Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) je ena od decentraliziranih agencij EU. Ustanovljen (1) je bil leta 1975, od leta 1995 pa je njegov sedež v Grčiji. Center Cedefop podpira oblikovanje evropskih politik poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter prispeva k njihovemu izvajanju. Evropski komisiji, državam članicam EU in socialnim partnerjem pomaga oblikovati ustrezne politike poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Cedefop: prispeva k oblikovanju pravih politik za zagotavljanje pravih znanj in spretnosti

Zakaj je to pomembno?

Strategija Evropa 2020 (2) je način, s katerim se prek znanja in inovacij doseže pametna, trajnostna in vključujoča gospodarska rast s ciljem 75-odstotne stopnje zaposlenosti. Uspeh te strategije je odvisen od znanj in spretnosti delovne sile EU. Podjetja potrebujejo osebe z znanji in spretnostmi, ki so potrebna za konkurenčnost ter visokokakovostno blago in storitve.

Posamezniki potrebujejo prave kvalifikacije za iskanje zaposlitev. Brezposelnost trikrat bolj verjetno prizadene osebe z nizkimi kvalifikacijami ali brez njih kot pa visokokvalificirane osebe. V EU ima približno 75 milijonov oseb nizko ali nobene kvalifikacije, kar je skoraj tretjina delovno aktivnega prebivalstva. Preveč mladih, in sicer približno 15 %, zapusti šolanje brez pridobitve kakršnihkoli kvalifikacij.


(1) Svet Evropske unije (leto 1975). Uredba Sveta z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (EGS) št. 337/75 Uradni list Evropskih skupnosti L 39, 13.2.1975, kakor je bil nazadnje spremenjen z Uredbo Sveta št. 2051/2004. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01975R0337-20041221&qid=1429528862439&from=SL  [obiskano 23. maja 2011].
Leta 2019 je prvotno uredbo o ustanovitvi Cedefopa nadomestila Uredba št. 2019/128.
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/what-we-do/cedefop-regula… [objavljeno 8. 5. 2019].

(2) Evropska komisija (2010). Evropa 2020: Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast: sporočilo Komisije. COM(2010) 2020 final. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN… [obiskano 26. aprila 2010].
Evropski svet (2010). Evropa 2020: Nova evropska strategija za delovna mesta in rast.  Sklepi Evropskega sveta. Bruselj, 25. in 26. marca 2010. http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=sl&f=ST%207%202010%20INIT [obiskano 4. novembra 2010].