Vloga strokovnjaka je ključnega pomena pri zagotavljanju učinkovitih informacij o trgu dela za karierno orientacijo.  Vključevanje LMI v orientacijo vključuje naslednje elemente:

 • izbira LMI, primerne za delo z določeno stranko ali skupino strank v določenem času,
 • učinkovito posredovanje LMI stranki(-am) med aktivnostmi orientacije s strankami
 • obravnavanje in odgovarjanje na vprašanja, ki jih strokovnjaki prejmejo preko e-pošte, telefona, interneta, družbenih medijev ali drugih digitalnih komunikacijskih platform
 • pomoč strankam, da bo bolj neodvisna pri delu z LMI,
 • uporaba strategije ozaveščanja za spodbujanje uporabe LMI.

Spodnja tabela se osredotoča na različne vrste informacij o trgu dela, ki so lahko koristne med procesom kariernega načrtovanja.

Korak v ciklu obdelave kariernih informacij[2]

Opis

Informacije o trgu dela

Komunikacija

Zunanje povpraševanje: potreba je zaznana, zahteva se karierna odločitev.

Notranje stanje ali reakcija: kako se oseba počuti, obnaša, deluje kot odgovor na potrebo[3]

 

Analiza

Povečati samozavedanje, pridobljeno z izkušnjami, ocenjevanjem, svetovanjem, vajami: vrednote, interesi, znanje in spretnosti, želje glede zaposlitve

Izboljšati poklicno znanje

Zmožnost za obdelavo teh informacij in metaspoznanj (kakšne informacije potrebujem)

Zagotavljanje informacij o poklicih, izobrazbi, programih usposabljanja in povezave med izobrazbo, usposabljanjem in poklici LMI, predstavljene v različnih formatih za obravnavo potreb in stilov učenja stranke

Zagotavljanje informacij o svetu dela (struktura, institucije, sektorji, delovno pravo, politike, povpraševanje itn.)

Ujemanje znanja in spretnosti ter želje glede zaposlitve z možnimi poklici in povpraševanjem na trgu dela

Sinteza[4]

Opredeliti in izbrati alternative ter skrčiti izbor na od 3 do 5 možnosti za poklic, študij, program

Ujemanje znanja in spretnosti ter želje glede zaposlitve z možnimi poklici in povpraševanjem na trgu dela (nadaljevanje, izpopolnjeno)

Vrednotenje

Oceniti stroške in koristi alternativ

Določiti prednostne in sprejeti okvirno odločitev

Podrobne informacije o alternativah (pričevanja, video posnetki, spletni viri, obiski podjetij itn.)

Informacije o zahtevah za kandidiranje za študij ali delovno mesto

Izvedba

Načrtovanje in izvajanje odločitvePraktične informacije, npr. postopek prijave, življenjepis.

Komunikacija

 

Pregled zunanjega povpraševanja in notranjega stanja.  Ali sem zadovoljen z odločitvijo? Ali lahko to odločitev izvedem?

 

Vir: prilagojen iz opisa cikla CASVE v Peterson, et al. 2003

Cadefop je razvil referenčni seznam dejavnosti karierne orientacije, ki je predstavljen v nadaljevanju. Informacije o trgu dela so pomembne pri številnih dejavnostih orientacije.

Referenčni priročnik za dejavnosti orientacije (Cedefop)

Informativne dejavnosti

Označevanje – zagotavljanje, da imajo ljudje natančne informacije o vseh ustreznih agencijah in storitvah svetovanja, ki jih zagotavljajo, in lahko tako izberejo najustreznejše vire za svoje potrebe. Označevanje je očitno pomembna zadeva pri dostopu do storitev karierne orientacije in ga je mogoče kulturno prilagoditi, na primer, z odzivanjem na jezikovne omejitve in z zbiranjem pomembnih informacij pri specifičnih službah za priseljence. Informiranje – zagotavljanje informacij (o trgu dela) o možnostih v zvezi z delom, izobrazbo, usposabljanjem ali drugo, ne da bi razpravljali o utemeljenosti ali ustreznosti posamezne možnosti. Svetovanje – pomoč posameznikom in skupinam pri razlaganju informacij in izbiri najustreznejše možnosti.

Razvoj znanja in spretnosti za upravljanje kariere

Svetovanje – delo s posamezniki, pomagati jim odkriti, razjasniti, oceniti in razumeti lastne izkušnje ter preučiti različne razpoložljive alternative in strategije za izvedbo. Mentorstvo – nuditi podporo posameznikom in skupinam, da premagajo osebne ovire in uresničijo svoj potencial. 
Na mentorske dejavnosti močno vplivajo znanje in spretnosti, vrednote, sistemi in osebnost mentorja ter njegova/njena sposobnost, da deluje kot vzor. Ocenjevanje – pomoč posameznikom za organizirano in strukturirano razumevanje svojega osebnega, izobraževalnega in poklicnega razvoja, ki omogoči sprejemljive sodbe glede ustreznosti predstavljenih možnosti (pri delu, usposabljanju itn.). Obstaja vrsta metod ocenjevanja, kot so psihološki testi (na primer, GATB in baterije BTPAC) in portfelji znanja in spretnosti. Poučevanje – načrtovano in sistematično napredovanje učnih izkušenj, ki učencem omogočajo pridobivanje znanja, spretnosti in kompetenc. Pri orientaciji je poučevanje namenjeno predvsem spodbujanju pridobivanja znanja in spretnosti za upravljanje kariere, ki se ponavljajo z metodologijami, kot so življenjepis in predstavitveno pismo, metode iskanja zaposlitve, tehnike upravljanja s časom, tehnike medosebne komunikacije. Vzorčenje – zagotavljanje delovnih izkušenj, delovnih preizkusov, učnih testiranj in drugih izkušenj, ki posameznikom omogočajo, da pridobijo neposredne izkušnje, ki razjasnijo njihove odločitve.

