Il-kompetenza meħtieġa mill-professjonisti tal-karriera biex jaħdmu bl-informazzjoni dwar is-suq tax-xogħol għandha x’taqsam mas-sejba’ tal-LMI, il-valutazzoni tal-kwalità tagħha, l-integrazzjoni tagħha fl-attivitajiet tal-iggwidar u l-kontribuzzjoni għat-titjib tal-għodod tal-LMI għall-iggwidar tul il-ħajja. 

Professjonist għandu jkollu l-għarfien li ġej u jwettaq il-kompiti li ġejjin: 

 • Li jkun familjari mal-kunċett tal-LMI għall-iggwidar tul il-ħajja
 • Li jkun familjari ma’ ambjenti tax-xogħol differenti: is-settur pubbliku, is-settur privat, l-intraprenditorija. 
 • Li jfittex u jsib LMI
 • Li jivvalida s-sorsi tal-LMI: liema huma sorsi affidabbli u ta’ kwalità tajba
 • Li joħloq punt uniku tad-dħul, portafoll tas-sorsi prinċipali tal-LMI li jappoġġjaw ix-xogħol ta’ kuljum tiegħek
 • Li jagħżel l-informazzjoni dwar is-suq tax-xogħol xierqa għall-gruppi ta’ klijenti differenti
 • Li jifhem u jinterpreta l-LMI
 • Li jirreferi lill-individwi għal sorsi u għodod ta’ kwalità tajba
 • Li jgħallem lill-individwi dwar kif jużaw l-LMI b’mod aktar indipendenti
 • Li jagħti pariri lill-klijenti fuq il-bażi tal-LMI (li jagħżel l-LMI u jimmanipulaha b’mod effettiv għall-klijenti tiegħu)
 • Ħiliet tal-ICT: il-litteriżmu diġitali u drawwiet ta’ komunikazzjoni ġodda, li jifhem kif l-utenti jintegraw teknoloġiji ġodda fil-ħajjiet tagħhom u kif jaġġusta t-tixrid tal-LMI skont dawn
 • Li jaħdem b’metodi ġodda ta’ komunikazzjoni, bl-użu ta’ teknoloġiji ġodda

Kif tista’ tikseb dawn il-ħiliet? Hemm modi differenti li jgħinuk titgħallem u żżomm ruħek aġġornat, bħal:

 • Għarfien bażiku dwar l-LMI għall-iggwidar jista’ jinkiseb bl-użu ta’ dan is-sett ta’ għodod u l-materjal tat-taħriġ imsemmi fis-sett ta’ għodod
 • Inti tista’ ssegwi workshops, seminars fuq suġġetti tas-suq tax-xogħol. Dawn jistgħu jkunu organizzati minn federazzjonijiet tas-settur, kumpaniji tar-riżori umani, PES, eċċ. Inti tista’ ssegwi taħriġ addizzjonali ġewwa jew barra mill-organizzazzjoni tiegħek. Netwerks professjonali għal professjonisti tal-karriera jipprovdu attivitajiet addizzjonali. Huwa interessanti li taqsam esperjenzi ma’ professjonisti tal-karriera ġewwa u barra mill-organizzazzjoni tiegħek.
 • Esperjenza preċedenti bħala konsulenti tax-xogħol jew f’tip ieħor ta’ xogħol jista’ jkun utli ħafna
 • Netwerking: l-involviment ma’ impjegaturi u netwerks ta’ impjegaturi lokali huwa mod ieħor kif tista’ tħoss l-andament tas-suq tax-xogħol fir-reġjun u biex testendi n-netwerk tal-informazzjoni dwar is-suq tax-xogħol tal-professjonist tal-karriera. Il-parteċipazzjoni fi sħubiji tal-impjieg lokali, il-ħidma ma’ federazzjonijiet tas-settur, il-ħidma ma’ aġenziji tal-impjieg pubbliċi u privati, taħriġ addizzjonali, il-kondiviżjoni tal-esperjenzi ma’ professjonisti oħra, żjarat f’kumpaniji, eċċ.  
 • Element ieħor li jikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-ħiliet huwa l-awtoevalwazzjoni. Ipprova skopri dak li jaħdem sew fil-prattika ta’ konsulenza tiegħek f’termini tal-integrazzjoni tal-informazzjoni dwar is-suq tax-xogħol. X’ma jaħdimx? Għaliex? Dan l-għarfien jista’ jgħin itejjeb l-użu tal-LMI fl-iggwidar tul il-ħajja.
 • Meta l-livell ta’ kompetenza rigward l-LMI mhuwiex biżżejjed fl-organizzazzjoni tiegħek, għarraf lill-maniġment dwar l-importanza li jinvesti f’ħiliet u kompetenzi relatati mal-użu u l-integrazzjoni tal-informazzjoni dwar is-suq tax-xogħol. 
 
INIZJATTIVI LI JINKLUDU L-APPOĠĠ TAL-LMI GĦALL-PROFESSJONISTI TAL-KARRIERA
 
INIZJATTIVI TAL-IGGWIDAR TUL IL-ĦAJJA B’INVOLVIMENT QAWWI TAL-PARTIJIET IKKONĊERNATI LOKALI

L-informazzjoni dwar is-suq tax-xogħol għandha tissema’ bħala kompitu jew ħila prinċipali fil-profili tal-okkupazzjoni u d-deskrizzjonijiet tax-xogħol tal-professjonisti tal-karriera. Il-profil tal-okkupazzjoni żviluppat minn Cedefob jinsab fid-dokument imsemmi hawnhekk. L-informazzjoni dwar is-suq tax-xogħol hija wkoll element prinċipali fil-linji gwida Ewropej dwar l-iggwidar tul il-ħajja. 

Liema huwa l-pedament teoretiku tal-iggwidar tul il-ħajja, l-ICT u l-LMI?

L-approċċi tal-professjonist lejn l-iggwidar tul il-ħajja jirriflettu l-approċċi teoretiċi. Huwa siewi li wieħed jitgħallem aktar dwar l-oriġini ta’ dawn l-approċċi u li wieħed ipoġġi lilu nnifsu f’dan il-qasam. Barra minn hekk, riċerka ġdida tista’ ġġib għarfien ġdid. Jekk inti interessat, tista’ ssegwi l-esperti differenti tax-xogħol fil-qasam permezz ta’ pubblikazzjonijiet, konferenzi, blogs, ...

Inti tista’ tara xi għarfien interessanti minn esperti akkademiċi hawn taħt.

Tipoloġija tas-sorsi bbażati fuq l-ICT għall-iggwidar tul il-ħajja.

Ir-riżorsi Ewropej eżistenti bbażati fuq l-ICT fil-qasam tal-informazzjoni u l-gwieda għall-karriera ġew ikklassifikati skont l-Offerta fil-kuntest tal-mudell tat-tip DOTS żviluppat minn Law & Watts (1977).

Offer, M., 1997, A Review of the Use of Computer-Assisted Guidance and the Internet in Europe, National Centre for Guidance in Education, Dublin.

OECD, Watts, A.G, 2001. The Role Of Information And Communication Technologies In An Integrated Career Information And Guidance System

 
TIPOLOĠIJA TAS-SORSI BBAŻATI FUQ L-ICT GĦALL-IGGWIDAR TUL IL-ĦAJJA

Tagħlim dwar it-teħid ta’ deċiżjonijiet

Riżorsi li jikkonċernaw it-tagħlim dwar it-teħid ta’ deċiżjonijiet jinkludu sistemi ta’ tqabbil li jippermettu lill-utenti jirrelataw il-profili tagħhom ma’ opportunitajiet rilevanti tat-tagħlim jew ix-xogħol. Ir-riżultat huwa lista tal-opportunitajiet li jaqblu l-aktar mal-profil. Hawnhekk huma inklużi wkoll riżorsi dwar it-teħid ta’ deċiżjonijiet b’kontenut ħieles imfassla biex jgħinu lill-utenti jesploraw l-opzjonijiet b’mod sistematiku, fejn jibbilanċjaw l-attraenza ta’ għażliet partikolari kontra l-probabbiltà perċepita li dawn jistgħu jinkisbu.

