De expertise die loopbaanadviseurs nodig hebben om met arbeidsmarktinformatie om te gaan betreft het opsporen van arbeidsmarktinformatie, de kwaliteit ervan beoordelen, de integratie ervan in begeleidingsactiviteiten en bijdragen tot arbeidsmarktinformatietools voor levenslange begeleiding. 

Een adviseur moet de volgende kennis bezitten en de volgende taken kunnen uitvoeren: 

 • Hij moet vertrouwd zijn met het concept van arbeidsmarktinformatie voor levenslange begeleiding
 • Hij moet vertrouwd zijn met de verschillende werkomgevingen: openbare sector, privésector, ondernemerschap.
 • Arbeidsmarktinformatie opzoeken en vinden
 • Bronnen van arbeidsmarktinformatie valideren: welke bronnen zijn betrouwbaar en van goede kwaliteit 
 • Eén enkel toegangspunt, aanmaken, een portfolio creëren van de belangrijkste arbeidsmarktinformatiebronnen voor de dagelijkse werkzaamheden
 • De geschikte arbeidsmarktinformatie selecteren voor de verschillende klantengroepen
 • Arbeidsmarktinformatie begrijpen en interpreteren 
 • Personen verwijzen naar bronnen en tools van goede kwaliteit
 • Aan andere personen aanleren hoe arbeidsmarktinformatie autonomer te gebruiken
 • Klanten advies geven op basis van arbeidsmarktinformatie (arbeidsmarktinformatie selecteren en efficiënt omwerken voor de klanten)
 • Ict-vaardigheden: digitale geletterdheid en nieuwe communicatiegewoonten, begrijpen hoe de gebruikers nieuwe technologieën integreren in hun leven en hoe de verspreiding van arbeidsmarktinformatie overeenkomstig aan te passen
 • Omgaan met nieuwe manieren van communicatie, omgaan met nieuwe technologieën

Hoe kunt u die vaardigheden verwerven? Er zijn verschillende manieren die u helpen om bij te blijven, waaronder:

 • Een fundamenteel inzicht in arbeidsmarktinformatie voor begeleiding kunt krijgen met behulp van deze toolkit en het opleidingsmateriaal waarnaar in de toolkit wordt verwezen
 • U kunt workshops  en seminaries volgen in verband met het onderwerp arbeidsmarkt. Die kunnen georganiseerd zijn door federaties van de sector, HR-bedrijven, openbare arbeidsbureaus, enz. Bijkomende opleidingen kunt u binnen of buiten uw organisatie volgen. Professionele netwerken voor loopbaanadviseurs bieden bijkomende activiteiten aan. Het is interessant om ervaringen onder loopbaanadviseurs te delen binnen en buiten uw organisatie.
 • Voorgaande ervaring als arbeidsconsulent of in een andere functie kan zeer nuttig zijn
 • Netwerken: zich in verbinding stellen met werkgevers en werkgevernetwerken van de regio is een andere manier voor de loopbaanadviseur om voeling te krijgen in het reilen en zeilen van de plaatselijke arbeidsmarkt en om het netwerk van arbeidsmarktinformatie uit te breiden. Partnerschap met plaatselijke tewerkstelling, samenwerken met sectoriële federaties, samenwerken met openbare arbeidsbemiddelingsinstanties en privé-arbeidsbureaus, bijkomende opleiding, ervaringen delen met andere adviseurs, bedrijfsbezoeken, enz.  
 • Een ander element dat bijdraagt tot het ontwikkelen van vaardigheden is zelfevaluatie. Tracht te achterhalen wat goed werkt in uw consulentenpraktijk voor wat het integreren van arbeidsmarktinformatie betreft. En wat niet? Waarom? Dit inzicht kan helpen om het gebruik van arbeidsmarktinformatie in levenslange begeleiding te verbeteren. 
 • Als het niveau van expertise inzake arbeidsmarktinformatie in uw organisatie onvoldoende is, breng het management op de hoogte van het belang om te investeren in vaardigheden en bekwaamheden met betrekking tot het gebruik en de integratie van arbeidsmarktinformatie. 
 
INITIATIEVEN DIE ONDERSTEUNING VAN ARBEIDSMARKTINFORMATIE VOOR LOOPBAANADVISEURS OMVATTEN
 
INITIATIEVEN VAN LEVENSLANGE BEGELEIDING MET STERKE BETROKKENHEID VAN PLAATSELIJKE BELANGHEBBENDEN

Arbeidsmarktinformatie moet worden vermeld als een hoofdopdracht of -vaardigheid in het beroepsprofiel en de functiebeschrijving van loopbaanadviseurs. Het beroepsprofiel dat door Cedefop werd uitgewerkt is te vinden in het document waarnaar hier wordt verwezen. Arbeidsmarktinformatie is ook een belangrijk element in de richtsnoeren van Europese levenslange begeleiding. 