Neposredna podpora in krepitev zmogljivosti

Omogočanje – podpiranje posameznikov ali skupin pri poslovanju z organizacijami, ki zagotavljajo ali vplivajo na možnosti zaposlovanja ali učenja. Zagovarjanje – pogajanje neposredno z organizacijami v imenu posameznikov ali skupin, ki lahko imajo dodatne ovire za dostop. Zagovarjanje je korak dlje od omogočanja in je lahko izredno pomembno za priseljence. Mreženje – vzpostavljanje povezav s posamezniki in organizacijami za podporo in izboljšanje orientacije. 

Upravljanje kritičnih informacij in zagotavljanje kakovosti

Spremljanje – ohranjanje stikov s posamezniki po orientaciji, da se oceni, če potrebujejo nadaljnjo orientacijo in kakšne vrste naj bo ta orientacija, neposredni rezultati sestankov, karierni napredek posameznikov, mnenje o storitvah. Povratne informacije – zbiranje in primerjanje informacij o potrebah posameznikov in skupin ter spodbujanje ponudnikov, da se odzovejo s prilagajanjem svoje ponudbe. Upravljanje – ustvarjanje in izvajanje usklajenih programov orientacije, zagotavljanje stabilnosti in razvoja orientacije, hkrati pa zagotavljanje ustreznosti storitve in kakovosti materiala, znanja in človeških virov s pomočjo redne in strukturirane ocene. Upravljanje ima veliko korist od trdnega sistema zagotavljanja kakovosti, ki temelji na učinkovitih mehanizmih nadaljnjega spremljanja in povratne informacije. Inovacije/sprememba sistemov – podpiranje razvoja dejavnosti in osnovnih metodologij ter praks upravljanja za izboljšanje kakovosti zagotavljanja storitev. Inovacije zahtevajo vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti s skupnimi merili in so močno povezane s pobudami na regionalni in državni ravni. Obstajati mora skrb za specifičnost ciljne skupine, na primer za uspešno vzajemno učenje med ponudniki/sistemi.

Mnogi strokovnjaki bi želeli imeti „enotno točko vstopa“, ko gre za informacije o trgu dela – osrednji prostor, kjer so zbrani vsi podatki o trgu dela. Vendar pa temu pogosto ni tako. Strokovnjaki si lahko ustvarijo osebni portfelj ključnih instrumentov za informacije o trgu dela, za katere mislijo, da so najbolj uporabni za njihovo delo. Ta seznam ali portfelj je lahko kombinacija zunanjih virov (priročniki, baze podatkov, spletne strani) in notranjih virov (prestavitve, izobraževalne igre, lekcije, vprašalniki/kvizi), ki jih ustvari strokovnjak ali organizacija, za katero dela. 

Številne pobude zagotavljajo smernice in informacije za več skupin uporabnikov, nekatere pobude pa se osredotočajo na določeno skupino uporabnikov. V nadaljevanju najdete nekaj zanimivih primerov.

 
POBUDE ZA VEČ SKUPIN UPORABNIKOV:

Napredno orodje, ki vključuje LMI in orientacijo: eGuidance (Danska) www.ug.dk/evejledning
Orodje, ki cilja na več skupin uporabnikov, in sicer mlade, odrasle in iskalce zaposlitve, je portal za razvoj kariere latvijske državne agencije za zaposlovanje http://www.nva.gov.lv/karjera/

Nasvet: če želite prebrati spletno stran, uporabite način za prevod spletnih strani. Obstaja tudi različica v „enostavno razumljivem jeziku“. 

 
POBUDE ZA DOLOČENE SKUPINE UPORABNIKOV:

Učenci:  pobuda Het Beroepenhuis (Belgija, Flandrija) je specializirana za izobraževanje in karierno orientacijo za starostno skupino od 11 do 14 let. Poleg tega nudijo orientacijo, prilagojeno učencem s posebnimi potrebami (nižje kognitivne sposobnosti) in učencem s priseljenskim ozadjem. www.beroepenhuis.be.
Vajenci: orodje TET-tori pomaga učencem v zadnjem letu osnovnega izobraževanja (15–16 let), da bi čim bolje izkoristiti svoje obdobje „uvoda v delo in življenje“. To obdobje delovnih izkušenj je ključen vidik njihove karierne orientacije in usposabljanja.   http://peda.net/veraja/tori

Zaposleni/starejši odrasli: poklicni informacijski centri BIZ javnega zavoda za zaposlovanje (Nemčija) so poleg njihovih originalnih ciljnih skupin (dijaki itn.) razvili orientacijski pristop tudi za odrasle stranke, npr. za osebe, ki se vrnejo na trg dela po nekaj letih odsotnosti.