Għarfien dwar l-opportunitajiet

Riżorsi li jikkonċernaw l-għarfien dwar l-opportunitajiet jinkludu bażijiet tad-dejta ta’ opportunitajiet tat-tagħlim u/jew tax-xogħol b’menu ta’ kriterji tar-riċerka li jippermetti lill-utenti jsibu d-dejta rilevanti għall-ħtiġijiet tagħhom. Il-bażijiet tad-dejta jistgħu jkopru: istituzzjoniiet jew korsijiet tal-edukazzjoni/taħriġ; okkupazzjonijiet, impjegaturi jew offerti tax-xogħol; opportunitajiet ta’ volontarjat; u informazzjoni dwar kif wieħed jista’ jaħdem għal rasu. Uħud jinkludu informazzjoni dwar is-suq tax-xogħol rilevanti fuq il-provvista u d-domanda. Hemm ukoll xi eżempji ta’ simulazzjonijiet tax-xogħol li jippermettu lill-utenti jesploraw oqsma tax-xogħol partikolari b’mod esperjenzali.

Awtosensibilizzazzjoni

Riżorsi li jikkonċernaw l-awtosensibilizzazzjoni huma mfassla biex jgħinu lill-utenti jivvalutaw lilhom infushom u jiżviluppaw profil li jista’ jitqabbel ma’ opportunitajiet tat-tagħlim u tax-xogħol eliġibbli. Dawn ir-riżorsi jvarjaw minn kwestjonarji sempliċi ta’ awtovalutazzjoni għal testijiet psikometriċi; dawn jinkludu wkoll approċċi miftuħa ta’ “brainstorming”.

Tagħlim tranżitorju

Fl-aħħar nett, riżorsi li jikkonċernaw it-tagħlim tranżitorju jgħinu lill-utenti jimplimentaw id-deċiżjonijiet tagħhom. Dawn jistgħu jinkludu l-appoġġ fl-iżvilupp ta’ pjanijiet ta’ azzjoni, it-tħejjija ta’ curricula vitae, il-mili ta’ formoli ta’ applikazzjoni, u l-preparazzjoni għal intervisti tal-għażla; dan jista’ jinkludi wkoll għajnuna biex jinkiseb finanzjament għal opportunitajiet tat-tagħlim jew biex wieħed jibda jaħdem għal rasu.

Punt uniku ta’ dħul

Skont studju reċenti ta’ Manipal City & guilds li jiddiskuti l-proċess ta’ ħolqien ta’ sistema tal-LMI iktar robusta u użabbli fl-Indja, il-flussi kollha ta’ informazzjoni/dejta li ġejjin minn sorsi differenti għandhom ikunu integrati f’sistema ta’ informazzjoni komuni. Din is-sistema ta’ informazzjoni komuni għandha tkun aċċessibbli minn interface uniku li huwa aċċessibbli faċilment u faċli għall-utent (web-portal pereżempju). 

 
Eżempju li fih firxa kbira ta’ sorsi ta’ dejta huma miġbura fuq sistema ta’ informazzjoni komuni

http://www.lmiforall.org.uk/

Manipal city & guilds (2013). Towards a More Effective Labour Market Information System in India. ILO DWT for South Asia & Country Office for India.

Lejn żvilupp konġunt (karrieri konġunti)

Il-midja soċjali tista’ tintuża fl-iggwidar tul il-ħajja għal diversi skopijiet u għandha diversi funzjonijiet li għandhom effett fuq is-servizz li jingħata, kif muri f’Kettunen et al. (2015). Dan l-istudju jidentifika 4 funzjonijiet differenti għall-midja soċjali fil-gwida għall-karriera. L-ewwel, il-midja soċjali tista’ tintuża fil-gwida għall-karriera sempliċementi biex twassal l-informazzjoni. It-tieni, u pass wieħed ’il quddiem, il-midja soċjali titqies bħala mezz għall-komunikazzjoni bejn żewġ persuni. It-tielet, il-midja soċjali tista’ titqies bħala spazju tax-xogħol interattiv. 
Fl-aħħar, il-midja soċjali titqies bħala mod għall-karrieri konġunti fejn il-kondiviżjoni tal-kompetenzi u kostruzzjonijiet konġunti siewja fuq kwistjonijiet tal-karriera jseħħu fost membri tal-komunità differenti.

