma's promoten. 
 • Arbeidsmarktinformatie kan formeel of informeel worden ingezameld. Formele arbeidsmarktinformatie is verspreid over vele verschillende bronnen. Een veelheid van arbeidsmarktinformatie is online beschikbaar op websites, databanken, apps, social media, video's, enz. 
  Meer specifieke informatie over ict en arbeidsmarktinformatie is hier te vinden

De complexiteit van arbeidsmarktinformatie vergt goede navigatievaardigheden. Voor vele klanten is het noodzakelijk dat loopbaanadviseurs optreden als tussenpersoon tussen de bronnen van arbeidsmarktinformatie en de klanten. Loopbaanadviseurs kunnen arbeidsmarktinformatie aanpassen, interpreteren, anders inpakken en gebruiken om klanten op te leiden, te informeren, raad te geven en te begeleiden. Hoe kunt u dat doen? In het volgende hoofdstuk zult u meer vernemen over de integratie van arbeidsmarktinformatie in levenslange begeleiding 

 
Collapsible section
Collapsed by default