You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Personas datu aizsardzības

Visi personas dati, ko vāc Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop), tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK.

Parasti Cedefop apstrādā personas datus vienīgi, lai izpildītu uzdevumus, ko veic sabiedrības interesēs, pamatojoties uz Eiropas Kopienu dibināšanas līgumiem, Padomes 1975. gada 10. februāra Regulu (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru, vai likumīgi īstenojot oficiālas pilnvaras, kas uzticētas Cedefop vai trešām personām, kurām izpauž datus.

Par visām personas datu apstrādes darbībām paziņo Cedefop datu aizsardzības inspektoram un vajadzības gadījumā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

Datu subjektiem ir tiesības piekļūt saviem datiem un tos labot, iesniedzot centram adresētu rakstisku pieprasījumu.

Datu subjekti jebkurā laikā var konsultēties ar Cedefop datu aizsardzības inspektoru vai vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja.

Kontaktinformācija

Cedefop datu aizsardzības inspektors
Mr. Jesus Bustamante

Biroji:
Europe 123
Pylea, 570 01 Thessaloniki
GRIEĶIJA

Pasta adrese:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi

Tālr.: +30 2310490182, fakss: +30 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

Pasta adrese:
EDAU
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
BEĻĢIJA

Tālr.: +32 22831900, fakss: +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/

Downloads

RECORD - DCM - Web Portal Registration

EN122.94 KB

RECORD - DCM - Events

EN137.63 KB

RECORD - FAC - Video Surveillance CCTV

EN122.8 KB

RECORD - FAC - Access control to premises

EN117.36 KB

RECORD - DLE - CareersNet

EN117.39 KB

RECORD - HR - Staff Recruitment

EN137.66 KB

RECORD - HR - Traineeship selection and traineeships

EN128.8 KB

RECORD - HR - Health data and medical files

EN135.22 KB

RECORD - HR - Career Development Review

EN136.56 KB

RECORD - HR - Promotion procedure

EN129.39 KB

RECORD - HR - Recording of working hours and flexitime administration

EN133.3 KB

RECORD - HR - Leave management

EN128.82 KB

RECORD - HR - Salary payments

EN128.16 KB

RECORD - HR - Traineeship grant

EN125.06 KB

RECORD - HR - Teleworking requests

EN152.58 KB

RECORD - HR - Removals

EN123.65 KB