Wat is de theoretische onderbouwing van levenslange begeleiding, ict en arbeidsmarktinformatie?

De manier waarop consulenten met levenslange begeleiding omgaan, vormt een weerspiegeling van theoretische benaderingen. Het is nuttig om meer te vernemen over de oorsprong van deze benaderingen, en zichzelf te situeren in dit gebied. Bovendien kan nieuw onderzoek nieuwe inzichten leveren. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u het werk van verschillende experts in het terrein volgen via publicaties, conferenties, blogs, enz.

Hieronder vindt u enige interessante inzichten van academische experts.

Typologie van op ict gebaseerde bronnen voor levenslange begeleiding

De bestaande Europese op ict gebaseerde bronnen op het gebied van loopbaaninformatie en -begeleiding werd door Offer ingedeeld volgens het zogenaamde DOTS-typemodel, dat werd ontwikkeld door Law & Watts (1977).

Offer, M., 1997, A Review of the Use of Computer-Assisted Guidance and the Internet in Europe, National Centre for Guidance in Education, Dublin.

OECD, Watts, A.G, 2001. The Role Of Information And Communication Technologies In An Integrated Career Information And Guidance System

 
TYPOLOGIE VAN OP ICT GEBASEERDE BRONNEN VOOR LEVENSLANGE BEGELEIDING

Decision learning (beslissingsalgoritmes)

Bronnen die beslissingsalgoritmes bestuderen, omvatten matchingsystemen die gebruikers in staat stellen hun persoonlijke profielen te vergelijken met relevante leer- of werkmogelijkheden. Het resultaat is een lijst van mogelijkheden die het beste overeenstemmen met het profiel. Er zijn ook gegevensloze bronnen voor het maken van beslissingen. Die zijn ontworpen om gebruikers te helpen om opties op een systemische wijze te verkennen, en daarbij de wenselijkheid van een bepaalde optie af te wegen tegen de aangenomen waarschijnlijkheid om die te bereiken.

Opportunity awareness (kennis van mogelijkheden)

Bronnen die zich bezighouden met kennis van mogelijkheden omvatten databases van leer- en/of werkmogelijkheden met een menu van zoekcriteria die gebruikers in staat kunnen stellen om gegevens te vinden die overeenkomen met hun behoeften. Die databases kunnen volgende gegevens bevatten: onderwijs/opleidingsinstellingen of studiecycli; beroepen, werkgevers of vacatures; mogelijkheden van vrijwilligerswerk; en informatie over werken als zelfstandige. Sommige bevatten ook relevante arbeidsmarktinformatie over vraag en aanbod. Er zijn ook enkele voorbeelden van werksimulaties die gebruikers in staat stellen om een bepaald beroepsterrein te verkennen op een experimentele manier.

Self-awareness (zelfkennis)

Bronnen die zelfkennis behandelen zijn ontworpen om gebruikers te helpen om zichzelf te evalueren en om een profiel te ontwikkelen dat kan worden vergeleken met beschikbare leer- of werkmogelijkheden. Deze bronnen variëren van eenvoudige vragenlijsten voor zelfevaluatie tot psychometrische tests; er zijn ook meer open 'brainstorming'-benaderingen.

Transition learning (overgangsleren)

En tot slot, bronnen die zich bezighouden met het overgangsleren helpen gebruikers hun beslissingen te realiseren. Daartoe kan behoren: ondersteuning in het ontwikkelen van actieplannen, voorbereiden van curricula vitae, invullen van sollicitatieformulieren, voorbereidingen voor selectie-interviews; het kan ook hulp zijn voor het verkrijgen van financiële steun voor leermogelijkheden of om zelfstandige te worden.

Enkel toegangspunt

Volgens een recent onderzoek van Manipal City & guilds dat gaat over het proces om in India een meer robuust en bruikbaar arbeidsmarktinformatiesysteem op te zetten, moeten alle inlichtingen/gegevensstromen, afkomstig van de verschillende bronnen, worden geïntegreerd in een gemeenschappelijk informatiesysteem. Dit gemeenschappelijke informatiesysteem moet bereikbaar zijn via een enkele interface die gemakkelijk toegankelijk en gebruiksvriendelijk is (een web-portaal bijvoorbeeld).

