You are here

Kaip galite integruoti LMI į savo orientavimo veiklą?

Specialisto vaidmuo yra nepaprastai svarbus, kad darbo rinkos informacija būtų veiksmingai naudojama profesinio orientavimo tikslais.  LMI integravimas į orientavimą apima šiuos elementus:The role of the practitioner is essential in making labour market information effective for career guidance purposes.  The integration of LMI into guidance includes the following elements:

 • Pasirinkite LMI, tinkamą darbui su konkrečiu klientu arba klientų grupe konkrečiu laiku
 • Veiksmingai perteikite LMI klientams, vykdydami klientų orientavimo veiklas
 • Reaguokite ir atsakykite į klausimus, kurie pasiekia specialistus el. paštu, telefonu, internetu, socialiniais tinklais arba per kitas elektronines komunikacijos platformas
 • Didinkite kliento savarankiškumą dirbant su LMI
 • Išnaudokite informacijos sklaidos strategijas reklamuodami LMI

Toliau pateiktoje lentelėje dėmesys sutelktas į skirtingus darbo rinkos informacijos tipus, kurie gali būti naudingi karjeros planavimo procese.

Karjeros informacijos apdorojimo ciklo žingsnis[2]

Aprašymas

Darbo rinkos informacija

Pranešimas

Išorinis prašymas: nustatytas poreikis, reikalingas sprendimas dėl karjeros

Vidinis reagavimas: kaip asmuo jaučiasi, elgiasi, veikia ir reaguoja į poreikį[3]

 

Analizė

Didinti savo žinias, įgytas iš patirties, vertinimo, konsultavimo, pratimų: vertė, interesai, įgūdžiai, įdarbinimo pageidavimai

Profesinių žinių didinimas

Gebėjimas apdoroti šią informaciją ir ją atsirinkti (kokios informacijos man reikia)

Teikti informaciją apie profesiją, švietimą, mokymo programas ir susieti švietimą, mokymą ir profesijas. LMI pristatoma įvairiais formatais, siekiant atitikti kliento (naudotojo) poreikius ir mokymosi stilių

Teikti informaciją darbo sektoriuje (struktūros, institucijos, sektoriai, darbo teisė, politika, poreikiai...)

Derinti įgūdžius ir įdarbinimo pageidavimus su galimomis profesijomis ir darbo rinkos poreikiais

Sintezė[4]

Nustatyti ir parinkti alternatyvas bei susiaurinti jas iki 3–5 profesijos, studijų, programų galimybių

Derinti įgūdžius ir įdarbinimo pageidavimus su galimomis profesijomis ir darbo rinkos poreikiais (tęsinys, patikslintas)

Įvertinimas

Vertinamos išlaidos ir alternatyvų pranašumai

Nustatyti prioritetus ir preliminariai pasirinkti

Išsami informacija apie alternatyvas (rekomendacijos, vaizdo medžiaga, interneto ištekliai, lankymasis bendrovėse...)

Informacija apie kandidatui į studijų arba darbo vietą keliamus reikalavimus

Vykdymas

Pasirinkimo planavimas ir įgyvendinimas

Praktinė informacija, pvz., paraiškos teikimo procedūros, CV

Pranešimas

 

Išorinio poreikio apžvalga ir vidinė būklė.  Ar pasirinkimas tenkina? Ar galiu įgyvendinti šį pasirinkimą?

 

Šaltinis: adaptuota pagal aprašymą, CASVE ciklas, G. W. Peterson et al. 2003

 

„Cedefop“ sukūrė profesinio orientavimo veiklų nuorodų sąrašą, pateiktą lange. Darbo rinkos informacija svarbi daugelyje orientavimo veiklų.

Orientavimo veiklos nuorodų gidas („Cedefop“)

Informacinė veikla

Kelrodžiai – būtina užtikrinti, kad žmonės turėtų tikslią informaciją apie visas susijusias agentūras ir jų teikiamas orientavimo paslaugas, kad gebėtų pasirinkti savo poreikius geriausiai atitinkančius adekvačius šaltinius. Kelrodžiai yra labai svarbus klausimas, susijęs su orientavimo paslaugų prieinamumu, ir jį galima kultūriškai pritaikyti, pavyzdžiui, atsiliepiant į lingvistinius apribojimus ir sutelkiant atitinkamą informaciją su migrantais dirbančiose tarnybose. Informuoti – teikti (darbo rinkos) informaciją apie su darbu, ugdymu, mokymu arba kt. susijusias galimybes, nediskutuojant apie kiekvienos iš galimybių pranašumus arba atitikimą. Rekomendacijos – padėti pavieniams žmonėms arba grupėms suprasti informaciją ir pasirinkti tinkamiausias galimybes.

Karjeros valdymo įgūdžių lavinimas

Konsultavimas – darbas su pavieniais žmonėmis siekiant padėti jiems atrasti, išsiaiškinti, įvertinti ir suprasti savo pačių patirtį ir išnagrinėti esamas skirtingas alternatyvas, taip pat jų įgyvendinimo strategijas. Mentorystė – pavieniams asmenims ir žmonėms siūloma pagalba įveikiant asmenines kliūtis ir įsisąmoninant savo potencialą. Mentorystės veiklai didelę įtaką daro įgūdžiai, vertė, sistemos ir mentoriaus asmenybė, taip pat jo gebėjimas būti pavyzdžiu. Vertinimas – pagalba asmenims padedant jiems įgyti organizuotą ir struktūruotą suvokimą apie savo asmeninį ir profesinį augimą, kad jie galėtų priimti informacija grįstus sprendimus dėl pateiktų galimybių tinkamumo (darbe, mokymuose ir pan.). Yra nemažai vertinimo metodų, tokių kaip psichologiniai testai (pvz., GATB ir BTPAC testai) bei gebėjimų portfeliai. Mokymas – planuota ir sisteminga mokymo patirties pažanga, skirta besimokantiems asmenims žinioms, gebėjimams ir kompetencijoms įgyti. Orientuojant labai svarbus mokymo tikslas yra įgyti karjeros valdymo įgūdžių, tokių metodologinių gebėjimų, kaip parašyti savo CV arba prisistatymo laišką, darbo paieškos metodus, laiko valdymą, technikas, tarpasmeninio bendravimo technikas. Pavyzdžiai – pristatoma darbo patirtis, darbo rinkos tyrimai, mokymo pavyzdžiai ir kitos patirtys, kurios įgalina asmenis įgyti tiesioginės patirties ir aiškiau priimti sprendimus.

Tiesioginė parama ir gebėjimų stiprinimas

Įgalinimas – parama pavieniams asmenims ir grupėms bendraujant su organizacijomis, kurios teikia darbo ir mokymosi galimybes bei daro joms įtaką. Atstovavimas – tiesioginės derybos su organizacijomis pavienių asmenų ar grupių vardu, kurie gali turėti papildomų prieigos kliūčių. Atstovavimas – vienas žingsnis toliau už įgalinimą, jis gali būti itin svarbus imigrantams. Tinklaveika – su pavieniais asmenimis ir organizacijomis užmezgami ryšiai, siekiant padėti ir sustiprinti teikiamas orientavimo paslaugas.

Svarbiausias informacijos valdymas ir kokybės užtikrinimas

Pažangos vertinimas – su pavieniais asmenimis palaikomas ryšys po orientavimo intervencijų, siekiant įvertinti tolesnį orientavimą, jeigu to reikia, ir tokio tipo, kokio reikia, tiesiogines susitikimų pasekmes, karjeros pažangą bei asmenų nuomonę apie suteiktas paslaugas. Atgalinis ryšys – renkama informacija apie pavienių asmenų ir grupių poreikius ir skatinama priimti teikiamas galimybes. Valdymas – nuoseklių orientavimo programų kūrimas ir įgyvendinimas, užtikrinant jų stabilumą bei plėtrą, tuo pat metu užtikrinant teikiamų paslaugų atitiktį ir jų turinio kokybę, žinias bei žmogiškuosius išteklius, reguliariai ir struktūriškai juos vertinant. Valdymui labai naudinga patikima kokybės užtikrinimo sistema, pagrįsta pažangos stebėjimo ir atgalinio ryšio mechanizmais. Inovacijos / sistemų pokyčiai – parama veiklos plėtrai ir pagrindinėms metodologijoms, taip pat valdymo praktikos, siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę. Inovacijoms reikia įsteigti kokybės užtikrinimo sistemą, turinčią bendrus kriterijus, tai labai susiję su regioninio ir vietinio lygių iniciatyvomis. Dera atsižvelgti į tikslinės grupės specifiką, kad galima būtų, pavyzdžiui, sudaryti sąlygas sėkmingam tarpusavio mokymuisi tarp teikėjų ir sistemų.

