You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v súvislosti s

Registráciou na webovom portáli Cedefop

Identita prevádzkovateľa:

Vedúci odboru komunikácie:

Účel spracovania:

Registrácia používateľov na webovom sídle, čo im umožní:

  • Prijímať upozornenia / oznámenia o nových obsahoch a aktualizáciách
  • Prihlásiť sa na odber služieb online (napr. odber spravodajcu)
  • Stať sa členom komunity
  • Dostávať individualizované informácie týkajúce sa ich záujmov

Zber týchto údajov okrem toho pomôže tímu pre web pri meraní návštevnosti, viditeľnosti, pri tvorbe štatistík o využívaní systému, identifikovaní obľúbených dokumentov, preberaných obsahov, oblastí záujmu atď.

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

Údaje z registračného formuláru sú

POVINNÉ: e-mailová adresa / heslo / titul / krstné meno / priezvisko / štát

NEPOVINNÉ: Inštitúcia / útvar / funkcia / mesto / adresa / poštové smerovacie číslo / telefónne číslo / faxové číslo / URL adresa / fotografia / používateľský profil

Pri niektorých osobitných projektoch sa môžu zbierať dodatočné informácie prispôsobené potrebám projektu, ktoré budú dostupné pre verejnosť. Používatelia o tom budú vyrozumení.

Zákonnosť spracovania:

Zákonnosť spracovania je vymedzená v článku 5 ods. 1 písm. a) a d) nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Príjemcovia spracovaných údajov:

Údaje sa môžu ponúknuť týmto príjemcom:

  • členom tímu pre web,
  • externému dodávateľovi (v súčasnosti Eworx),
  • Pri odoberaných službách dostanú zamestnanci poverení posielaním spravodajcov potrebné e-mailové adresy na požiadanie.

Práva dotknutej osoby:

Dotknuté osoby majú právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu (za určitých podmienok), môžu požiadať o ich vymazanie, zablokovanie a namietať voči ich ďalšiemu spracovaniu. Ak sa spracovanie uskutočňuje na základe súhlasu, tento súhlas je možné kedykoľvek vziať späť.

Otázky a výhrady spojené so spracovaním vašich osobných údajov môžete adresovať zodpovednej osobe v stredisku Cedefop na túto e-mailovú adresu:

Dotknuté osoby majú právo obrátiť sa kedykoľvek na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov:http://www.edps.europa.eu

Obdobie uchovávania zhromaždených osobných údajov

Údaje registrovaných používateľov sa pravidelne vyhodnocujú v rámci kampane o prejavenom záujme a ak sa potvrdí, že používatelia nie sú aktívni, ich údaje sa odstránia.

Používatelia môžu kedykoľvek svoje údaje odstrániť.

Kontaktné informácie zodpovednej osoby v Cedefope:

data-protection-officer@cedefop.europa.eu

CEDEFOP, Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi

AKTUALIZÁCIA: 25. júla 2018