Το Cedefop, ως Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει τη δική του νομική προσωπικότητα και έχει το δικαίωμα να συνάπτει συμβατικές σχέσεις με πρόσωπα, εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες. Ως εκ τούτου, υπόκειται στις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού που ισχύουν για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του δημοσιονομικού κανονισμού του Cedefop και των οικείων οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και συμφωνιών επιχορήγησης, ακολουθώντας τις βασικές αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, του ευρύτερου δυνατού ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Αν ενδιαφέρεστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν δημοσιεύονται νέες προσκλήσεις υποβολής προσφορών, μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις νέες προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

Privacy Statement on the protection of personal data in relation to Public Procurement

Displaying results 73 - 96 out of 420
Title Reference Status Closing date
ICT Support Services II AO/DRS/SAN/ICTSS-II/006/17
Completed
12/09/2017
Complementary pathways for adult refugees: the role of VET, skills and qualifications AO/DLE/RCDCR/adult refugees and VET/007/17
Completed
08/09/2017
The potential of work-based learning in developing Upskilling Pathways for adults AO/DLE/LSALVA/WBLinUpskillingPathways/005/17
Completed
07/09/2017
Validation of non-formal and informal learning and career guidance AO/DLE/EVGAR-PMD/Validation&Guidance/003/17
Completed
05/09/2017
Annual subscriptions to electronic resources AO/DCM/MWI-COROM/electronic resources/001/17
Completed
16/06/2017
Preparation and implementation of the 4th European company survey (ECS) Competitive procedure with negotiation ref. 161016/4301
Completed
16/06/2017
ICT Services Database administration AO/DRS/TME/DB-ADMIN/002/17
Completed
12/05/2017
Provision of Gardening Services for Cedefop premises NP/DRS/ASAIN/GardeningServices/005/17
Completed
03/05/2017
Accountancy services NP/DRS/KD/Accountancy services/002/17
Completed
02/02/2017
Provision of services by a professional conference organiser AO/DCM/CF/Professional conference organiser/020/16
Completed
31/01/2017
Web Portal, development, support and maintenance services for the Cedefop official website AO/DCM/NT/WebPortalServices/018/16
Completed
27/01/2017
Additional support services for Cedefop’s restaurant RPP/DRS/DN/Additional support restaurant/002/16
Completed
16/01/2017
Interactive web and mobile applications - IWAMA AO/DRS/ASIA/IWAMA/017/16
Completed
21/12/2016
Provision of medical services to Cedefop staff RPP/DRS/GMA/Medical-services/003/16
Completed
16/12/2016
Graphic design and pre-press for Cedefop print and electronic media AO/DCM/MTA/Design-Prepress/016/16
Completed
09/12/2016
“ICT Services Database administration” AO/DRS/TME/DB ADMIN/015/16
Completed
16/11/2016
Office supplies and paper Ref: NP/DRS/MKY/Office supplies and paper/008/16
Completed
16/11/2016
Provision of Engineering Services AO/DRS/ASAIN/Engineering Services/012/16
Completed
22/09/2016
Apprenticeships for adults AO/DLE/RCDCR/Apprenticeships_for_Adults/014/16
Completed
22/09/2016
Real-time Labour Market information on Skill Requirements: Setting up the EU system for online vacancy analysis AO/DSL/VKVET-GRUSSO/Real–time LMI 2/009/16
Completed
19/09/2016
Provision of stakeholder feedback services for Cedefop’s performance measurement system AO/DIR/GKO/Stakeholder_feedback_services_PMS/010/16
Completed
12/09/2016
Mobile Telephony Services for Cedefop AO/DRS/SAN/MobileTelephony-Services/013/16
Cancelled
12/09/2016
Initial VET qualifications at EQF levels 3 and 4 AO/DSI/SPEV/Qualifications_EQF_levels_3&4/011/16
Completed
08/09/2016
TCRs and flash TCRs on Apprenticeships AO/DLE/TCRs and flash TCRs on Apprenticeships/008/16
Completed
06/09/2016
Displaying results 73 - 96 out of 420