Daugelis specialistų norėtų naudotis „vieno langelio sistema“, susijusia su darbo rinkos informacija, centrine vieta, kur sutelkta visa darbo rinkos informacija. Tačiau dažnai tokios nėra. Specialistai gali susikurti savo nuosavą svarbiausių darbo rinkos informacijos instrumentų portfelį, kurie, jų manymu, jų darbe yra patys naudingiausi. Šis sąrašas arba portfelis gali būti išorinių šaltinių (vadovų, duomenų bazių, interneto svetainių) ir vidinių šaltinių (prezentacijų, ugdomųjų žaidimų, pamokų, klausimynų / viktorinų) derinys, kurį sukūrė pats specialistas arba organizacija, kurioje jis dirba). 

Daugelis iniciatyvų teikia gaires ir informaciją keletui grupių, kai kurios iniciatyvos susitelkusios į konkrečią naudotojų grupę. Toliau pateikiame keletą įdomių pavyzdžių.

 
INICIATYVOS KELIOMS NAUDOTOJŲ GRUPĖMS:

Pažangi priemonė, integruojanti LMI ir orientavimą: „eGuidance“ (Danija) www.ug.dk/evejledning
Priemonė, skirta daugeliui naudotojų grupių, t. y. jauniems žmonėms, suaugusiems ir darbo ieškantiems žmonėms, yra Latvijos valstybinės įdarbinimo agentūros karjeros vystymo portalas http://www.nva.gov.lv/karjera/

Patarimas: jeigu norite skaityti interneto svetainę, naudokitės vertimo funkcija. Taip pat yra ir „paprastos kalbos“ versija. 

 
INICIATYVOS KONKREČIOMS NAUDOTOJŲ GRUPĖMS:

Moksleiviai:  Iniciatyva „Het Beroepenhuis“ (Belgijos Flandrija) specializuojasi 11–14 metų amžiaus moksleivių ugdymo ir profesinio orientavimo srityje. Be to, jie siūlo orientavimą, pritaikytą specialiųjų poreikių turintiems studentams (mažesnių kognityvinių gebėjimų) ir studentams iš migrantų šeimų www.beroepenhuis.be.
PRM studentai: priemonė „TET-tori“ padeda studentams, kai šie mokosi paskutiniais pagrindinio ugdymo mokyklos metais (15–16 m. amžiaus), kad suteiktų jiems kuo daugiau paramos pirmaisiais darbinės veiklos metais. Šis darbinis laikotarpis yra nepaprastai svarbus aspektas jų profesiniam orientavimui ir mokymui.  http://peda.net/veraja/tori

Dirbantys / vyresnio amžiaus suaugę žmonės: viešųjų įdarbinimo tarnybų karjeros informacijos centrai BIZ (Vokietija) sukūrė orientavimo pagrindus suaugusiems klientams, greta įprastų tikslinių grupių (moksleiviai,…), pvz., asmenims, kurie į darbo rinką grįžta po tam tikros pertraukos.

Kuo IRT ir LMI gali būti naudingi orientavimui visą gyvenimą?

Atsiradus IRT atsivėrė galimybės kurti ir įgyvendinti daugelį priemonių, kurios gali būti naudojamos konsultavimui ir orientavimui visą gyvenimą.

 

 • Yra informacinės priemonės, įkaitant skirtingo tipo naudingą darbo rinkos informaciją, pvz., profesinės duomenų bazės, gebėjimai ir darbo rinkos prognozės, siūlomų darbo vietų duomenų bazės, ugdymo galimybių duomenų bazės…
 • Yra komunikacinių priemonių, tokių kaip vaizdo CV, e. portfeliai, karjeros parinkimo programinė įranga, pokalbių svetainės, socialiniai tinklai ir pan., visa tai taip pat galima taikyti orientavimui visą gyvenimą. 

 

Konsultantai ir organizacijos, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas, gali derinti skirtingus tipus IRT priemonių arba pasirinkti priemonių rinkinį, kad teiktų orientavimo paslaugas. 