Kettunen, J. Sampson, J., Vuorinen, R. (2015). Career practitioners’ conceptions of competency for social media in career services. University of Jyväskylä

Id-distakk diġitali

Aspett ieħor importanti li ħafna drabi jinġieb ’il quddiem fil-letteratura dwar l-ICT fl-iggwidar tul il-ħajja inġenerali u l-midja soċjali u l-iggwidar b’mod partikolari huwa d-distakk diġitali (ara Bimrose et. al (2010), Sampson et. al. (2015)). Id-distakk diġitali tal-ewwel ordni jirreferi għall-fatt li hemm distakk bejn gruppi differenti tal-popolazzjoni skont l-aċċess tagħhom għall-kompjuters u l-internet. L-espansjoni kontinwa tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni żvelat disparitajiet ġodda, din id-darba fil-mod kif jintużaw l-ICT. Ħafna awturi rreferew għal dan bħala d-“distakk diġitali tat-tieni ordni”. Dan il-kunċett jassumi ċaqliq gradwali ta’ inugwaljanza, mill-aċċess għall-ICT għall-użu tal-ICT.

Bimrose, J., Barnes, S. (2010). Labour Market Information (LMI), Information Communications and Technologies (ICT) and Information, Advice and Guidance (IAG): The way forward? Wath-upon-Dearne: UK Commission for Employment and Skills.

Bimrose, J., Barnes, S.-A., & Atwell, G. (2010). An investigation into the skills needed by Connexions personal advisers to develop internet-based guidance. Qari: CfBT Education Trust.

Kettunen, J. Sampson, J., Vuorinen, R. (2015). Career practitioners’ conceptions of competency for social media in career services. University of Jyväskylä

Il-midja soċjali fl-attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni

Is-sensibilizzazzjoni fis-suq tax-xogħol tista’ titqies bħala kull tip ta’ azzjoni li tidentifika u tappoġġja “klijenti” mhux tradizzjonali bħal persuni mhux attivi, żgħażagħ mhux reġistrati, migranti, persuni b’diżabilità, eċċ. Hemm diversi metodi ta’ sensibilizzazzjoni li jistgħu jintużaw. Hall, et.al. (2015) identifikaw seba’ metodi differenti ta’ sensibilizzazzjoni, skont l-intensità tal-intervent. 

In-netwerks soċjali jistgħu jipprovdu sett ta’ għodod aċċessibbli u b’saħħithom biex jippromwovu u jenfasizzaw servizzi speċifiċi bħal-gwida għall-karriera. Il-ħaddiema tas-sensibilizzazzjoni frekwentement jirrapportaw l-użu tal-midja soċjali bħala wieħed mill-kanali ta’ komunikazzjoni ma’ żgħażagħ mhux reġistrati l-aktar importanti għaliex dan normalment huwa waħda mill-karatteristiċi “kostanti” f’ħajjithom (Hall et. Al, 2015). Barra minn hekk, il-midja soċjali tista’ tintuża għall-organizzazzjoni ta’ avvenimenti u għandha diversi vantaġġi operattivi wkoll. Il-midja soċjali tista’ tiġi aġġornata faċilment u personalizzata għall-grupp fil-mira speċifiku f’termini ta’ kontenut u lingwa. Minħabba l-kosteffettività ta’ dan il-metodu, jistgħu jintlaħqu numru kbir ta’ persuni. Minkejja dawn il-vantaġġi, il-professjonisti jridu jikkunsidraw li mhux l-individwi kollha għandhom biżżejjed ħiliet ta’ litteriżmu fl-IT biex jużaw dawn is-servizzi.

Hall, AM., Metcalfe, H., Irving, P. (2015) PES practices for the outreach and activation of NEETs. Il-Kummissjoni Ewropea, DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni, Brussell.