 
Voorbeeld waarbij een ruim gamma van gegevensbronnen verzameld is op een gemeenschappelijk informatiesysteem

http://www.lmiforall.org.uk/

Manipal city & guilds (2013). Towards a More Effective Labour Market Information System in India (Naar een efficiënter arbeidsmarktinformatiesysteem in India) ILO DWT voor Zuid-Azië en landsbureau voor India.

Naar co-ontwikkeling (co-loopbaanontwikkeling)

Social media kunnen in levenslange begeleiding voor verscheidene doeleinden worden ingezet, en hebben vele functies die een invloed hebben op de geleverde dienst, zoals wordt aangetoond in Kettunen et al. (2015). Deze studie onderscheidt 4 verschillende functies voor social media in loopbaanbegeleiding. In de eerste plaats kunnen social media in loopbaanbegeleiding worden gebruikt om inlichtingen af te leveren. Ten tweede, en een stapje verder, worden social media gezien als een middel voor individuele communicatie. Ten derde kunnen social media worden gezien als een interactieve werkruimte. Tot slot kan social media worden opgevat als een manier voor co-loopbaanontwikkeling, waar gedeelde expertise en doeltreffende co-constructies over loopbaanthema's plaatsvindt tussen verschillende leden van een gemeenschap.

Kettunen, J. Sampson, J., Vuorinen, R. (2015). Opvattingen van loopbaanadviseurs over bekwaamheid voor social media in loopbaanontwikkelingsdiensten. Universiteit van Jyväskylä

Digitale kloof

Een ander belangrijk aspect dat vaak naar voren komt in de literatuur over ict in levenslange begeleiding in het algemeen en social media en begeleiding in het bijzonder, is de digitale kloof (zie Bimrose et. al (2010), Sampson et. al. (2015). De digitale kloof van de eerste orde verwijst naar het feit dat er een kloof is onder de verschillende bevolkingsgroepen qua toegang tot computers en het internet. De voortdurende uitbreiding van informatie- en communicatietechnologieën heeft nieuwe ongelijkheden teweeggebracht, deze keer in de manier waarop ict wordt gebruikt. Dit wordt door vele auteurs de 'digitale kloof van de tweede orde' genoemd. Dit concept gaat uit van een geleidelijke verschuiving van ongelijkheid, van toegang tot ict naar gebruik van ict.

Bimrose, J., Barnes, S. (2010). Labour Market Information (LMI), Information Communications and Technologies (ict) and Information, Advice and Guidance (IAG): The way forward? Wath-upon-Dearne: Commissie voor tewerkstelling en vaardigheden van het VK.

Bimrose, J., Barnes, S.-A., & Atwell, G. (2010). Een zoektocht naar de vaardigheden die persoonlijke adviseurs van Connexions moeten hebben om op het internet gebaseerde begeleiding te ontwikkelen. Leesmateriaal: CfBT Education Trust.

Kettunen, J. Sampson, J., Vuorinen, R. (2015). Opvattingen van loopbaanadviseurs over bekwaamheid in social media voor loopbaanontwikkelingsdiensten. Universiteit van Jyväskylä

Social media in outreachactiviteiten

Met outreach op de arbeidsmarkt wordt iedere actie bedoeld die niet-traditionele ‘klanten’, zoals de inactieven, niet-ingeschreven jongeren, migranten, gehandicapten enz., kan identificeren. Er zijn vele outreachmethoden die kunnen worden gebruikt. Hall, et.al. (2015) onderschedt zeven verschillende methoden van outreach, afhankelijk van de intensiteit van de interventie. 

Sociale netwerken kunnen een toegankelijke en sterke toolkit leveren om specifieke diensten zoals loopbaanbegeleiding te promoten en in de aandacht te brengen. Veldwerkers van outreach melden vaak dat ze social media gebruiken als een van de belangrijkste communicatiekanalen met niet-ingeschreven jongeren, omdat het een ‘constante’ eigenschap in hun leven blijkt te zijn (Hall et. Al, 2015). Bijkomend kunnen social media worden gebruikt om evenementen te organiseren, en er zijn bovendien verscheidene operationele voordelen aan verbonden. Social media kunnen snel worden bijgewerkt en aangepast aan een specifieke doelgroep, zowel qua inhoud als taal. Dankzij de lage kosten van deze methode is het mogelijk een groot aantal mensen te bereiken. Ondanks deze voordelen moeten consulenten er rekening mee houden dat niet alle personen voldoende vaardigheden in IT-geletterdheid bezitten om deze diensten te gebruiken.

Hall, AM., Metcalfe, H., Irving, P. (2015) PES practices for the outreach and activation of NEETs. Europese Commissie, DG Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, Brussel.