 

 • Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad konsultantai, kurie specializuojasi ir yra įgudę dirbti konkrečiu būdu, būtinai turėtų įgyti ir darbo su kitomis priemonėmis įgūdžių.
 • Daugiakanalė veikla nebūtinai reiškia, kad ta pati informacija teikiama keliais skirtingais kanalais, bet gali reikšti, kad kiekvienas kanalas turi savo konkrečią paskirtį ir kad skirtingi kanalai vienas kitą papildo.
 • Pavyzdžiui, gali būti, kad pokalbių svetainių paslaugos, naudojamos bendrauti su klientais po to, kai jie jau buvo pakviesti į asmeninį pokalbį, ar kad socialinių tinklų priemonės naudojamos norint sutelkti dėmesį į jauniausius klientus ir ugdymo galimybes.

 

Daugeliu atvejų orientavimo specialistai yra tinkamai parengti ir geba naudoti IRT priemones konkretiems tikslams, reikalingiems jų pareigoms atlikti. Tad šio priemonių rinkinio tikslas yra ne „mokyti“ IRT įgūdžių, bet suteikti specialistams galimybę peržvelgti pasekmes, kaip naujausios technologijos taikomos LMI, ir priimti informacija grįstus sprendimus, kaip juos toliau taikyti savo darbe. 

 

Svarbiausi elementai, į kuriuos dera atsižvelgti karjeros specialistams:

 

 • Pagilinti savo žinias apie IRT, kurios gali būti taikomos norint padėti bet kuriam asmeniui, kuris ieško LMI planuodamas savo karjerą
 • Apsvarstyti, kaip gali būti taikomas orientavimas internetu, nes daug vyriausybių pereina prie elektroninio valdymo ir skatina piliečius komunikuoti / bendrauti su jomis elektroninėmis priemonėmis
 • Atpažinti naujus veiksmingesnius ir laiką taupančius darbo metodus 
 • Gebėti įvertinti savo klientų pasirengimą naudotis LMI ir IRT priemonėmis
 • Padėti klientui tapti savarankiškesniu ir labiau pasitikinčiu
 • Įsitraukti į grupės darbo diskusijas ir teikti pasiūlymus vadovams, kad būtų išspręsta konkreti problema
 • Sąmoningumas savo paties IRT ir LMI gebėjimų atžvilgiu
 
Pavyzdžiai:
 • Informacijos sklaida: Štai keletas gerų pavyzdžių iš skirtingų šalių, kaip socialiniai tinklai gali būti naudojami informacijos sklaidos strategijoms. Belgijoje „Le Forem“ naudoja „Facebook“, kad bendrautų su jaunais žmonėmis, populiarindama VUT paslaugas. Šis „Facebook“ puslapis turi daugiau negu 10 000 sekėjų. Be to, naudojamas ir „YouTube, kuriame dalijamasi vaizdo įrašais apie VUT paslaugas, o „Twitter“ naudojamas naujoms mokymo galimybėms reklamuoti. Italijoje pagal 2014–2015 m. Jaunimo garantijų komunikacijos planą naudojamos specialios interneto ir mobiliųjų ryšio technologijų kampanijos, siekiant skleisti informaciją konkrečioms tikslinėms grupėms.
 • E. portfelis: Kad e. portfelis būtų veiksmingas sprendimas darbo rinkos netobulumams šalinti, būtina sąlyga yra, kad jis būtų bendrosios platformos dalis.  Naujausias projektas Nyderlanduose „Let’s Connect“ parodė, kad priemonės izoliuotame kontekste neįmanomos. Labai svarbu, kad e. portfelis tarnautų kaip sąsaja tarp skirtingų organizacijų ar aplinkų. To galima pasiekti tik per tam tikrą informacijos kaitos standartizavimo laipsnį. Ši kaita priklauso nuo bendro skirtingų šalių supratimo apie informaciją (pavyzdžiui, apie kompetencijas, kurioms reikalinga „didelio pralaidumo“ informacija). (Lievens, 2015)

 

 • Ar dalyvaujate profesinio orientavimo specialistų mokyme? Mokymo vadovas apie IRT ir LMT vadovui ir specialistams pateiktas čia.
 • Ar norėtumėte paskaityti vadovą valdymo klausimais LMI, IRT ir orientavimo visą gyvenimą srityse? Rasite jį čia.​
Collapsible section
Collapsed by default