Kako lahko IKT in LMI podpirata vseživljenjsko orientacijo?

Pojav IKT je odprl možnost ustvarjanja in izvajanja številnih orodij, ki jih je mogoče uporabiti pri svetovanju in vseživljenjski orientaciji.

 

 • Obstajajo informacijska orodja, ki vključujejo različne vrste uporabnih informacij o trgu dela, kot so poklicne baze podatkov, znanje in spretnosti ter napovedi trga dela, baze podatkov o prostih delovnih mestih, baze podatkov o izobraževalnih priložnostih itn.
 • Obstajajo komunikacijska orodja, kot so življenjepisi na video posnetkih, programska oprema za ujemanje karier, klepeti, družbeni mediji itn., ki se lahko uporabijo za vseživljenjsko orientacijo. 

 

Svetovalci in organizacije, ki zagotavljajo karierno orientacijo lahko združijo različne vrste orodij IKT ali pa izberejo določena orodja za zagotavljanje svojih storitev orientacije. 

 

 • Vendar pa to ne pomeni nujno, da imajo svetovalci, ki so specializirani in dobri v določenem načinu, tudi specializirane znanja in spretnosti v vseh drugih orodjih.
 • Več kanalov ne pomeni nujno, da so iste informacije posredovane prek različnih kanalov, ampak lahko pomeni tudi, da ima vsak kanal svoj določen namen in da se med seboj dopolnjujejo.
 • Storitve klepeta se na primer lahko uporabljajo za komunikacijo s strankami, ko so že imele osebni razgovor, ali pa se orodja družbenih medijev uporabljajo, da se osredotočajo na mlade in izbire izobraževanja.

 

V mnogih primerih so strokovnjaki za karierno orientacijo dobro usposobljeni in opremljeni za uporabo IKT za določene namene, ki jih zahteva njihova vloga. Zato cilj te zbirke orodij ni „učiti“ spretnosti IKT, ampak strokovnjakom omogočiti, da razmislijo o posledicah novih tehnologij v LMI in sprejemajo informirane odločitve o tem, kako jih najbolje uporabiti pri svojih storitvah. 

Ključni elementi, o katerih naj karierni strokovnjaki razmislijo, so naslednji:

 

 • povečati svoje razumevanje IKT, ki so na voljo za pomoč vsem, ki iščejo LMI za načrtovanje kariere,
 • razmisliti o tem, kako je mogoče uporabiti spletno orientacijo, saj se vedno več držav odloča za digitalno vlado in spodbuja državljane, da z njimi komunicirajo na spletu,
 • spoznati nove načine dela, ki so učinkovitejši in manj zamudni, 
 • sposobnost oceniti pripravljenost strank za uporabo orodij LMI in IKT,
 • pomagati strankam, da postanejo bolj samozavestni in sposobni samoupravljanja,
 • sodelovati v skupinskih razpravah in podajati predloge vodjem, da rešijo opredeljeno zadevo,
 • samozavedanje o lastnih sposobnosti IKT in LMI.
 
Primeri:
 • Ozaveščanje: Obstaja nekaj odličnih primerov iz različnih držav, kako se lahko družbeni mediji uporabijo v strategijah ozaveščanja. V Belgiji Le Forem uporablja Facebook, da komunicira z mladimi in promovira storitve PES. Facebook stran ima več kot 10.000 sledilcev. Poleg tega uporabljajo YouTube za izmenjavo video posnetkov o storitvah PES, medtem ko se Twitter uporablja za izpostavljanje novih možnosti usposabljanja. V Italiji Načrt obveščanja o jamstvu za mlade 2014–2015 (Youth Guarantee Communications Plan) uporablja posebne spletne in mobilne kampanje, da z določenimi ciljnimi skupinami deli informacije.
 • E-portfelj: Pogoj za učinkovite e-portfelje kot rešitev za nepopolnosti na trgu dela je, da mora biti del splošne platforme.  Nedavni projekt na Nizozemskem (Let`s Connect – „Povežimo se“) je pokazal, da orodje v posameznih kontekstih ni izvedljivo. Bistvenega pomena je, da e-portfelji služijo kot povezava med različnimi organizacijami ali okolji. To je mogoče doseči le z določeno stopnjo standardizacije v zvezi z informacijami, ki se izmenjujejo. Ta izmenjava je odvisna od skupnega razumevanja informacij (na primer, o kompetencah, ki predstavljajo „širokopasovne“ informacije) različnih strani. (Lievens, 2015)

 

 • Ali ste vključeni v usposabljanje strokovnjakov na področju karierne orientacije? Priročnik za usposabljanje za vodje in strokovnjake na področju IKT in LMI najdete tukaj.​
 • Ali bi želeli prebrati priročnik o vodstvenih vprašanjih s področja LMI, IKT in vseživljenjske orientacije? Najdete ga tukaj.​