Het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) is een van de gedecentraliseerde agentschappen van de Europese Unie (EU). Cedefop werd in 1975 opgericht (1) en is sinds 1995 gevestigd in Griekenland. Cedefop ondersteunt de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het Europees beleid inzake beroepsonderwijs en -opleiding. Het Centrum helpt de Europese Commissie, de EU-lidstaten en de sociale partners een relevant Europees beleid inzake beroepsonderwijs en -opleiding uit te zetten.

Cedefop: het juiste beleid helpen ontwikkelen om de juiste vaardigheden aan te bieden

Waarom is dit belangrijk?

In de strategie van Europa voor 2020 (2) wordt de weg uitgestippeld naar slimme, duurzame en inclusieve economische groei via kennis en innovatie, met een arbeidsparticipatiedoelstelling van 75 %. Het welslagen van deze strategie hangt af van de vaardigheden van de beroepsbevolking van Europa. Ondernemingen hebben mensen nodig die beschikken over de vereiste vaardigheden om een sterke concurrentiepositie te bekleden en goederen en diensten van hoge kwaliteit te leveren.

Mensen hebben de juiste kwalificaties nodig om een baan te vinden. Voor niet- of laaggekwalificeerden is het risico op werkloosheid drie keer groter dan voor hooggekwalificeerden. In de EU zijn circa 75 miljoen personen, bijna een derde van de actieve bevolking, niet- of laaggekwalificeerd. Te veel jonge mensen, circa 15 %, verlaten de school zonder kwalificaties.


(1) Raad van de Europese Unie (1975), Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 39 van 13.2.1975, zoals laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2051/2004 van de Raad.
In 2019 werd de oprichtingsverordening van Cedefop vervangen door Verordening 2019/128.
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/what-we-do/cedefop-regula… [geciteerd 8.5.2019].

(2) Europese Commissie (2010), Europa 2020 – Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei: mededeling van de Commissie, COM(2010) 2020 definitief, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN… [laatst geraadpleegd op 26.4.2010].
Europese Raad (2010), "Europa 2020: nieuwe Europese strategie voor banen en groei",  Conclusies van de Europese Raad, Brussel, 25 en 26 maart 2010, http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/10/st00/st00007.nl10.pdf [laatst geraadpleegd op 4.11.2010].