You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Financie a rozpočet

Útvar pre financie a rozpočet poskytuje podporu zamestnancom strediska Cedefop pri plánovaní a plnení rozpočtu, ako aj pri monitorovaní rozpočtových prostriedkov. Zabezpečuje podávanie správ o finančných a rozpočtových záležitostiach na interné a externé účely. Zabezpečuje okrem toho centralizované finančné overenie všetkých transakcií realizovaných na základe ročného rozpočtu vo výške približne 18 miliónov EUR v posledných rokoch, ktorý je takmer výlučne financovaný z finančných prostriedkov Európskej únie.

Od polovice roku 2014 tento útvar poskytuje tiež potrebné usmernenie a podporu na účely požadovaného hodnotenia ex ante v prípade všetkých programov alebo aktivít s celkovými odhadovanými rozpočtovými výdavkami prevyšujúcimi 200 000 EUR. V roku 2015 budú vykonané prvé hodnotenia ex post všetkých programov, projektov a aktivít uskutočnených v roku 2014, v prípade ktorých výška mobilizovaných zdrojov prevyšuje 500 000 EUR. Útvar pre financie a rozpočet prispeje k vypracovaniu metodiky a procesov, usmerňujúcich dokumentov a vzorových dokumentov.