Cedefop ir viena no ES decentralizētajām aģentūrām. Cedefop, kas ir dibināts (1) 1975. gadā un kopš 1995. gada atrodas Grieķijā, atbalsta Eiropas profesionālās izglītības un apmācības (PIA) politikas izstrādi un veicina tās īstenošanu. Aģentūra palīdz Eiropas Komisijai, ES dalībvalstīm un sociālajiem partneriem izstrādāt atbilstošu Eiropas PIA politiku.

Cedefop palīdz izstrādāt pareizu politiku, lai nodrošinātu vajadzīgās prasmes

Kāpēc tas ir svarīgi?

Stratēģija “Eiropa 2020” (2) ir ceļš uz gudru, ilgtspējīgu un integrējošu ekonomikas izaugsmi, pamatojoties uz zināšanām un inovāciju, un viens no tās mērķiem ir paaugstināt nodarbinātības līmeni līdz 75 %. Stratēģijas panākumi ir atkarīgi no Eiropas darbaspēka prasmēm. Lai uzņēmumi spētu konkurēt un piedāvāt kvalitatīvas preces un pakalpojumus, tiem ir vajadzīgi darbinieki ar atbilstošām prasmēm.

Lai atrastu darbu, cilvēkiem jāiegūst vajadzīgā kvalifikācija. Mazkvalificētiem cilvēkiem un cilvēkiem bez kvalifikācijas ir gandrīz trīs reizes lielāks risks palikt bez darba nekā darba ņēmējiem, kuru kvalifikācija ir augsta. ES aptuveni 75 miljoni cilvēku jeb gandrīz trešdaļa ekonomiski aktīvo iedzīvotāju ir mazkvalificēti vai bez kvalifikācijas. Pārāk daudz jauniešu (aptuveni 15 %) pamet skolu, neiegūstot kvalifikāciju.


(1) Eiropas Savienības Padome (1975. g.). Padomes 1975. gada 10. februāra Regula (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop), Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis, L 39, 13.2.1975., regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2051/2004.
Cedefop izveidošanas regulu 2019. gadā aizstāja ar Regulu 2019/128.
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/what-we-do/cedefop-regula… [norādīts 8.5.2019.].

(2) Eiropas Komisija (2010. g.). Komisijas paziņojums “Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei”, COM(2010) 2020 galīgā redakcija, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN… [skatīts 26.4.2010.].
Eiropadome (2010. g.). “Eiropa 2020 — jauna Eiropas izaugsmes un nodarbinātības stratēģija”,  Eiropadomes secinājumi, Brisele, 2010. gada 25. un 26. marts, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st00/st00007.en10.pdf [skatīts 4.11.2010.].