Vejlederens rolle er afgørende for at gøre arbejdsmarkedsinformation effektiv til karrierevejledningsformål.  Integrationen af arbejdsmarkedsinformation i vejledning inkluderer følgende elementer:

 • Vælg den arbejdsmarkedsinformation, der er relevant for at arbejde med en særlig klient – eller en gruppe klienter – på et specifikt tidspunkt;
 • Sørg for at formidle arbejdsmarkedsinformationen effektivt til klienten/klienterne under vejledningsaktiviteterne med klienterne
 • Sørg for at behandle og svare på spørgsmål, som vejlederne modtager via e-mail, telefon, internet, sociale medier eller andre digitale kommunikationsplatforme.
 • Gør klienten mere uafhængig ved arbejde med arbejdsmarkedsinformation
 • Benyt strategier med opsøgende aktiviteter til at fremme brugen af arbejdsmarkedsinformation

Nedenstående tabel fokuserer på de forskellige typer arbejdsmarkedsinformation, der kan være nyttige under karriereplanlægningsprocessen.

Trin i karriereinformationens behandlingscyklus[2]

Beskrivelse

Arbejdsmarkedsinformation

Kommunikation

Eksternt behov: Et behov konstateres, en karrierebeslutning er påkrævet

Intern tilstand eller reaktion: Hvad en person føler, hvordan personen opfører sig, reagerer på behovet[3]

 

Analyse

Styrke selverkendelse indhentet fra erfaring, bedømmelse, rådgivning, øvelser: Værdier, interesser, færdigheder, beskæftigelsespræferencer

Styrke erhvervsmæssig viden

Evne til at behandle denne information og meta-erkendelser (hvilken type information har jeg behov for)

At give information om erhverv, uddannelse, oplæringsprogrammer og forbindelsen mellem uddannelse og oplæring og erhverv. Arbejdsmarkedsinformation præsenteret i en række formater for at behandle klienters/kunders behov og indlæringsmetoder

At give information om arbejdslivet (struktur, institutioner, sektorer, arbejdsret, politikker, behov…)

At matche færdigheder og beskæftigelsespræferencer med mulige erhverv og arbejdsmarkedets behov

Syntese[4]

Identificere og vælge alternativer og indsnævre mulighederne til 3 til 5 forskellige muligheder for beskæftigelse, studie, program

At matche færdigheder og beskæftigelsespræferencer med mulige erhverv og arbejdsmarkedets behov (fortsat, specificeret)

Vurdering

Vurdere omkostninger og fordele ved alternativerne

Prioritere og foretage et foreløbigt valg

Detaljeret information om alternativer (vidnesbyrd, video, internetressourcer, selskabsbesøg…)

Information om krav til at blive accepteret som kandidat til et studie eller job

Udførelse

Planlægning og implementering af valget

Praktisk information f.eks. ansøgningsprocedurer, CV

Kommunikation

 

Gennemgå eksternt behov og intern tilstand  Er der tilfredshed med valget? Kan jeg implementere valget?

 

Kilde: Tilpasset fra beskrivelsen af CASVE-cyklussen i Peterson, et al. 2003

 

Cedefop har udviklet en referenceliste over karrierevejledningsaktiviteter, der præsenteres i skemaet. Arbejdsmarkedsinformation er relevant i mange af vejledningsaktiviteterne.

Referencevejledning til vejledningsaktiviteter (Cedefop)

Informative aktiviteter

Skiltning – Sørge for, at folk har nøjagtig information om alle de relevante agenturer og de vejledningstjenester, som de leverer, og derfor er i stand til at vælge de mest relevante kilder efter deres behov. Skiltning er tydeligvis vigtigt i forbindelse med adgang til vejledningstjenester og kan tilpasses kulturelt, for eksempel ved at være opmærksom på sproglige begrænsninger og ved at koncentrere relevant information i immigrantspecifikke tjenester. Informere – Yde (arbejdsmarkeds-)information om muligheder vedrørende arbejde, uddannelse, oplæring eller andet uden at diskutere fordelene eller relevansen ved hver enkelt valgmulighed. Rådgive – Hjælpe individer og grupper med at fortolke information og at vælge de mest relevante valgmuligheder.

Udvikling af karriereforvaltningsfærdigheder

Rådgivning – Arbejde med individer for at hjælp dem med at finde frem til, klarlægge, få adgang til og forstå deres egen erfaring og at undersøge de forskellige tilgængelige alternativer samt strategier til implementering. Mentoring – Tilbyde individer og grupper støtte for at hjælpe dem med at overkomme personlige barrierer og realisere deres potentiale. Mentoringaktiviteter er i høj grad påvirket af mentorens færdigheder, værdi, systemer og personlighed samt hans/hendes evne til at fungere som rollemodel. Vurdering – Hjælpe individer med at opnå en organiseret og struktureret forståelse af deres personlige, uddannelsesmæssige ogfaglige udvikling for at muliggøre informerede vurderinger vedrørende relevansen af de præsenterede muligheder (i arbejde, oplæring osv.). Der findes en bred vifte af vurderingsmetoder, såsom psykologiske test (f.eks. GATB- og BTPAC-sættene) samt færdighedsporteføljer. Undervisning – Planlagt og systematisk progression af læreoplevelser for at sætte de lærende i stand til at erhverve kundskaber, færdigheder og kompetencer. Ved vejledning er undervisningen i høj grad rettet mod at fremme erhvervelsen af karriereforvaltningsegenskaber, via metodologier såsom uddybning af CV og følgebreve, jobsøgningsmetoder, tidshåndteringsteknikker, teknikker for social kompetence. Afprøvning – Levere erhvervsmæssig erfaring, jobtilbud, smagsprøver på læring og andre praktiske erfaringer, der sætter individer i stand til at få direkte erfaring, som kan afklare deres beslutninger.

