You are here

Bulgaria

Country fiche

Bulgaria

Development of a Workforce Competence Assessment System by Sectors and Regions (CASSY)

Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“, изпълняван от БСК в партньорство с КНСБ и КТ Подкрепа

Flexible employment and training opportunities in companies with varying/inconstant activity intensity

Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността

New working place 2015

Ново работно място 2015

Programme ‘Career Start’

Програма “Старт на кариерата”

Updating Higher Education Curricula in Compliance with Labour Market Requirements

Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда