Cedefop (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego) jest jedną z agencji zdecentralizowanych UE. Cedefop powstał1 w 1975 r., a od 1995 r. jego siedziba mieści się w Grecji. Cedefop wspiera rozwój polityki europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przyczynia się do jej wdrażania. Centrum pomaga Komisji Europejskiej, państwom członkowskim UE oraz partnerom społecznym w rozwijaniu stosownej polityki europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Cedefop: wspieranie rozwoju właściwej polityki w celu zapewnienia odpowiednich umiejętności

Czemu jest to tak istotne?

Strategia „Europa 2020”2 wyznacza drogę w kierunku inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez wspieranie wiedzy i innowacji, a jej celem jest osiągnięcie stopy zatrudnienia na poziomie 75%. Powodzenie tej strategii zależy od umiejętności siły roboczej w Europie. Przedsiębiorstwa potrzebują osób z umiejętnościami niezbędnymi do zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej jakości towarów i usług.

Aby znaleźć zatrudnienie, pracownicy potrzebują odpowiednich kwalifikacji. W przypadku osób o niskich kompetencjach lub osób, które nie mają żadnych kompetencji, prawdopodobieństwo bezrobocia jest trzykrotnie wyższe niż w przypadku osób z wysokimi kwalifikacjami. W UE około 75 mln ludzi – czyli niemal jedna trzecia osób w wieku produkcyjnym – ma niskie kwalifikacje lub nie ma żadnych kwalifikacji. Zbyt wielu młodych ludzi (ok. 15%) kończących naukę nie ma żadnych kwalifikacji.


(1) Rada Unii Europejskiej (1975 r.). Rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 39 z 13.2.1975 ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2051/2004.
W 2019 r. rozporządzenie ustanawiające Cedefop zostało zastąpione rozporządzeniem 2019/128.
https://www.cedefop.europa.eu/pl/about-cedefop/what-we-do/cedefop-regul… [cytowane 8.5.2019]

(2) Komisja Europejska (2010 r.). Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji. COM (2010) 2020 final. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN… [dostęp 26.4.2010].
Rada Europejska (2010 r.). Europa 2020: Nowa europejska strategia na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.  Konkluzje Rady Europejskiej. Bruksela, 25 i 26 marca 2010 r. http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/10/st00/st00007.pl10.pdf [dostęp 4.11.2010].