You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Ochrany osobných údajov

Všetky osobné údaje zhromaždené Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) sa spracúvajú v súlade s ustanoveniami Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES.

Vo všeobecnosti platí, že stredisko Cedefop spracúva len osobné údaje potrebné na uskutočnenie úloh vo verejnom záujme na základe zmlúv o založení Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, alebo v rámci legitímneho výkonu úradnej moci udelenej stredisku Cedefop alebo tretej strane, ktorej sa údaje poskytujú.

Úradník strediska Cedefop na ochranu údajov a v prípade potreby európsky dozorný úradník pre ochranu osobných údajov sú riadne informovaní o všetkých operáciách týkajúcich sa spracovania osobných údajov.

Dotknuté osoby, na ktoré sa údaje vzťahujú, majú právo na prístup k svojim údajom a právo na ich opravu za predpokladu, že stredisku predložia písomnú žiadosť.

Dotknuté osoby sa môžu poradiť s úradníkom strediska Cedefop na ochranu údajov alebo požiadať o pomoc európskeho dozorného úradníka pre ochranu osobných údajov.

Kontakt

Úradník pre ochranu údajov strediska Cedefop
Mr. Jesus Bustamante

Kancelárie:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - GRÉCKO

Poštová adresa:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi
Tel:(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

 

Poštová adresa:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brusel
BELGICKO

Tel. +32 22831900, Fax +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/

Downloads

RECORD - DCM - Web Portal Registration

EN122.94 KB

RECORD - DCM - Events

EN137.63 KB

RECORD - FAC - Video Surveillance CCTV

EN122.8 KB

RECORD - FAC - Access control to premises

EN117.36 KB

RECORD - DLE - CareersNet

EN117.39 KB

RECORD - HR - Staff Recruitment

EN137.66 KB

RECORD - HR - Traineeship selection and traineeships

EN128.8 KB

RECORD - HR - Health data and medical files

EN135.22 KB

RECORD - HR - Career Development Review

EN136.56 KB

RECORD - HR - Promotion procedure

EN129.39 KB

RECORD - HR - Recording of working hours and flexitime administration

EN133.3 KB

RECORD - HR - Leave management

EN128.82 KB

RECORD - HR - Salary payments

EN128.16 KB

RECORD - HR - Traineeship grant

EN125.06 KB

RECORD - HR - Teleworking requests

EN152.58 KB

RECORD - HR - Removals

EN123.65 KB