Direkte støtte og kapacitetsopbygning

Muliggøre – Støtte individer og grupper, når de har med organisationer at gøre, der leverer eller har indflydelse på beskæftigelses- og læringsmuligheder. Fortaler for – Forhandle direkte med organisationer på vegne af individer eller grupper, som eventuelt har yderligere barrierer at overkomme for at få adgang. At være fortaler for klienterne er et skridt videre end at muliggøre, og kan være meget vigtigt for immigranter. Netværk – Etablere forbindelser med individer og organisationer for at støtte og forbedre ydelse af vejledning.

Håndtering af kritisk information og sikre kvalitet

Følge op – Holde kontakt med individer efter vejledningsinterventioner for at vurdere, om der er behov for yderligere vejledning og af hvilken type, de direkte resultater af sessionerne, individers karrierefremskridt og mening om ydelserne. Give feedback – Indsamle og sammenligne information om individers og gruppers behov og opfordre og give vejledere mulighed for at reagere ved at tilpasse deres ydelse af vejledning. Administrere – Skabe og implementere sammenhængende vejledningsprogrammer, sørge for stabilitet og udvikling heraf, og samtidig sikre ydelsens relevans og kvaliteten af materialet, viden og menneskelige ressourcer med regelmæssig og struktureret vurdering. Administration har i høj grad gavn af et solidt kvalitetssikringssystem baseret på effektiv opfølgning og feedback-mekanismer. Innovation/systemændring – Understøtte udvikling af aktiviteter og tilgrundliggende metodologier samt administrationspraksis for at forbedre kvaliteten af ydelsen. Innovation kræver etablering af kvalitetssikringssystemer med almindelige kriterier og er stærkt knyttet til initiativer på regionalt og nationalt niveau. Der bør eksistere omtanke for målgruppespecificiteten for at muliggøre vellykket peerlæring mellem leverandører/systemer.

Mange vejledere vil gerne have et enkelt kontaktpunkt, når det gælder arbejdsmarkedsinformation, et centralt sted, hvor al arbejdsmarkedsinformation er samlet. Ofte eksisterer dette imidlertid ikke. Vejledere kan drage fordel af at skabe personlige porteføljer med de centrale arbejdsmarkedsinformationsinstrumenter, som de vurderer er mest nyttige for deres arbejde. Denne liste eller portefølje kan være en kombination af eksterne kilder (manualer, databaser, hjemmesider) og interne kilder (præsentationer, uddannelsesspil, lektioner, spørgeskemaer/quizzer), som vejlederen eller den organisation, som han/hun arbejder for, har udarbejdet.

Mange initiativer giver vejledning og information til flere brugergrupper, nogle initiativer fokuserer på en specifik brugergruppe. Nedenfor har vi nogle interessante eksempler.

 
INITIATIVER TIL FLERE BRUGERGRUPPER:

Et avanceret værktøj, der integrerer arbejdsmarkedsinformation og vejledning: eVejledning (Danmark) www.ug.dk/evejledning
Et værktøj, der er rettet mod flere brugergrupper, dvs. unge, voksne og arbejdssøgende, er karriereudviklingsportalen fra det statslige arbejdsformidlingskontor i Letland http://www.nva.gov.lv/karjera/

Tip: Benyt websidernes oversættelsesfunktion, hvis du vil læse hjemmesiden. Der findes også en "let sprogversion".

 
INITIATIVER TIL SPECIFIKKE BRUGERGRUPPER:

Skoleelever: Initiativet Het Beroepenhuis (Belgien-Flandern) er specialiseret i uddannelse og karrierevejledning for aldersgruppen 11-14 år. Endvidere tilbyder de vejledning tilpasset elever med særlige behov (lavere kognitive evner) og elever med immigrantbaggrunde. www.beroepenhuis.be.
Studerende i erhvervsuddannelse: Værktøjet TET-tori assisterer studerende på det sidste år af deres grunduddannelse (15-16 år) med at få mest muligt ud af deres "introduktion til arbejdslivet"-periode. Denne periode med erhvervsmæssig erfaring er et afgørende aspekt i deres karrierevejledning og oplæring. http://peda.net/veraja/tori

Ansatte/ældre voksne: Den offentlige arbejdsformidlings karriereinformationscentre BIZ (Tyskland) har udviklet en vejledningsløsning for voksne klienter i tillæg til deres originale målgrupper (skoleelever osv.), f.eks. for personer, der vender tilbage til arbejdsmarkedet efter nogle års fravær.

