You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Ochrony danych osobowych

Wszystkie dane osobowe gromadzone przez Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE.

Zasadniczo Cedefop przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach związanych z działaniami wykonywanymi w interesie publicznym, zgodnie z traktatami ustanawiającymi Wspólnoty Europejskie, rozporządzeniem Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiającym Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego lub też w ramach mandatu władz publicznych przyznanego Cedefop lub osobie trzeciej, której przekazywane są przedmiotowe dane.

Wszelkie działania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych są odpowiednio przekazywane do inspektora ochrony danych w Cedefop oraz – odpowiednio – do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do danych oraz do ich korygowania pod warunkiem wystosowania do Centrum pisemnego wniosku.

Osoby, których dane dotyczą, mogą w każdej chwili zwrócić się inspektora ochrony danych w Cedefop lub odwołać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt

Inspektor ochrony danych w Cedefop
Mr. Robert STOWELL

Siedziby:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki -
GRECJA

Adres pocztowy:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi
Tel: (+30) 2310 490165, faks: (+30) 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Europejski Inspektor Ochrony Danych
Mr. Giovanni Buttarelli, Inspektor
M. Wojciech Wiewiórowski, Zastępca inspektora

 

Adres pocztowy:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
BELGIA

Tel. +32 22831900, Faks +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/