Hvordan kan informations- og kommunikationsteknologi og arbejdsmarkedsinformation understøtte livslang vejledning?

Udviklingen af informations- og kommunikationsteknologi har åbnet op for muligheden for at skabe og implementere talrige værktøjer, der kan benyttes til rådgivning og livslang vejledning.

 

 • Der er informationsværktøjer, der inkluderer forskellige typer nyttig arbejdsmarkedsinformation, såsom erhvervsdatabaser, færdigheds- og arbejdsmarkedsprognoser, databaser over ledige stillinger, databaser over uddannelsesmuligheder, osv.
 • Der er kommunikationsværktøjer, såsom video-CV'er, e-porteføljer, karrierematch-software, chats, sociale medier osv., som alle kan benyttes til livslang vejledning.

 

Rådgivere og organisationer, der yder karrierevejledning, kan kombinere forskellige typer informations- og kommunikationsteknologiværktøjer eller også vælge, at et sortiment af værktøjer skal levere deres vejledningstjenester.

 

 • Dette betyder imidlertid ikke, at rådgivere, som er specialiseret og dygtige inden for et specifikt område også bør have specialiserede færdigheder i alle andre værktøjer.
 • Multikanal er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at den samme information leveres via forskellige kanaler, men kan også være ensbetydende med, at hver kanal har et specifikt formål, og at der er komplementaritet mellem forskellige kanaler.
 • For eksempel kan det være, at chat-tjenester benyttes til at kommunikere med klienter, når de allerede har haft et personligt møde, eller at sociale medier benyttes til at fokusere på unge og uddannelsesvalg.

 

I mange tilfælde er vejlederne veluddannede og i stand til at benytte informations- og kommunikationsteknologi til de specifikke formål, der er påkrævet i deres egen rolle. I denne værktøjspakke er formålet således ikke at "undervise i" informations- og kommunikationsteknologifærdigheder, men at lade vejledere reflektere over implikationerne af nye teknologier i arbejdsmarkedsinformation og tage informerede beslutninger om, hvordan de bedst benyttes i deres tjenester.

Væsentlige elementer, som karrierevejledere skal reflektere over, er som følger:

 

 • Forøge deres forståelse af den informations- og kommunikationsteknologi, der kan være tilgængelig for at hjælpe dem med at støtte enhver, der søger arbejdsmarkedsinformation med henblik på karriereplanlægning
 • Overveje, hvordan internetbaseret vejledning kan benyttes efterhånden som det offentlige går over til digital forvaltning og opfordrer borgere til at kommunikere/interagere med dem på nettet
 • Genkende nye måder at arbejde på, som er mere effektive, mindre tidskrævende
 • At være i stand til at vurdere, hvor parat din klient er til at benytte arbejdsmarkedsinformation og informations- og kommunikationsteknologiværktøjer
 • Hjælpe klienten med at blive mere selvadministrerende og selvsikker
 • Deltage i arbejdsgruppediskussioner og stille forslag til ledere for at løse en identificeret bekymring
 • Selvbevidsthed om egne færdigheder inden for informations- og kommunikationsteknologi og arbejdsmarkedsinformation
 
Eksempler:
 • Opsøgende aktiviteter: Der findes nogle gode eksempler fra forskellige lande på, hvordan sociale medier kan benyttes i strategier for opsøgende aktiviteter. I Belgien benytter Le Forem Facebook til at kommunikere med unge mennesker for at fremme den offentlige arbejdsformidlings tjenester. Denne Facebook-side følges af over 10.000 personer. Derudover benyttes YouTube til at dele videoer om den offentlige arbejdsformidlings tjenester, og Twitter benyttes til at fremhæve nye erhvervsuddannelsestilbud. I Italien benytter Youth Guarantee Communications Plan 2014-2015 specifikke internet- og mobilkampagner til at formidle information til specifikke målgrupper.
 • E-portefølje: En betingelse for effektive e-porteføljer som en løsning på arbejdsmarkedsmangler er, at den bør være en del af en generel platform.  Et nyligt projekt i Holland, Let’s Connect, har vist, at værktøjet ikke er gennemførligt i isolerede kontekster. Det er afgørende, at e-porteføljerne fungerer som et led mellem forskellige organisationer eller miljøer. Dette kan kun opnås via en vis grad af standardisering med henblik på den information, der udveksles. Denne udveksling er afhængig af forskellige parters fælles og delte forståelse af informationen (for eksempel kompetencer, repræsentation af "høj båndbredde"-information). (Lievens, 2015)

 

 • Er du involveret i oplæring af karrierevejledere? Håndbogen for ledere og vejledere i informations- og kommunikationsteknologi og arbejdsmarkedsinformation kan findes her.
 • Er du interesseret i at læse håndbogen om ledelsesspørgsmål inden for arbejdsmarkedsinformation, informations- og kommunikationsteknologi og livslang vejledning? Du finder den her.